Hechos 23

1Ta ra Pablo nyehe̱ ra chi tandɨhɨ ra chihin cha ña cahan nuu ra, ta catyí ra chi ra: ―Nyoho ra yañi yo, nyacua nya quɨvɨ ihya iyó vahi nuu Nyoo ta ñahri cha ña vaha sacuví nuu ra ―catyí ra Pablo. 2Tyicuan ta ra Ananías ra cuví nuu chi tata sutu tachi̱ ra chi ra nyicú yatyin ri nu nyaá ra Pablo, na nacañi ra ndaha yuhu ra. 3Soco ra Pablo nacaha̱n ra nu cahán ra ta catyí ra: ―¡Xihna ca chi maun cucañi Nyoo, vatyi sahá xaun tyi ra vaha cuvún nyaún chiña! ¿atu cutuñi chii nuun tari cuhva catyí ley? ¿Ñáá tuhun cha tachu̱n nacañi ra chii? ta ñima tyicuan caa catyí ley ―catyí ra Pablo. 4Tyicuan ta ra canyicu yucuan catyí ra chi ra: ―Ña vaha cha cahún chi ra cuví nuu chi tata sutu cuenda Nyoo ―catyí ra chi ra Pablo. 5Tyicuan ta ra Pablo catyí ra: ―Yañi yuhu, ña chite̱ tatu ra cuví nuu chi tata sutu cuví ra. Vatyi catyí tuhun Nyoo tyi ma cahan ña vaha yo sɨquɨ ra cuví tyiño ñuu yo ―catyí ra. 6Tyicuan ta tuvi̱ iñi ra Pablo vatyi suhva ra cuenda junta cuan, yɨhɨ́ ra cuenda ityi ra cuví saduceo. Ta inga ra yɨhɨ́ ra cuenda ra cuví fariseo. Tyicuan ta caha̱n ra chihin cha ñihi ndusu ra ta catyí ra: ―Nyoho yañi, yuhu ra fariseo cuví tari suti. Ta cutuñí chi nuu ndo vatyi chinó iñi tyi nandotó ñu chihi ―catyí ra Pablo. 7Cuhva cha catyi̱ ra tuhun ihya, ra fariseo ta ra saduceo, quichaha̱ candatuhun tahan ra suri chihin tahan maa ra, ta cacusɨɨ̱n ra. 8Vatyi ra saduceo catyí ra vatyi ña nandotó ndɨyɨ. Ta ni yori ángel ta ni yori tatyi ña vaha iyó catyí ra. Soco ra fariseo chinó iñi ra tandɨhɨ ihya. 9Tandɨhɨ ra vaa ri ca cananduvi̱ ra. Ta ndɨcuita̱ ra fariseo, ra sacuahá cuenda ley ra Moisés, ta catyí ra: ―Nye̱he xihna ndo, ñahri cha ña vaha sacuví ra ihya. Soco tatu noo ángel caha̱n chihin ra, sa̱ha yo cuenda coto vaha sɨquɨ Nyoo cahán ña vaha yo ―catyí ra. 10Cha chiñi̱ ra tuhun ihya, vaa ri ca cananduvi̱ ra. Nyacua nayuhví comandante cuan coto cahnya cuatyi ra chi ra Pablo. Yucuan chaha tachi̱ ra tyiño na tava sɨndaro chi ra Pablo nu nyicú ra, ta cunanyaca ra chi ra nya cuartel. 11Ta cha cuaa cuan tuvi̱ Sutu Mañi yo nuu ra Pablo ta catyí ra chi ra: ―Sa̱ndunɨɨ iñun, Pablo. Vatyi tari cahún tuhin Jerusalén ihya, tyicuan caa tucu cucahan tucun nya ñuu Roma ―catyí Sutu Mañi yo chi ra Pablo. 12Cha inga quɨvɨ, suhva ra Israel catyihi̱ tahan ra tuhun. Catyí ra vatyi ni ma cacachi ra, ni ma coho ra nyacua nya cahñi ra chi ra Pablo. Ta nya noo ra ma sacuvi tyicuan caa na sanaa Nyoo chi ra sɨquɨ ñuhu ñáyɨvɨ, cacatyí ra. 13Yaha ca uvi xico ra catyihi̱ tahan tuhun ihya nuu Nyoo. 14Chaha̱n coyo ra nu nyicu ra cuví nuu chi tata sutu ta ra cacuví mandoñi cuenda ñu Israel. Ta catyí ra chi ra: ―Nyuhu ɨɨn ri tuhun cahan ndi nuu Nyoo vatyi ma cachi ndi ta ni ma coho ndi cha ni ri ca cha ma cahñi ndi chi ra Pablo. Ta na sanaa Nyoo chi ndi tatu ma sacuvi ndi tari cuhva catyí ndi. 15Ta vityin nyoho sa̱cuhun ndo tuhun chi comandante. Ca̱tyi ndo chi ra na quichi nyaca ra chi ra Pablo nuu ndo ityaan. Sa̱ha ndo tuhun vatyi cuasandaa vaha ndo tyiño, ta nyuhu cuatu tuhva ri ndi nu yahá ra ta cucahñi ndi chi ra ―catyí ra chi ra. 16Soco sehe cuhva ra Pablo chiñi̱ cue cha cahán ra. Ta chaha̱n cue chisacoto̱ cue chi ra Pablo nya cuartel. 