Hechos 14

1Ñohó ra Pablo ta ra Bernabé ñuu Iconio. Ta caquɨhvɨ̱ ra chichi vehe ñuhu ñu Israel. Ta vaha xaan cacaha̱n ra tuhun Nyoo chihin ñáyɨvɨ. Ta cuaha xaan ñu nachino iñi ñu chi ra Cristo, ñu Israel ta ñu cha ñima ñu Israel cuví ñandɨhɨ. 2Soco ra Israel cha ña chinó iñi chi ra Cristo catyiyuhu̱ ra chi ñu cha ñima ñu Israel cuví vatyi caca ña vaha iñi ñu nyehe ñu chi ra yɨhɨ́ cuenda ra Cristo. 3Yucuan chaha ra Pablo ta ra Bernabé candoo̱ ra yucuan cuaha quɨvɨ. Ta chihin cha nɨɨ iñi ra cacahán ra tuhun ra Cristo. Ta chinó xaan iñi ra chi Sutu Mañi yo. Ta Sutu Mañi yo tyinyee̱ ra chi ra cha cacahán ra tuhun ra yoso caa cuñí ra chi yo. Ta chaha̱ Sutu Mañi yo cha casacuvi ra seña ta milagru tacuhva coto ñáyɨvɨ tyi ndicha cha cahan ra. 4Soco ñáyɨvɨ ñuu, ña ɨɨn ri cuví ñu. Yɨhɨ́ ñu cuahan ñu tumañi iñi chi ra Israel. Ta inga tucu ñu cuahan ñu tumañi iñi chi ra apóstol. 5Tyicuan ta ra Israel ta ra cha ñima ra Israel cuví, catyihi̱ tahan ra tuhun chihin ra cuví tyiño, vatyi cahan ña vaha ra sɨquɨ ra, ta catuchi̱ ra yuu chi ra. 6Soco ra Pablo ta ra Bernabé ñihi̱ ra tuhun vatyi cusacuvi ra tyicuan caa, ta cuahan coyo ra nya ñuu Listra, ta nya ñuu Derbe ityi Licaonia. Ta cachica̱ noo ra ityi cuan. 7Ta cacaha̱n tucu ra tuhun Nyoo yoso caa sacacu ra añima yo. 8Nya Listra iyó noo rayɨɨ cha pehe chaha. Ta nya ndaha cacu̱ ra ta ña cuví caca ra. Vatyi pehe nɨnduvi chaha ra. 9Ta suri maa ra pehe chaha cuan tyasoho̱ vavaha ra nu cahán ra Pablo. Ta ra Pablo, tuvi̱ iñi ra vatyi chinó iñi ra cuan vatyi cuví nduvaha ra. 10Tyicuan ta ra Pablo cahan ra chihin cha chaa ndusu ra, ta catyí ra: ―Nɨ̱cuinanyaa ndoo ―catyí ra Pablo chi ra. Ta ra cuan, noo ri caña ndava ra, ta nɨcuinanyaa̱ ra. Ta quichaha̱ chica ra. 11Cha nyehé ñáyɨvɨ cha sacuvi̱ ra Pablo, quichaha cana chaa ñu chihin sahan Licaonia, ta catyí ñu: ―Nyoo cha tari caá rayɨɨ chaa̱ coyo nu nyicú yo ―catyí ñu. 12Ta catyí ñu tyi ra Bernabé cuví ra noo nyoo cha nañí Júpiter, ta ra Pablo cuví nyoo cha nañí Mercurio, vatyi ican ra cuví ra cahán. 13Ta iyó noo tata sutu cuenda Júpiter cuan, saha cumí ra vehe ñuhu cha nyaá yuhu ñuu ri cuan. Ta quichi̱ nyaca ra toro ta ita vatyi maa ra ta ñáyɨvɨ cuñí ñu sacahnu ñu chi ra Pablo ta chi ra Bernabé. Ta cuacahñi ñu toro tyi cuacuhva cuenda ñu chi ra, vatyi cuñí ñu tyi nyoo cacuví ra. 14Soco cuhva cha catuvi̱ iñi ra apóstol, ra Bernabé ta ra Pablo, cha chicá xiñi ñu, quichaha̱ chahnya̱ ra sahma ra. Ta casacuví ra tyicuan caa tari noo seña vatyi ña ndoó ra vaha. Ta quɨhvɨ̱ coyo ra mahñu nu tuvi ñáyɨvɨ, ta cacana̱ chaa ra, 15ta catyí ra: ―Nyoho tata, ¿ñáá tuhun cha nyacuví ndo tyehe caa? Nyuhu rayɨɨ ri cuví ndi tari maa ndo. Ta vachi ndi vatyi catyi ndi chi ndo vatyi na saña ndo cha sacuvi ndo tyehe caa. Vatyi ña chiñuhu maa cha