Hechos 26

1Tyicuan ta ra Agripa catyí ra chi ra Pablo: ―Cuví cahun vityin ―catyí ra chi ra. Ta ra Pablo sandaa̱ ra ndaha ra ta catyí ra tyehe caa: 2―Sɨɨ xaan cuñí vatyi cuví cahin nuu yoho, rey Agripa, ta cuví catyí mai chuun yoso caa tandɨhɨ cuatyi cha tyaá ra Israel sɨqui. 3Vatyi, yoho chitón tandɨhɨ costumbre cha iyó chi yo ñu Israel. Ta chitón tuhun tuhva yo cuvi yuhu. Yucuan chaha chiquén chuun nacuɨñɨ vahun cha cahín. 4’Tandɨhɨ ñu Israel chitó ñu yoso caa chiye̱ nyata ni luhli nya ñui. Ta chitó ñu cuhva chiye̱ nya Jerusalén. 5Ta suri chitó ñu vatyi nyata luhli cuví noo fariseo. Ta ra fariseo vaha xaan caquichahá ra costumbre yo. Ta na catyi maa ñu tatu ña ndicha cha cahín. 6Ta vityin nanyaí ihya ta cutuñi chii cha cuenda vatyi chinó iñi cha sanandotó Nyoo chi ñáyɨvɨ chihi̱, tari cuhva catyí ra chi sutu chahnu yo ta cha naha. 7Ndɨ uchi uvi tahan ityi ñáyɨvɨ Israel ñu vachi tata sutu chahnu yo nyatú tucu ñu nyehe ñu tyi ndicha cusanandoto Nyoo chi ñáyɨvɨ chihi̱. Ta yucuan chaha nyita ri sacuví ñu tyiño nuu Nyoo sacahnu ñu chi ra ñicahñu ta cha cuaa. Vatyi suri cha cuenda tuhun ihya tyaá ra Israel cuatyi sɨqui vityin, yoho rey Agripa. 8¿O ña chinó iñi nyoho vatyi Nyoo sanandotó ra chi ñu chihi̱? 9’Ta quɨvɨ cuan suri mai chica̱ xiñi vatyi vaha cha tachi tuñi chi ñáyɨvɨ chinó iñi chi ra Jesús ra ñuu Nazaret. 10Ta tyicuan caa chinyacuvi̱ nya Jerusalén chihin ndusu yuhu ra cacuví nuu chi tata sutu. Ta cuaha ñu cha chinó iñi chi ra Cristo tyihi̱ vehe caa. Ta tatu cachahñi̱ ra chi ñu, vaha xaan cuñi̱. 11Cuaha chaha sanyehi̱ tɨndoho chi ñu ta sahi̱ fuerza chi ñu nacahan ña vaha ñu sɨquɨ ra Jesús. Tyehe caa chinyacuvi̱ tandɨhɨ ri vehe ñuhu ñu Israel. Ta xaan xaan cuñi̱ nyehi chi ñu. Ta chica̱ nyiquen chi ñu nyacua nya inga ñuu. 12’Ta yucuan chaha cuahi̱n quɨvɨ cuan nya ñuu Damasco chihin ndusu yuhu ra cuví nuu chi tata sutu. 13Soco yoho Rey, ityi cuahin ñáá cuhva ora, nyehi̱ noo nduva ñuhu quichi̱ andɨvɨ, ñihi ca ican saha ñuhu ñanyii. Sandundichi̱n chi nicachico nu cuahin ta ra cuahan coyo chihin. 14Tyicuan ta tandɨhɨ ndi nduva̱ ndi nu ñuhú. Ta chiñi̱ noo ndusu cha cahán chihin, chihin sahan yo hebreo, ta catyí chi chii: “Saulo, Saulo, ¿ñáá tuhun cha chicá nyicon chii? Tari noo quɨtɨ chañí nyaa tɨ chata cha xaan cha saquehén ityi ra chi tɨ, tyicuan caa cuñún sañicuehun suri chi maun”, catyí ndusu cuan chii. 15Tyicuan ta catyí yuhu: “¿Yóó yoho tata?” Ta Sutu Mañi yo catyí ra chii: “Yuhu cuví ra Jesús, ra cha chicá nyicon chi. 16Ndɨ̱cuita ta cui̱nanyaun, vatyi yuhu tuví nuun tacuhva vatyi cuasacuvun tyiño nui, vatyi cuacuvun cha ndaa cha nyehu̱n vityin. Ta cucuvun cha ndaa cha nyehun chii nu cuahan ca chi. 17Cusacaqui chuun ndaha ra Israel, ta ndaha ra cha ñima ra Israel cuví. Nu nyicú ñu tachí chuun vityin. 