Hechos 21

1Tyicuan ta sandoo̱ ndi chi ra hermano ta quɨhvɨ̱ ndi chichi barcu. Ta cuaha̱n ndi ɨɨn ndoo ityi ri nya Cos noo ñuhú luhlu mahñu tyañuhu. Ta cha inga quɨvɨ chaa̱ ndi nya Rodas inga ñuhú luhlu ri. Yucuan ta cuahan ndi nya Pátara. 2Ta ñuu Pátara cuan nañihi̱ ndi nonga barcu cha cuahan nya Fenicia. Ta quɨhvɨ̱ ndi chichi inga barcu cuan ta cuaha̱n ndi. 3Ta cha cuahan ndi nyehe ndi ñuhú Chipre chiyo satyin ndi. Ta yaha̱ ri ndi cuahan ndi ityi nu ca, ityi Siria. Ta chaa̱ ndi nya ñuu Tiro vatyi yucuan cuatava ra carga cha nyisó barcu cuan. 4Ta cha nañihi̱ ndi chi ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo ñuu cuan, ndoo̱ ndi chihin ñu ucha quɨvɨ. Ta catyí ñu chi ra Pablo vatyi ña tahán chi cha cuhun ra Jerusalén vatyi tyicuan caa sañaha̱ Tatyi Ii chi ñu. 5Soco cha ndɨhɨ ucha quɨvɨ cuan quita̱ ndi ñuu cuan. Ta nu cuaquita ndi tandɨhɨ ra hermano chihin ñasɨhɨ ra ta sehe ra chinyaca̱ ñu chi ndi nyacua nya ityi chata ñuu. Ta nu ñɨtɨ yuhu tyañuhu cuan nicuiñi̱ chɨtɨ ndi, ta chicán tahvi ndi chi Nyoo. 6Tyicuan ta nanumi ndi chi tahan ndi. Tyicuan ta quɨhvɨ̱ ndi chichi barcu. Ta maa ñu cuanuhu̱ coyo ñu vehe ñu. 7Ta quita̱ ndi ñuu Tiro cuan ta cuahan ndi nya ñuu Tolemaida. Ta yucuan chaha̱ ndi nocumi chi ñu hermano. Ta ndoo̱ ndi chihin ñu noo quɨvɨ. 8Ta cha inga quɨvɨ quita̱ ndi ta cuahan ndi ñuu Cesarea. Ta yucuan chaha̱n ndi vehe ra Felipe ra cha sacotó xaan chi ñáyɨvɨ yoso caa sacacu Nyoo añima ñu. Cuví ra noo ra chichi cha ucha tahan ra nyisó tyiño vehe ñuhu. Ta yucuan ndoo̱ ndi chihin ra. 9Ra Felipe, iyó cumi tahan ñu tyivaa sehe ra cha ta tandaha ca. Ta tuhvá ñu chahá cuenda ñu tuhun cahán Nyoo. O cuvi chi cuan sahá ñu profetizar. 10Ta cha cuaha ri quɨvɨ cha chaa̱ ndi yucuan, tyicuan ta chaa̱ noo profeta Nyoo cha nañí Agabo. Quichi̱ ra ityi Judea. 11Quichi̱ nyehe̱ ra nu nyicu ndi. Ta quehe̱n ra sincho ra Pablo, ta cháhñi̱ ra chaha ra ta ndaha ra, ta catyí ra: ―Tatyi Ii Nyoo catyí chii vatyi tyehe caa cunuhñi chitoho sincho ihya nya Jerusalén. Ta cucuhva cuenda ñáyɨvɨ Israel chi ra chi ra inga ñuu ―catyí ra Agabo. 12Cha chiñi̱ ndi tuhun ihya, nyuhu ta ra ñuu Cesarea chacú ndahvi ndi nuu ra Pablo vatyi ma cuhun ra Jerusalén. 13Soco ra Pablo catyí ra: ―¿Ñáá tuhun chacú ndo ta sanducuihyá ndo iñi? Yuhu ñahri cuende. Ñima cha cunuhñi ri, vasɨ cahñi ra chii soco cha cuenda Sutu Mañi yo Jesús ―catyí ra chi ndi. 14Ta cha nyehe̱ ndi tyi ña cuvi̱ chasaha ndi chi ra, saña̱ ndi. Ta catyí ndi: ―Na cuvi maa cuhva cuñí maa Sutu Mañi yo. 15Cha yaha̱ tuhun ihya sanduvaha̱ ndi chi ndi ta cuahan ndi nya Jerusalén. 