17Tyicuan ta ra Pablo cana̱ ra chi minoo capitán. Ta catyí ra chi ra: ―Cua̱nyaca chi ra cuehe luhlu ihya nuu comandante vatyi iyó noo tuhun cuñí cue sacoto cue chi ra ―catyí ra Pablo chi ra. 18Tyicuan ta chinyaca̱ capitán cuan chi cue nuu comandante. Ta catyí ra chi ra: ―Ra Pablo cha ñohó vehe caa cana̱ ra chii ta catyí ra chii vatyi quichi nyaque chi ra cuehe luhlu ihya vatyi cuñí cue cahan cue chuhun ―catyí ra chi ra. 19Tyicuan ta tɨɨ̱n comandante ndaha ra cuehe luhlu cuan ta tava̱ sɨɨn ra chi cue ta catyí ra chi cue: ―¿Ñáá túhun cuñún catyun chii? 20Ta ra cuehe luhlu cuan catyí cue chi ra: ―Ra Israel catyihi̱ tahan vaha ra tuhun vatyi catyi ra chuun na sacuhun chi ra Pablo nu iyó junta tyaan. Vatyi casaha ri maa ra cha cuñí ra cha cutuñi vaha ca chi ra. 21Soco ma chino iñun chi ra vatyi yaha ca uvi xico tahan ra nyatú xehe chi ra ityi. Ta tyanaha ra chihin nuu Nyoo vatyi ma cachi ra ta ma coho ra nyacua nya cahñi ra chi ra Pablo. Ta tatu ña cuví cahñi ra chi ra, vaha taxín ca nacúvi noo noo maa ra na. Ta vityin nyatú tuhva ra coto ra ñáá cucatyi maun ―catyí cue. 22Tyicuan ta catyí comandante chi ra cuehe luhlu cuan vatyi yori chihin cahán cue tuhun cha catyi̱ cue chi ra. Yaha cuan ta natachi̱ ra chi cue. 23Tyicuan ta comandante cana̱ ra chi uvi capitán, ta catyí ra chi ra: ―Sa̱nduvaha ndo chi ndo vatyi cuhun ndo Cesarea cuhva caa ɨɨ̱n cha cha cuaa. Cuacuhun uvi ciento sɨndaro chihin chaha ra, ta uñi xico uchi ra chihin caballo, ta uvi ciento ra cuiso ra lanza. 24Sa̱nduvaha ndo caballo coso ra Pablo. Ta sa̱ha cuenda vaha ndo chi ra ityi cuahan ndo na chaa vaha ra nu nyaa ra Félix gobernador ―catyí comandante chi capitán cuan. 25Tyicuan ta tyaa̱ ra noo tutu quɨndaha ra cuhun ra. Ta tuhun cha tyaa̱ ra nu carta, ican cuví ihya: 26“Yuhu ra Claudio Lisias sacuhin noo carta ihya chi yoho, tata gobernador Félix, vatyi vaha ñáyɨvɨ cuvun. Ihya vachi nocumi chuun. 27’Ra Pablo ihya, catɨɨ̱n ra Israel chi ra. Ta cacuñí ra cacahñi ra chi ra. Soco cuhva cha chite̱ vatyi ra cuenda ñuu Roma cuví ra, chahi̱n chihin sɨndaro ta sacaqui̱ chi ra. 28Ta vatyi cuñí cote ñáá cuatyi tyaá ñu sɨquɨ ra, chinyaque̱ chi ra nu iyó junta ra cacuví mandoñi ñu Israel. 29Soco cuenda ley ri maa ñu cuví. Ta cha cuenda ley yoó, ñahri cuatyi ra ta cahñi yo chi ra. Ta nɨ ri ña tahán chi cohon ra vehe caa. 30Soco vatyi ñihi̱ tuhun vatyi ra Israel canducu cahñi ra chi ra, yucuan chaha tachí chi ra nuu yoho. Ta catyí tiqui chi ra cha tyaá cuatyi sɨquɨ ra, na cuhun ra nu nyaun na cacan ra cuatyi ra nuu maun”, catyí ra Claudio chi ra Félix nu tutu cha tyaa̱ ra. 31Tyicuan ta quehe̱n sɨndaro chi ra Pablo tari cuhva catyí ra Claudio chi ra, ta chinyaca̱ ra chi ra nya Antípatris suri maa cha cuaa cuan. 32Cha inga quɨvɨ sɨndaro cha cuahan chihin chaha, canandichi̱ coyo ra nya cuartel. Ta ra cha cayosó caballo cuahan coyo ca ra chihin ra Pablo. 33Ta cuhva cha chaa̱ coyo ra ñuu Cesarea, cachaha̱ ra carta cuan chi ra Félix, gobernador, ta cachaha̱ cuenda ra chi ra Pablo chi ra ñandɨhɨ. 34Cha yaha̱ cha sacuaha̱ ra Félix carta cuan, quichaha ndacá tuhun ra chi ra Pablo nya ñuu ra. Ta cha chito̱ ra vatyi ra Cilicia cuví ra 35ta catyí ra chi ra: ―Na quichi xihna ra tyaá cuatyi chahun. Tyicuan ta cusandai tyiñon ―catyí ra chi ra. Tyicuan ta tachi̱ ra tyiño na casaha cumi sɨndaro chi ra nya vehe tyiño cha savaha̱ ra Herodes ta cha naha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\