Hechos 15:2

2Ta ñihi xaan caha̱n ra Pablo ta ra Bernabé chihin ra cuan cha cuenda cuan. Tyicuan ta catyiso̱ ñu hermano Antioquía cuan chi ra Pablo ta ra Bernabé chihin suhva ca ra vatyi cuhun coyo ra Jerusalén. Vatyi cusandaa ra tyiño ihya chihin ra apóstol ta ra yɨhɨ́ ndaha ñu nyicu vehe ñuhu ñuu Jerusalén cuan. Tyicuan ta cuahan coyo ra. Ta ityi cuahan ra, yaha̱ ra ityi Fenicia ta Samaria. Ta canacatyi̱ ra chi ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo yoso caa sañá ñu cha ñima ñu Israel cuví tuhun chahnu cha chino̱ iñi ñu. Vatyi nacuhvá cuenda ñu chi ñu chi Nyoo. Ta tandɨhɨ ñu hermano cusɨɨ xaan cuñí ñu cha chitó ñu tuhun cuan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More