16Ta cuahan suhva ra Cesarea ra yɨhɨ́ cuenda ra Cristo chihin ndi. Ta cuahan tucu noo ra ñuhú Chipre. Mnasón nañí ra. Cuaha xaan cuiya chinó iñi ra chi ra Cristo. Maa ra chinyaca̱ ra chi ndi nya vehe ra cha nyaá Jerusalén vatyi yucuan cunyaa ndi. 17Cuhva cha chaa̱ ndi Jerusalén, ñu yɨhɨ́ cuenda ra Cristo chihin cha sɨɨ cuñí ñu cahán ñu chihin ndi. 18Ta inga quɨvɨ cuan cuahan ndi chihin ra Pablo cuanyehe ndi nu nyaá ra Jacobo. Ta yucuan nyicú tucu tandɨhɨ ra yɨhɨ́ ndaha vehe ñuhu. 19Chaha̱ ra Pablo nocumi chi ra. Yaha̱ cuan ta nacatyi̱ ra tahan tahan ri tuhun yoso caa chotyiño̱ Nyoo chi ra nu cahan ra tuhun Nyoo chihin ñu cha ñima ñu Israel cuví. 20Cuhva cha cachiñi̱ ñu tuhun ihya, casacahnu ñu chi Nyoo, ta catyí ñu chi ra Pablo: ―Vaha yañi yo, soco cha nyehun vatyi cuaha xaan mil ñu Israel chinó iñi ñu chi ra Cristo. Ta tandɨhɨ ñu catyí ñu vatyi nɨñɨ cha cunyicon yo ley ra Moisés. 21Ta ñihí ñu tuhun vatyi yoho sañahún chi tandɨhɨ ñu Israel cha iyó inga ñuu vatyi ma quichaha ca ñu ley cha sañaha̱ ra Moisés, ta catyún chi ñu vatyi ña tahán chi sacuví ñu costumbre circuncisión chihin cha lee sehe ñu, ta ni ma sacuvi ca ñu costumbre chahnu yo. 22¿Yoso caa sacuvi yo vityin? Vatyi ñáyɨvɨ cuañihi ñu tuhun tyi chau̱n ihya. 23Vaha taxin ca cha sacuvun tyehe caa. Ihya iyó cumi tahan rayɨɨ cha nyaá sacuvi ra noo cha tyaa̱ ra cuhva tyi sacuvi ra nuu Nyoo. 24Cua̱han chihin ra na ndundɨun nuu Nyoo chihin ra. Ta yoho tyi̱yahvun cha tahán chi tyiyahvi ra. Tyicuan ta maa ra cuvi satya ndɨɨ xiñi ra cuhva catyí ley. Ta cha sacuvun tyicuan caa ta coto tandɨhɨ ñáyɨvɨ vatyi ña ndicha cha cahán ñu sɨcun, soco cunyehe ñu vatyi quichahá tucu yoho ley ra Moisés. 25Ta cha cuenda ñu cha ñima ñu Israel cuví, ta nachinó iñi ñu tuhun Nyoo, cha sacuhu̱n ndi tutu chi ñu, ta catyi̱ ndi chi ñu vatyi ña tahán chi caca xiñi ñu tuhun ihya. Soco noo cha ma cachi ñu coño cha chahá ñáyɨvɨ chi xitohyo. Ni ma cachi ñu nɨñɨ ni coño quɨtɨ cha cava ñu sucun ta ña chatɨ nɨñɨ. Ta ni noo ñu ta ma coo ñusɨhɨ o rayɨɨ chi ñu tatu ñima ñasɨhɨ o yɨɨ ñu cuví ―catyí ra chahnu vehe ñuhu chi ra Pablo. 26Tyicuan ta tuvi̱ inga quɨvɨ ta cuahan ra Pablo chihin ndɨ cumi tahan ra cuan. Ta sandundɨɨ̱ ra chi ra nuu Nyoo ɨɨn ri chihin ra cuan. Tyicuan ta quɨhvɨ̱ ra chichi vehe ñuhu cahnu vatyi sacoto ra chi tata sutu ama cundɨhɨ cha ucha quɨvɨ cha ndundɨɨ ndɨ cumi tahan ra cuan, ta cuacuhva ra ofrenda cha cuenda noo noo ra. 27Soco cha cuñí cuii ri ndɨhɨ ucha quɨvɨ cuan, ta suhva ra Israel cha quichi̱ nya Asia canyehe̱ ra chi ra Pablo chichi vehe ñuhu. Ta casanaquɨquɨ̱ ra chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ, ta catɨɨ̱n ra chi ra Pablo. 