Hechos 24

1Yaha̱ ohon quɨvɨ ta ra Ananías, ra cuví nuu chi tata sutu, chaa̱ ra ñuu Cesarea cuan chihin suhva ra cacuví mandoñi, ta chihin noo ra cahan chaha ñáyɨvɨ cha nañí Tértulo. Chaá coyo ra nuu ra gobernador Félix vatyi cacan ra cuatyi chaha ra Pablo. 2Tyicuan ta tachi̱ ra Félix na quichi nyaca sɨndaro chi ra Pablo. Tyicuan ta quichaha̱ chican ra Tértulo cuatyi chaha ra Pablo. Ta catyí ra chi ra Félix: ―Tyahvi nyoo chuun, tata gobernador. Vatyi taxi ri iyó ñuu ndi, ta vaha iyó ndi vatyi yɨndaha vahun ñuu ndi. 3Nacuhvá xaan ndi tyahvi nyoo chi yoho tata Félix, vatyi yoho, vaha ñáyɨvɨ cuvún. 4Soco ña cuñí sayangue chuun chihin cha cuaha tuhun cahin, yucuan chaha chiquén noo tumañi iñi chuun na cuɨñun suhva tuhun cuacahan ndi. 5Vatyi chitó ndi tyi rayɨɨ ihya ñima ra vaha cuví ra, noo cuehe cuví ra. Ta tandɨhɨ ri ityi sanaquɨquɨ́ ra chi ñu Israel. Ta ican ra cuví xiñi noo ityi ñáyɨvɨ nyicón chi ra Jesús ra ñuu Nazaret. 6Nyacua cuñí ra sacuvi ra noo cha ña tahán chi vatyi ña sahá ra ñáyɨvɨ vehe ñuhu cahnu. Ta nyuhu tɨɨ̱n ndi chi ra, tacuhva tachi tuñi ndi chi ra tari cuhva ley maa ndi. 7Soco comandante Licias chasɨ̱ ri ra ta chihin cuaha fuerza ta tinyaa̱ ra chi ra chi ndi. 8Ta catyí ra vatyi tatu cuñí ndi cacan ndi cuatyi chaha ra, cuñí chi cha cacan ndi nuu maun. Nye̱he maun. Sa̱nahmon chi ra ta coton tyi ndicha cha catyí ndi ―catyí ra Tértulo. 9Tyicuan caa tucu ra Israel cha canyicu yucuan, catyí ra vatyi ndicha tandɨhɨ tuhun cahan ra Tértulo. 10Tyicuan ta ra Félix savaha̱ ra seña chi ra Pablo vatyi nacahan ra. Ta ra Pablo quichaha catyí ra: ―Chité tyi cha cuaha xaan cuiya nyacá ñahun ñuu ihya. Ta yucuan chaha sɨɨ vavaha cuñí vatyi nuu maun cuacutuñi chi yuhu vityin. 11Tatu ndaca tuhun cuacoton tyi cha iyó ri noo uchi uvi quɨvɨ cha chahi̱n Jerusalén. Chahi̱n yucuan vatyi sacahni chi Nyoo. 12Ta yori chihin cuvi̱ yuhi. Ni ña sanaquɨqui̱ chi ñáyɨvɨ chichi vehe ñuhu cahnu. Ñahri maa sacuvi̱, nɨ ri chichi vehe ñuhu, nɨ ri chichi ñuu. 13Ta cuatyi cha tyaá ra ihya sɨqui, ña ndicha maa. 14Soco noo cha catyí chi ndo vityin vatyi yuhu sacahní chi Nyoo cha sacahnu̱ sutu chahni. Sacahní chi ra cuhva sañahá ra Jesucristo. Ta catyí maa ra ihya tyi ña vaha. Soco yuhu chinó iñi ndɨɨ maa tuhun cha nyaá nu libru ley cha tyaa̱ ra Moisés. Ta chinó iñi tandɨhɨ tuhun catyaa̱ ra profeta cuenda Nyoo ñandɨhɨ. 