Hechos 18

1Yaha̱ cuan ta quita̱ ra Pablo ñuu Atenas ta cuahan ra ñuu Corinto. 2Ta yucuan nañihi̱ ra chi noo ra Israel tari maa ra. Nañí ra Aquila. Ta ñuu Ponto cacu̱ ra. Ta maa ra chihin ñasɨhɨ ra, cu Priscila quita̱ ñu Italia. vatyi ra Claudio, ra cuví rey cahnu yucuan, tava̱ ra tandɨhɨ ra Israel. Catyí ra na quita ra ñuu Roma. Ta ra Pablo cuahan ra nu nyaá ñu ñuu Corinto cuan. 3Ta ɨɨn ri tyiño sacuví ra chihin ñu. Savahá ñu vehe sahma. Ta ndoo̱ ra chihin ñu vatyi sahá tyiño ñu ɨɨn ri. 4Ta quɨvɨ nyitatu ñu Israel tahan vitya, ra Pablo chaha̱n ra vehe ñuhu ñu. Ta ndatuhun tahan ra chihin ñu Israel ta chihin ñu cha ñima ñu Israel cuví. Vatyi nducú ra cuhva cha chino iñi ñu chi ra Jesucristo. 5Ta quɨvɨ chaa̱ coyo ra Silas ta ra Timoteo cha quita̱ ra Macedonia, ra Pablo sandoo̱ ra tyiño sahá ra ta ɨɨn ri ca tyiño cha cahán ra tuhun Nyoo nɨcunyaa̱ ra. Ta catyi̱ cachi ra chi ñu Israel vatyi ra Jesús cuví Cristo ra cha nyatú xaan ñu. 6Soco ñu cuan xaan cuñi̱ ñu. Ta quichaha̱ cahan ña vaha ñu sɨquɨ Sutu Mañi yo. Tyicuan ta ra Pablo naquɨsɨ̱ ra sahma ra tari noo seña vatyi cuandoo cuatyi ñu sɨquɨ ñu. Ta catyí ra chi ñu: ―Cuatyi maa ndo cuví tatu cuhun ndo anyaya. Ñahri ca nyaá sɨqui. Vityin ta ityi nuu ca cuhin cucahin chihin ñu cha ñima ñu Israel cuví ―catyí ra chi ñu. 7Ta quita̱ ra vehe ñuhu cuan. Ta cuahan ra vehe noo ra cha nañí Justo. Noo ra cha sacahnú chi Nyoo. Ta nyaá vehe ra ityi xiin vehe ñuhu cuan. 8Ta noo ra cha nañí Crispo, ra cuví nuu vehe ñuhu cuan nachino̱ iñi ra chi Sutu Mañi yo, ta ñáyɨvɨ chi ra ñandɨhɨ. Ta cuaha ca ñáyɨvɨ iyó Corinto cuan, cha yaha̱ cha chiñi̱ ñu tuhun cahán ra Pablo, nachino̱ tucu iñi ñu chi ra Jesús, ta condutya̱ ñu. 9Tyicuan ta noo cha cuaa nyehe̱ ra Pablo noo visión. Ta caha̱n Sutu Mañi yo chihin ra, ta catyí ra: ―Ma yuhvun. Ca̱han ca tuhin ta ma sandɨhun cha cahun. 10Vatyi yuhu nyaí chuhun. Ta yori cuví satasɨ iñi chuun. Vatyi cuaha xaan ñáyɨvɨ nyaá sacaqui ñuu ihya ―catyí Sutu Mañi yo chi ra Pablo. 11Yucuan chaha ra Pablo ndoo̱ ra noo cuiya sɨsava ñuu Corinto cuan. Sañahá ra tuhun Nyoo chi ñáyɨvɨ. 12Soco quɨvɨ cha cuví ra Galión gobernador nɨcahnu ityi Acaya cuan, candu ɨɨ̱n ri ra Israel sɨquɨ ra Pablo. Ta cachica̱n ra cuatyi chaha ra nuu ra gobernador. 13Ta cacatyí ra chi gobernador cuan: ―Ra ihya tyiyuhú ra chi ñáyɨvɨ na sacahnu ñu chi Nyoo noo cuhva cha ñahri nyaá nu ley ndi ―cacatyí ra. 14Tyicuan ta cuhva cha cuanacahan ra Pablo, nacahan ri ra Galión, ta catyí ra chi ra Israel cuan: ―Nyoho ra Israel, tatu cuenda noo cuatyi cahnu o cuatyi ndɨyɨ cuví sandai yoso cuhva tahán chi. 15Soco maa maa ri tuhun cahán ri cuví ihya. Ta yuhu ña cuñí sandai tyiño ihya, ta sɨɨn ri cuenda ley maa ndo cuví. Nye̱he maa ndo. Sa̱ndaa ndo tyiño vatyi yuhu ña cuñí cuvi juez cuenda ihya ―catyí gobernador cuan. 16Ta tava̱ ra chi ra nu cuví vehe tyiño ra. 17Tyicuan ta tandɨhɨ ra Grecia catɨɨ̱n ra chi ra Sóstenes, ra cuví nuu vehe ñuhu ñu Israel. Ta cacañi̱ ra chi ra suri maa nuu ra Galión, ra cuví gobernador cuan. Soco ra Galión cuan ña caha̱n ri ra. 18Ta ra Pablo ndoo̱ ca ra ñuu Corinto cuaha quɨvɨ. Yaha̱ cuan ta catyi̱ ra chi ra hermano vatyi cuhun ra. Ta cuahan ra Aquila chihin cu Priscila chihin ra Pablo. Tyicuan ta chaa̱ coyo ñu Cencrea. Ta ra Pablo satya̱ ndɨɨ ra xiñi ra vatyi sacuví ra noo cha tyaá ra cuhva tyi sacuvi ra nuu Nyoo. Tyicuan ta caquɨhvɨ ñu chichi noo barcu cha cuahan ityi Siria. 19Ta cha chaa̱ barcu cuan nya ñuu Éfeso, ta caquita̱ ñu. Ta ra Aquila chihin cu Priscila ndoo̱ ñu yucuan. Ta ra Pablo cuahan ra vehe ñuhu ñu Israel. Ta caha̱n ra chihin ñu Israel cha ndu ɨɨ́n ri yucuan. 20Ta chacu̱ ndahvi ñu nuu ra na ndoo̱ ra cuaha ca quɨvɨ. Soco ña cuñí ra. 21Ta catyí ra chi ñu vatyi cha cuahan ra, ta catyí tucu ra tyehe caa: ―Cuñí chi cha cuhin ñuu Jerusalén vatyi sanducahni vico cha vachi cutahan. Soco cuquichi inga chaha nu nyicu ndo tatu Nyoo ta cuñí ra ―catyí ra chi ñu. Tyicuan ta cuahan ra quɨhvɨ̱ ra chichi noo barcu cha cuahan ityi Siria. 22Quɨvɨ nachaa̱ ra ñuu Cesarea ityi Siria cuan, chaha̱n ra chicuhva ra nocumi chi ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo Jerusalén. Yaha̱ cuan ta cuahan ra Antioquía. 23Ta cha yaha̱ chinyaa̱ ra suhva quɨvɨ yucuan, quita̱ ra ta cuahan ra tahan tahan ñuu ityi Galacia ta Frigia. Ta sandunɨɨ̱ ra iñi tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo. 24Quɨvɨ cuan chaa̱ noo ra Israel ñuu Éfeso. Nañí ra Apolos. Ta ñuu ra cuvi Alejandría. Ta cuví ra minoo ra vaha cahán tuhun Nyoo. Ta chitó xaan ra tuhun Nyoo tuhun chahnu cha nyaá nu libru. 25Ta vaha xaan cutuhva̱ ra tuhun Sutu Mañi yo. Ta cahán ra chihin cha nɨɨ iñi ra. Ta vaha xaan nyicón ra chi Nyoo. Ta cachi xaan sañahá ra tuhun ra Jesús. Vasɨ cuhva cha sacondutya̱ ra Juan ri chitó ra. 26Ta quichaha̱ cahan ra chichi vehe ñuhu chihin cha nɨɨ iñi ra. Ta cuhva cha chiñi̱ ra Aquila ta cu Priscila, tava̱ sɨɨn ñu chi ra ta nacatyi̱ cachi ca ñu tuhun ityi Nyoo chi ra. 27Tyicuan ta quichaha cuñí ra Apolos cuhun ra ityi Acaya. Ta ra hermano catyinyee̱ ra chi ra. Ta catyaa̱ ra noo carta chi ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo ityi cuan, ta catyí ra chi ñu vatyi na vaha cahan ñu chihin ra tatu chaa ra. Tyicuan ta cuahan ra. Ta cuhva cha chaa̱ ra Acaya cuan tyinyee̱ xaan ra chi ñu chinó iñi chi Nyoo cha cuenda tumañi iñi cha chaha̱ ra chi ñu. 28Vatyi nu tuvi sañaha̱ cachi xaan ra yoso caa cuhva ña vaha cha sacuví ñu Israel. Ta sañaha̱ ra cha catyí nu tutu Nyoo vatyi ra Jesús cuví Cristo, ra cha nyatú xaan ñu chi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\