Hechos 4

1Ni cahán ca ra Pedro ta ra Juan chihin ñáyɨvɨ, ta chaa̱ coyo tata sutu cuenda ñu Israel chihin ra cuví nuu chi ra sahá cumi vehe ñuhu, ta chihin ra cuví saduceo. 2Cacuxaan xaan ra vatyi ra Pedro ta ra Juan sañahá ra chi ñáyɨvɨ ta catyí ra vatyi ndicha cha nandotó ñu chihi̱, vatyi ra Jesús nandoto̱ ra. 3Tyicuan ta catɨɨ̱n ra chi ra. Ta catyihi̱ ra chi ra vehe caa. Ta candoo̱ ra nyacua nya inga quɨvɨ vatyi cha iñi xaan cuhva cuan. 4Soco cuaha ñu cha chiñi̱ tuhun cahán ra Pedro nachinó iñi ñu. Ta candu ɨɨn ri ñu chihin ñu yɨhɨ́ cuenda ra Jesús. Ta cha tandɨhɨ ñu vasɨ quita ohon mil ñu cha maa ri maa rayɨɨ ri. 5Tuvi inga quɨvɨ ta candu ɨɨn ri ra cacuví tyiño chi ñu Israel, ra chahnu, ta ra casacuaha cuenda ley cha tyaa̱ ra Moisés, nya Jerusalén cuan. 6Ta ñohó tucu ra Anás ra cuví nuu chi tata sutu. Ta ra Caifás, ta ra Juan, ta ra Alejandro. Ta nyicú tucu tandɨhɨ ñáyɨvɨ chi ra cacuví nuu chi tata sutu. 7Tyicuan ta catachi̱ ra tyiño chiquehe̱n chi ra Pedro ta chi ra Juan. Ta chitayucu̱ ra chi ra mahñu. Ta candaca̱ tuhun ra chi ra: ―¿Yóó cha chaha̱ ityi chi ndo vatyi sanduvaha̱ ndo chi ra cuan? ¿Yóó chi cha cuenda nyacuvi̱ ndo tyehe caa? ―cacatyí ra chi ra. 8Ta ra Pedro tyitu ra yɨhɨ́ Tatyi Ii Nyoo. Ta catyí ra chi ra: ―Nyoho ra nyacá ñaha Israel ñuu yo ihya. Ta nyoho ra chahnu. 9Vityin ndacá tuhun ndo chi ndi tuhun vaha cha cuvi̱ chi noo ra coxo ihya, vatyi cuñí ndo coto ndo yoso caa nduvaha̱ ra. 10Yucuan chaha cunacatyi ndi chi ndo tacuhva nacoto tandɨhɨ ñáyɨvɨ Israel. Vatyi ra ihya nanyaá ra nuu tandɨhɨ ndo. Vatyi nduvaha̱ ra chihin tunyee iñi ra Jesucristo ra ñuu Nazaret, ra cha chaha̱ cuenda ndo vatyi cúvi ra nu cruzi. Soco Nyoo sanandoto̱ ra chi ra. 11Ta suri ra Jesús ihya cuví yuu cha chiñuhú ca cha ña cuñí ra savahá vehe cotyiño ra, tari cuhva catyí nuu tutu Nyoo. Ta ican ndo cuví tari ra savahá vehe ta ña cuñí ndo yuu cha chiñuhu ca cuan. 12Vatyi yori inga ra cuví sacacú chi yo. Vatyi noo tuhun ri maa ra chaha̱ Nyoo vatyi sacacu ra chi yo. ―catyí ra Pedro chi ñu. 13Tyicuan ta cachiñi̱ ra cacuvi tyiño cuan vatyi nɨɨ xaan iñi ra Pedro ta ra Juan cacahán ra. Ta ñima ra cañoho̱ vaha sɨcuela cacuví ra. Ta iyo xaan cuñi̱ ra. Tyicuan ta nɨcoho̱n nuu ra chi ra vatyi ican ra cuví ra cha cachica̱ noo chihin ra Jesús. 