tyehe caa. Ta na cunyicon ndo chi Nyoo nyitó. Vatyi ican ra savaha̱ andɨvɨ ta ñuhu ñayɨvɨ̱. Ta savaha̱ ra tyañuhu ta tandɨhɨ cha iyó chichi tyañuhu cuan. 16Ta tyiembu chahnu ta nya vityin, Nyoo saña̱ ndaha ra chi ñáyɨvɨ na sacuvi maa ñu yoso cuhva cuñí ñu, 17vasɨ tyicuan ri sañahá ra chi ñu yóó ra cuví ra, chihin cha vaha cha sacuví ra. Maa ra sacoón ra savi nu canyicú yo. Chahá ra cha vaha coo tyiño saha yo quɨvɨ tahan chi. Ta chahá ra cachi yo. Ta chahá ra cha cusɨɨ cuñí añima yo ―catyí ra Pablo chi ñu. 18Soco vasɨ catyí ra tyicuan caa, yɨɨ xaan ta chasɨ ra cha cahñi ñu toro cuan, vatyi cuñí ñu sacahnu ñu chi ra chihin cuan. 19Tyicuan ta chaa̱ coyo suhva ra Israel, ra ña chinó iñi chi ra Cristo, ra ñuu Antioquía, ta ra ñuu Iconio. Ta tyiyuhu̱ ra chi ñáyɨvɨ, ta catyí ra vatyi na tuchi ñu yuu chi ra Pablo. Ta tyicuan caa sacuvi̱ ñu. Ta cuñi̱ maa ñu vatyi cha chihi̱ ra. Ta xita̱ quiñoho ñu chi ra ityi chata ñuu. 20Soco candu ɨɨ̱n ri ra cayɨhɨ́ cuenda Nyoo nu catuví ra Pablo. Ta ndɨcuita̱ ri ra. Ta quɨhvɨ̱ ra inga chaha chichi ñuu. Ta cha inga quɨvɨ cuahan ra ñuu cha nañí Derbe ta cuahan ra Bernabé chihin ra. 21Ta caha̱n tucu ra tuhun Nyoo nya ñuu Derbe yoso caa sacacu Nyoo añima yo. Ta cuaha ñáyɨvɨ nacuhva̱ ñu chi ñu chi Nyoo. Yaha̱ cuan ta cuanuhu coyo ra ityi quichi ra. Ta yaha̱ ra ñuu Listra ta ñuu Iconio inga chaha, ta nachaa̱ ra nya Antioquía. 22Ta tandɨhɨ ñuu cuan sandunɨɨ ca ra iñi ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo. Ta catyí ra chi ñu na cuhun ñu ityi nuu ca chihin cha chino iñi ñu Nyoo. Ta catyí tucu ra chi ñu vatyi tatu cuñí yo cha cunyacá ñaha Nyoo chi yo, cuñí chi cha nyehe yo tɨndoho. 23Ta canatyiso̱ ra chi ra ca quɨhɨ ndaha chi ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo noo noo vehe ñuhu. Ta cananducu ra Nyoo chihin cha ña chachí ra xita ta cachican tahvi ra chi Nyoo cha cuenda ra. Yaha̱ cuan ta catyí ra chi ra: ―Chi̱no iñi ndo chi Sutu Mañi yo. Maa ra na cocumi ra chi ndo ―catyi ra chi ra. 24Yaha̱ cuan ta yaha̱ coyo ra Pablo ta ra Bernabé ityi Pisidia, ta chaa̱ coyo ra ityi Panfilia. 25Cacaha̱n ra tuhun Nyoo ñuu Perge. Yaha̱ cuan ta chaha̱n ra ñuu Atalia. 26Yucuan quɨhvɨ̱ coyo ra chichi noo barcu ta cuanuhu coyo ra Antioquía. Yucuan cuví ñuu nu natyaa̱ ñu chi ra ndaha Nyoo tyi cusacuvi ra tyiño nuu ra, ta vityin cha nachaa̱ coyo ra. 27Cuhva cha nachaa̱ coyo ra Antioquía sandu ɨɨ̱n ri ra chi ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo. Ta nacatyi̱ ra chi ñu tandɨhɨ cha sacuvi̱ Nyoo chihin ra. Ta yoso caa nuña̱ Sutu Mañi yo ityi vatyi chinó tucu iñi ñu cha ñima ñu Israel cuví. 28Ta naha xaan ndoo̱ ra Pablo ta ra Bernabé chihin ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo ñuu cuan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\