28Ta cacanachaá ra ta cacatyí ra: ―Nyoho ñáyɨvɨ Israel, tyi̱nyee ndo chi ndi. Ican ra ihya cuví ra cha chicá noo tandɨhɨ ri ityi. Ta sañahá ra chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ. Catyí ra vatyi cha ñima ri tuhun cuví yo ñu Israel. Ta catyí ra tyi ña vaha ley cha tyaa̱ ra Moisés, ta ña vaha vehe ñuhu ihya. Ta sɨɨn ri vityin tyihi̱ ra chi suhva ra Grecia chichi vehe ñuhu satɨvɨ́ ra nu ii ihya ―catyí ra canachaá ra. 29Tyehe caa cacatyi̱ ra vatyi ta ityi chata ca canyehe̱ ra chi ra Pablo chichi ñuu, chicá noo ra chihin ra Trófimo, noo ra ñuu Éfeso. Ta cacuñí maa ra vatyi ra Pablo chinyaca̱ chi ra chichi vehe ñuhu. 30Ta tandɨhɨ ri ñáyɨvɨ ñuu naquɨquɨ́ ñu. Ta ñáyɨvɨ chinó vavaha ñu vachi coyo ñu. Tyicuan ta catɨɨ̱n ñu chi ra Pablo. Ta caxita̱ quiñoho ñu chi ra nya ityi chata vehe ñuhu, ta numi ri nacasɨ ñu yuvehe. 31Cha cuñí ñu cahñi ñu chi ra, ta chaa̱ tyiño chi comandante cuenda sɨndaro vatyi tandɨhɨ ñu Jerusalén iyó xaan naquɨquɨ́. 32Tyicuan ta comandante cuan sandu ɨɨ̱n ri ra capitán ta sɨndaro. Ta cachino̱ ra cuahan coyo ra nu nyicú ñáyɨvɨ. Cuhva cha nanyehe̱ ñu chi comandante chihin sɨndaro, sandɨhɨ̱ ñu cha cañí ñu chi ra Pablo. 33Tyicuan ta tuhva̱ comandante nu nyaá ra Pablo. Ta tachi̱ ra tyiño natɨɨn sɨndaro chi ra, ta cháhñi̱ ra chi ra chihin uvi tahan cadena. Yaha̱ cuan ta ndaca̱ tuhun ra chi ra yóó ra cuví ra, ta ñáá cha sacuvi̱ ra. 34Soco ñáyɨvɨ sɨɨn sɨɨn tuhun canachaá ñu. Ta comandante cuan ña cutuñí maa iñi ra cha cuenda cha quiñi cuvaa ñu. Ta tachi̱ ra cha cunyaca sɨndaro chi ra Pablo nya cuartel. 35Cuhva cha cachaá ra nu cuayɨ yuvehe cuartel cuan, quiñi xaan nanduví ñáyɨvɨ ta ña chahá ca ñu caca ra Pablo. Yucuan chaha catyaa̱ soco sɨndaro cuan chi ra. 36Vatyi tandɨhɨ ñu nyicón ñu chi ra, ta canachaá ñu ta catyí ñu: ―¡Ca̱hñi ndo chi ra! ―cacatyi ñu. 37Cuhva cha cuatyihi ra chi ra Pablo chichi cuartel, ta quichaha catyí ra chi comandante: ―¿Atu cuhvon cha catyi noo tuhun chuun? ―catyí ra chi ra. Ta comandante cuan catyí ra: ―¿Atu cuví cahún griego? 38Tu tyicuan caa, ñima yoho cuví ra ñuu Egipto cha quichi̱ quɨvɨ cuan ta sacañi tahan ra chi ñáyɨvɨ sɨquɨ gobiernu ta chinyaca̱ ra chi cumi mil tahan ñáyɨvɨ ityi ñuhu ityi ―catyí comandante cuan chi ra Pablo. 39Tyicuan ta ra Pablo catyí ra chi ra: ―Yuhu noo ra Israel cuví ta caqui̱ noo ñuu cha nañí Tarso cha cuví minoo ñuu cahnu ityi Cilicia. Soco sa̱ha noo tumañi iñi chii vatyi cuhvon nacahin chiin chihin ñáyɨvɨ ―catyí ra Pablo chi comandante cuan. 40Tyicuan ta chaha̱ comandante cuan permiso chi ra. Tyicuan ta nicuinanyaa̱ ra nu cuayɨ ta chaha̱ ra noo seña chi ñu na cutaxin ñu. Ta cahán ra chihin sahan hebreo, ta catyí ra:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\