18Vatyi na nu̱ñon nuu ñu, ta sa̱ñahun chi ñu cha ndicha, ta ma sacuvi ca ñu cha ña vaha. Soco sacuvi ñu cha vaha nu ndichin Nyoo vatyi quita̱ ñu chichi ndaha ra ña vaha ta ndɨhvɨ ñu ndaha Nyoo tacuhva vatyi tyicuan caa cusahi tɨcahnu iñi cuatyi ñu ta cunaquehen ñu cha vaha cha chahá Nyoo chi ñáyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda ra”, catyí Sutu Mañi yo chii. 19’Yucuan chaha rey Agripa, sacuví cha catyi̱ Sutu Mañi yo ra Jesucristo chii nu sañaha̱ ra chi ra chii. 20Ta cahi̱n tuhun ra xihna ca chihin ñu nyicu ñuu Damasco. Yaha̱ cuan ta cahi̱n chihin ñu ñuu Jerusalén ta tandɨhɨ ityi Judea. Ta cahín chihin ñu cha ñima ñu Israel cuví ñandɨhɨ. Sacote̱ chi ñu nandu uvi iñi ñu cuatyi ñu, ta nandɨhvɨ ñu chichi ndaha Nyoo cha ndicha cuii. Na nasama̱ ñu cuhva iyó ñu chihin cha sacuvi ñu cha vaha. 21Cha cuenda ihya catɨɨ̱n ra Israel chii chichi vehe ñuhu cahnu. Ta cacuñi ra cahñi ra chii. 22Soco maa Nyoo tyinyeé chii. Ta iyó que nya vityin. Ta cahín tuhun Nyoo chihin tandɨhɨ ñáyɨvɨ, ñu ndahvi ta ñu tyayɨɨ. Ta ña cahín inga tuhun cha ña catyi̱ ra Moisés ta ra profeta, vatyi cucuvi nu cuahan ca chi. 23Vatyi catyi̱ ra vatyi tahán chi cha cunyehe ra Cristo tɨndoho. Ta cha yaha̱ cha cúvi ra, cunandoto ra. Ta ican ra cuví ra cunandoto xihna ca. Ta cusacata ra tari noo ñuhu̱ ityi cuahan ñáyɨvɨ vatyi sacotó ra yoso caa cacu añima ñu, ñu Israel ta ñu cha ñima ñu Israel cuví ―catyí ra Pablo. 24Cuhva cha catyi̱ ra Pablo tuhun ihya, ra Festo canachaa̱ ra, ta catyí ra: ―¡Loco yoho Pablo! cha cuenda cha cuaha xaan sacuahún ta ndulocon ―catyí ra Festo chi ra. 25Soco ra Pablo catyí ra chi ra: ―Ña loco yuhu, yoho tata Festo. Soco cha cahín, maa maa ri tuhun ndicha cuví. 26Ihya nyaá rey Agripa. Ta chitó vaha ra tuhun ihya. Yucuan chaha cahín chihin cha ña cahán nui. Vatyi chité tyi chitó tucu maa ra tuhun ihya, vatyi ñima tuhun xehe cuví. 27Yoho rey Agripa, ¿atu chinó iñun tuhun cha catyaa̱ ra profeta cuenda Nyoo ta cha naha? Yuhu chité vatyi chinó iñun ―catyí ra Pablo chi ra Agripa. 28Tyicuan ta ra Agripa catyí ra chi ra: ―Suhva cuii ri ca ta nachino iñi tuhun cahun ta quɨhvi cuenda ra Jesús ―catyí rey Agripa chi ra Pablo. 29Tyicuan ta ra Pablo catyí ra: ―Cuví ri suhva, o cuví ri cuaha soco chi Nyoo chiquén vatyi na nduvi ndɨhun ñáyɨvɨ cuenda ra Jesús tari mai. Ta ñima yoho ri, soco tandɨhɨ ri ñáyɨvɨ, ñu chiñí tuhun cahín. Noo ri cha ña cuñí, cha quɨhɨ cadena ndaha ndo tari mai vityin ―catyí ra Pablo. 30Cha yaha̱ cha catyi̱ ra Pablo tuhun ihya, ndɨcuita̱ rey ta gobernador ta cu Berenice, ta tandɨhɨ ra canyicú yucuan. 31Ta cha yaha̱ quita coyo ñu, ta cacatyí ñu chi tahan ñu: ―Ñahri cuatyi ra ihya cha ñihi xaan. Ña tahán chi cúvi ra. Ta ni ña tahán chi cohon ra vehe caa ―catyí ñu. 32Ta ra Agripa catyí ra chi ra Festo: ―Cuví saña yo chi ra, tyehe ta ñima maa ra chicán cha cutuñi chi ra nuu ra cuví rey cahnu ―catyí ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\