Hechos 25

1Tyicuan ta cha cu uñi quɨvɨ cha cuví ra Festo tyiño, quita̱ ra ñuu Cesarea cuan ta cuahan ra nya ñuu Jerusalén. 2Chaa̱ ra Jerusalén, tyicuan ta chaa̱ coyo ra cuví nuu chi tata sutu ta ra cuví tyiño ñu Israel ta cachica̱n ra cuatyi chaha ra Pablo. 3Ta chica̱n ra noo tumañi iñi cahnu chi ra Festo. Cuñí ra vatyi tachi ra Festo tyiño na quichi nyaca sɨndaro chi ra Pablo nya Jerusalén. Vatyi maa ra cuñí ra cahñi ra chi ra ityi vachi ri ra. 4Soco ra Festo nacaha̱n ra, ta catyí ra: ―Ra Pablo ñohó ra vehe caa nya Cesarea. Ta yuhu tyaí cuhva cha cunuhi yucuan cha numi ri. 5Yucuan chaha, nyoho cha cuví ndo tyiño ñuu ihya, cuhun maa ndo chihin. Tyicuan ta cuvi cacan ndo cuatyi chaha ra tatu iyó cha sacuvi̱ ra ―catyí ra Festo chi ra. 6Uña o uchi ri quɨvɨ chi nyaa ra Festo Jerusalén, ta cuanuhu̱ ra Cesarea. Ta cha inga quɨvɨ chaa̱ ra chichi vehe tyiño ra vatyi cutuñi chi ra ca iyó cuatyi nuu ra. Tyicuan ta cana̱ ra chi ra Pablo. 7Cuhva cha quɨhvɨ̱ ra Pablo, catuhva̱ ra Israel cha quichi̱ coyo nya Jerusalén, ta quichaha̱ catyaa ra cuatyi cahnu sɨquɨ ra. Soco ñahri maa cha ndaa catava̱ ra. 8Tyicuan ta caha̱n ra Pablo ta catyí ra: ―Yuhu ni noo cuatyi ta sacuvi que, ni sɨquɨ ley ñu Israel, ni sɨquɨ vehe ñuhu cahnu Jerusalén, ni sɨquɨ rey cahnu Roma ―catyí ra. 9Soco vatyi cuñí ra Festo ndoo vaha ra chihin ra Israel, ndacá tuhun ra chi ra Pablo: ―¿Atu cuñún cuhun Jerusalén vatyi sandaí tyiñon nyicuan? ―catyí ra chi ra. 10Ta ra Pablo catyí ra: ―Cha nyaí nu maun. Ta maun cuví ra cuví tyiño cuenda rey cahnu Roma. Ihya cuví nu tahán chi cutuñi chií, vatyi ra cuenda ñuu Roma cuví. Ta chitó vahun tyi ñahri maa sacuvi̱ chi ñu Israel. 11Tatu sacuvi̱ noo cuatyi cahnu cha tahán chi cahñi ndo chii, ma nduqui cuhva caqui. Soco tatu ña ndicha tuhun cha cahán ra Israel ihya, yori cha iyó ityi chii cha cuhva cuenda chii chi ra cuñí cahñi chii. Chiquén vatyi cuhin nuu rey cahnu vatyi cutuñi chii nuu maa ra ―catyí ra Pablo chi ra Festo. 12Tyicuan ta ra Festo cha yaha̱ cha cahan tahan ra chihin ra tyinyeé chi ra chihin tyiño, ta catyí ra chi ra Pablo: ―Chicón cha cutuñi chuun nuu rey cahnu. Vaha. Cua cuhun nuu maa ra ―catyí ra chi ra. 13Yaha̱ suhva quɨvɨ, tyicuan ta chaa̱ rey Agripa chihin cu Berenice nya Cesarea, vatyi cuacuhva ñu nocumi chi ra Festo. 