Hechos 3

1Noo quɨvɨ cuahán coyo ra Pedro chihin ra Juan vehe ñuhu cahnu. Cuví chi cuhva caa uñi cha cha iñi, cuhva cha tuhvá ñáyɨvɨ Israel cachicán tahvi ñu chi Nyoo. 2Ta ndɨ quɨvɨ maa nyaá noo ra ndahvi, ra coxo nyata cacu̱, yuvehe ñuhu cahnu cuan. Vatyi chinyacá ñu chi ra na cacan ra limuxtan chi ñáyɨvɨ quɨhvɨ yuvehe cuan, ta nañí chi: Yuvehe Tyaquɨ. 3Tyicuan ta nanyehe̱ ra coxo cuan chi ra Pedro ta chi ra Juan cha cuaquɨhvɨ ra chichi vehe ñuhu cahnu. Ta chica̱n ra noo limuxtan chi ra. 4Ta cananyehe̱ ra Pedro ta ra Juan chi ra. Ta ra Pedro catyí ra chi ra: ―Nye̱he chi ndi ―catyí ra. 5Tyicuan ta quichaha̱ nyehe ra coxo cuan chi ra. Cuñí maa ra vatyi iyó cha cuacuhva ra chi ra. 6Soco ra Pedro catyí ra chi ra: ―Ñahri maa xuhun cuichin ta xuhun cuaan iyó chii, ta cuhve chuun. Soco nonga cha iyó chii cua cuhve chuun. Chihin sɨvɨ ra Jesucristo ra Nazaret, catyí chuun, ndɨ̱cuita ta ca̱con ―catyí ra Pedro chi ra. 7Tyicuan ta tɨɨ̱n ra Pedro ndaha chiyo vaha ra ta nacoñehe̱ ra chi ra. Ta caa cuhva ri cuan nɨcoo̱ fuerza chaha ra ta tatu chaha ra. 8Tyicuan ta ra coxo cuan ndava̱ ra noo, ta nɨcuinanyaa̱ ra. Ta quichaha̱ chica ra. Ta quɨhvɨ̱ ra chihin ra chichi vehe ñuhu. Ta chicá ra. Ta cañá ndava ra. Ta sacahnú ra chi Nyoo. 9Tandɨhɨ ñáyɨvɨ nyehe̱ ñu chicá ra ta sacahnú ra chi Nyoo. 10Ta iyo xaan cuñí ñu ta yuhví ñu cha cuenda cha nduvaha̱ ra cuan. Vatyi nɨcohón nuu ñu chi ra. Ta chitó ñu vatyi suri maa ra cuví cha tuhva chinyaa̱ Yuvehe Tyaquɨ cuan chican ra limuxtan. 11Ra coxo cha nduvaha̱ cuan, ña sañá maa ra chi ra Pedro ta ra Juan. Ta tandɨhɨ ñáyɨvɨ iyo cuñí ñu ta chino̱ ñu nataca̱ ñu nu nyicú ra, nya nu cuví corredor ra Salomón chichi vehe ñuhu. 12Cha nanyehe̱ ra Pedro cha tyicuan caa, catyí ra chi ñáyɨvɨ: ―Nyoho ra Israel, ¿ñáá tuhun cha iyo xaan cuñí nyoho? ¿Ñáá tuhun cha nyehé xaan ndo chi nyuhu? Tari cha vatyi chihin tunyee iñi maa ndi, o cha cuenda cha cachi iyó ndi nuu Nyoo, sanduvaha̱ ndi chi rayɨɨ ihya, cuñí maa ndo. 13Nyuhu ña cuví sanduvaha ndi chi ñáyɨvɨ. Nyoo cuenda sutu chahnu yo, ra Abraham, ra Isaac, ta ra Jacob, ican ra sacahnú xaan ca ra chi Sehe ra, ra Jesús. Ta maa ndo chaha̱ cuenda ndo chi ra chi ra Pilato, ra cuví tyiño. Ta maa ra cuñi̱ ra saña ra chi ra. Soco nyoho ña chaha̱ ndo. 14Cha nuu cha cacan ndo cha saña ra chi ra vaha, ra ii cuan, nyoho chica̱n ndo cha saña ra chi noo ra tuhvá chahñi ñáyɨvɨ. 