15Ta suri chinó iñi vatyi Nyoo cusanandoto ra ñáyɨvɨ chihi̱, ñu vaha ta ñu quiñi iyó, tari chinó iñi tucu maa ra ihya. 16Ta yucuan chaha tyicuan ri nduquí cuhva cha cachi coí nuu Nyoo, ta nuu ñáyɨvɨ ñandɨhɨ. 17’Cuaha cuiya chica noi̱ inga ityi. Yaha̱ cuan ta cuanuhi̱ nya Jerusalén ñui vatyi nacuhva cuende xuhun chi ñu ndahvi ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo, ta vatyi cuhve noo cha cuhve chi Nyoo. 18Yuhu tyicuan caa sacuví chichi vehe ñuhu cahnu, ta suhva ra Israel ityi Asia, nyehe ra chii yucuan cha yaha̱ cha sandundɨi̱ chii nuu Nyoo cuhva catyí maa nu ley ndi. Soco ña cuaha ñáyɨvɨ nyicu, ta ni ña naquɨquɨ̱ ñu. 19Ican ra cha nyehe̱ chii cuan, cuñí chi cha quichi ra ta cuhva ra cuenda tatu iyó cha sacuvi̱. 20O na̱catyi maa ra cha canyicu ihya tatu nañihi̱ ra cuatyi yuhu quɨvɨ cutuñi̱ chii nuu ra nu chiyo̱ junta ra cacuví nuu chi ñu Israel. 21O vasɨ cuví chi cha cuenda noo ri tuhun cahi̱n chihin nuu ra nyicú junta cuan tyehe caa: “Nyoho nducú ndo cuatyi chahi cha cuenda tyi chinó iñi cha nandotó ñáyɨvɨ chihi̱” ―catyí ra Pablo. 22Ta ra Félix chitó vaha ra yoso caa cuahan tuhun ñu nyicón chi ra Cristo. Ta catyí ra chi ra canyicu cuan: ―Vaha ri vityin. Na quichi xihna comandante Lisias. Tyicuan ta cusandai tuhun ndo ―catyí ra. 23Tyicuan ta tachi̱ ra Félix chi capitán na cunatyihi ra chi ra Pablo vehe caa. Soco ma ñihi xaan saha cumi ra chi ra. Ta na cuhva ra cuhun ra tahan ra nu ñohó ra, ta cahan ra chihin ra. 24Yaha̱ suhva quɨvɨ ta nachaa̱ ra Félix inga chaha chihin cu Drusila ñasɨhɨ ra. Ta cuví ña ñaha Israel. Ta tachi̱ ra na quichi ra Pablo vatyi cuñí ñu tyasoho ñu yoso caa tuhun cha chinó iñi ra chi ra Jesucristo. 25Ta ra Pablo caha̱n ra tuhun yoso caa tahán chi sacuvi yo cha vaha, yoso caa cunyaca ñaha maa yo chi yo ta ma sacuvi yo cha quiñi caa. Ta caha̱n tucu ra yoso caa cucutuñi chi yo nuu Nyoo quɨvɨ tahan chi. Ta ra Félix yuhvi̱ xaan ra cuvi, ta catyí ra chi ra: ―Cua̱han vityin. Ta na nanuña xihne, ta cana mai chuun inga chaha ―catyí ra chi ra. 26Ta ra Félix cuñí maa ra tyi ra Pablo cucuhva ra xuhun chi ra, tacuhva vatyi numi ri saña ra chi ra. Yucuan chaha vatyi tyito tyito ri cana̱ ra chi ra, vatyi ndatuhun ra chihin ra. 27Uvi cuiya yaha̱, tyicuan ta nɨcunyaa ra Porcio Festo cuví ra gobernador tyiño nuu ra Felix. Ta ra Felix cuñí ra cuvaha ra nuu ra Israel ta sandoo ra chi ra Pablo vehe caa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\