14Quita suhva quɨvɨ chinyicu ñu yucuan, ta nacatyi̱ ra Festo tuhun ra Pablo chi rey. Ta catyí ra: ―Iyó noo rayɨɨ ihya cha sandoo̱ ra Félix vehe caa. 15Ta cha chahi̱n Jerusalén, ra cuví nuu chi tata sutu, ta ra cacuví mandoñi ñu Israel chaha̱ cuenda ra noo tutu cuatyi ra, ta chicán ñu na cúvi ra. 16Ta catyi̱ yuhu chi tandɨhɨ ra vatyi ña tuhvá ra cuví tyiño cuenda Roma chahñi chi noo ñáyɨvɨ tatu ta cahan tahan ca ñu ta nducu ñu cuhva sacacu ñu chi ñu. 17Yucuan chaha, quɨvɨ quichi coyo ra cacuví nuu chi ñu Israel cuan, ña sacunai̱ cuhva. Ta cha inga quɨvɨ chahi̱n vehe tyiño vatyi cutuñi chi ra cha cacahán ra tuhun. Ta tachi̱ tyiño na quichi ra cuan. 18Soco ra catyaá cuatyi sɨquɨ ra, ña cuaha maa tuhun cacaha̱n ra. Ta cuñí maa yuhu vatyi cahnu cuatyi cuatyaa ra sɨquɨ ra. 19Cuñí ra cuan cuatyi chihin ra cha cuenda tuhun costumbre, cuhva chinó iñi ñu Israel. Cahán ra tuhun noo ra cha nañí Jesús cha chihi̱. Ta ra Pablo catyí ra vatyi iyó ra. 20Ta ña chité yoso caa sacuvi chihin tuhun cha tyicuan caa, ta ndaca̱ tuhin chi ra Pablo tatu cuñí ra cuhun ra Jerusalén, vatyi cutuñí chi ra cuenda tuhun ihya. 21Soco maa ra chicán ra cha cutuñi chi ra nuu rey cahnu Augusto nya Roma. Yucuan chaha ñohó ca ra vehe caa nyacua nya cuví tachi chi ra nuu ra Augusto ―catyí ra Festo chi rey Agripa. 22Tyicuan ta ra Agripa catyí ra chi ra Festo: ―Cuñí tucu yuhu cuɨñi cha cahán ra cuan ―catyí ra. Ta ra Festo catyí ra chi ra: ―Tyaan cuɨñun cha cahán ra ―catyí ra chi ra. 23Tuvi̱ inga quɨvɨ ta chaa̱ ra Agripa chihin cu Berenice. Iyo xaan caa ñu quɨhvɨ̱ coyo ñu chichi vehe vatyi rey cuví ñu. Quɨhvɨ̱ tucu comandante ta ra cacuví tyiño ñuu cuan. Tyicuan ta ra Festo catyí ra na quichi ra Pablo. 24Tyicuan ta quichaha catyí ra Festo: ―Yoho Rey Agripa, ta nyoho tata, cha nyicu ndo ihya. Nye̱he ndo chi ra ihya. Tandɨhɨ ñu Israel ñuu Jerusalén ta ñu Cesarea cahan ñu sɨquɨ ra. Ta ña sandɨhɨ́ ñu cha catyí ñu chii vatyi tahán chi cúvi ra. 25Soco cha cuenda yuhu ñahri cuatyi ra cha tahán chi cúvi ra. Ta suri maa ra chicán cha cutuñi chi ra nuu ra Augusto. Yucuan chaha cutachi chi ra. 26Soco vatyi ñahri cuatyi ra ñihí, yucuan chaha ña ñihi̱ tuhun tyai nu tutu cha cusacuhin chi ra nyacá ñaha chi yo. Yucuan chaha cane̱ chi ra Pablo nuu ndo, ta nuu yoho Rey Agripa, tacuhva tyi ndaca tuhun chi ra ta cote ñáá cha tahán chi sacote chi rey cahnu. 27Vatyi ña vaha cha sacuhín chi ra tatu ñahri tuhun cahín ñáá cuatyi ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\