15Tyicuan caa chahñi̱ ndo chi ra cha chahá ñayɨvɨ̱ chaa coo yo chihin Nyoo. Soco Nyoo sanandoto̱ ra chi ra. Ta ña ndoo̱ ra chihin ñu chihi̱. Ta nyuhu cuví ndi cha ndaa. 16Ta suri maa ra Jesús cuví ra chaha̱ fuerza chaha ra coxo ihya. Vatyi chinó iñi ndi tyi iyó tunyee iñi chi ra Jesús. Yucuan chaha ndunyee̱ chaha ra ihya, ta ñohó nuu vaha ndo chi ra ihya. Ta nduvaha̱ ra vatyi chinó iñi ndi chi ra Jesús. Ta tandɨhɨ nyoho cha nyehe̱ maa ndo vityin. 17’Chité yañi ―catyí ra Pedro― vatyi quɨvɨ cha chahñi̱ ndo chi ra Jesús, ña chito̱ ndo tyi ña vaha cha nyacuví ndo. Ta tyicuan caa tucu ra cuví nuu chi ndo, ña cachitó ra. 18Soco tyehe caa chino̱ cava tuhun caha̱n Nyoo chihin yuhu ra profeta cuenda ra ta cha naha, vatyi catyí ra vatyi ra Cristo cunyehe ra tɨndoho. 19Yucuan chaha ndu̱ uvi iñi ndo cuatyi ndo. Ta na̱cuhva ndo añima ndo chi Nyoo, tacuhva na ndachi cuatyi ndo. Tyicuan ta Sutu Mañi yo sandunyee ra añima ndo vatyi cohon ra añima ndo. 20Tyicuan ta cutachi ra chi ra Jesús ra cuví Cristo na quichi ra inga chaha. Vatyi quɨvɨ xihna ri tyaa̱ Nyoo cuhva tyi quichi ra cha cuenda ndo. 21Tahán chi cha ndoó ra Jesucristo andɨvɨ cha vityin nyacua nya sanduchaa Nyoo tandɨhɨ maa. Tari cuhva catyi̱ maa ra chihin yuhu ra profeta cuenda ra ta cha naha. 22Vatyi tyicuan caa catyi̱ ra Moisés chi sutu chahnu yo: “Cusaquichi Sutu yo Nyoo chi noo ra cahan cuenda ra. Ta suri ñáyɨvɨ chi yo cucuvi ra. Ta cuacahan ra tuhun Nyoo chihin ndo tari cahán yuhu. Qui̱chaha ndo tandɨhɨ cha catyí ra chi ndo. 23Vatyi tandɨhɨ ñu cha ma tyasoho tuhun cahan ra, cunaa ñu, vatyi ma cu ɨɨn ri ñu chihin ñáyɨvɨ cachi Nyoo chii”, catyí ra Moisés. 24’Ta tyicuan caa tucu tandɨhɨ profeta cuenda Nyoo nya quɨvɨ ra Samuel ta nyacua nya vityin, casacoto̱ ra tuhun cha cuví vityin. 25Tandɨhɨ promesa cha chaha̱ Nyoo cha caha̱n ra profeta tuhun ta cha naha, chi maa ndo cuví. Ta tuhun cha natyihi̱ tahan Nyoo chihin sutu chahnu yo, chihin ra Abraham, suri cha cuenda maa ndo cuví. Vatyi catyi̱ Nyoo chi ra Abraham: “Tandɨhɨ ñáyɨvɨ cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ cunasoque chi ñu cha cuenda ñáyɨvɨ chuun.” 26Ta quɨvɨ sanandoto̱ Nyoo chi Sehe ra, xihna ca nu nyicú ndo tachi̱ ra chi ra, vatyi nasoco ra chi ndo. Tacuhva vatyi tahan tahan ndo sandoo ndo cha quiñi caa ―catyí ra Pedro chi ñu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\