14Ta sɨɨn ri, ra cha nduvaha̱ cuan, nanyaá ra chihin ra yucuan. Yucuan chaha ña cuví cahan ña vaha ra cacuvi tyiño cuan sɨquɨ ra Pedro ta ra Juan. 15Tyicuan ta catyi̱ ra chi ra naquita coyo nɨnduñi ra chata vehe. Ta candoo̱ maa ra cacuví tyiño cuan candatuhun tahan ra. 16Ta catyí ra: ―¿Yoso caa cunyacuvi yo chihin ra ihya? Vatyi tandɨhɨ maa ñu Jerusalén chitó ñu seña cha casacuvi̱ ra ihya. Ta ma cuvi catyi yo vatyi ña ndicha. 17Soco tacuhva cha ma cono tuhun ihya nɨcahnu chichi ñuu ihya, cutyanaha yo chi ra, tacuhva vatyi ma cahan ca ra tuhun ra Jesús chihin ñáyɨvɨ ―cacatyí ra. 18Tyicuan ta cacana̱ ra chi ra Pedro ta ra Juan. Ta catyi̱ ra chi ra vatyi ni chiin ca maa ta ma cahan ca ra tuhun ra Jesús. Ta ma sañaha ca ra chi ñáyɨvɨ. 19Soco ra Pedro ta ra Juan canacaha̱n ra ta catyí ra: ―Ndi̱chi xiñi nyoho ta nye̱he ndo tatu vaha ca cha quichaha ndi chi maa ndo o vaha ca cha quichaha ndi chi Nyoo. 20Vatyi nyuhu ma cuvi cha sandɨhɨ ndi cha nacatyi ndi tuhun cha nyehe̱ ndi ta chiñi̱ ndi ―cacatyí ra. 21Tyicuan ta nacatyanaha̱ tucu ra chi ra. Soco saña̱ ra chi ra vatyi ña ñihi̱ ra cuhva tachi tuñi ra chi ra. Vatyi tandɨhɨ ñáyɨvɨ sacahnú ñu chi Nyoo cha cuenda cha cuvi̱ cuan. 22Vatyi rayɨɨ cha nduvaha̱ cuan, yaha ca uvi xico cuiya ra, ta tyicuan cuiya nyehe̱ ra tɨndoho ta nduvaha̱ ra saha Nyoo. 23Ta casaña̱ ra chi ra Pedro ta chi ra Juan. Tyicuan ta cuahan coyo ra nu nyicú ra tahan ra. Ta canacatyí ra tandɨhɨ cha cacatyi̱ ra chahnu ta ra cacuví nuu chi tata sutu chi ra. 24Cuhva cha cachiñi̱ ñu tuhun ihya tandɨhɨ ñu ta ɨɨn ri quichaha̱ chican tahvi ñu chi Nyoo. Ta catyí ñu: ―Sutu Mañi yuhu, yoho savahu̱n andɨvɨ ta ñuhu ñayɨvɨ̱. Savahu̱n tyañuhu. Ta tandɨhɨ ca cha iyó, maun savaha̱. 25Ta yoho chihin Tatyi Iun sacahu̱n chi ra David ta cha naha. Ta catyí ra: ¿Ñáá tuhun cha naquɨquɨ ñáyɨvɨ ña ñohó nuu Nyoo? ¿Ñáá tuhun chicá xiñi ñu cha ñima ri tuhun? 26Rey ta inga cha nyacá ñaha sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya candu cuita ra sɨcun Sutu Mañi yuhu, ta sɨquɨ ra Cristo, catyi ra David. 27Sutu Mañi yuhu, ndicha vatyi ra Herodes, ta ra Poncio Pilato candu ɨɨn ri ra ñuu Jerusalén ihya chihin ra ñuu Roma ta chihin ra Israel vatyi cahñi ra chi ra Jesús Sehe iun cha cachi̱ vahun. 28Ta tyicuan caa ta casacuvi̱ ra, tari cuhva cha catyi̱ maun ta cha naha tyi cucuvi. 29Ta vityin, Sutu Mañi yuhu, nye̱he cha tyanaha̱ ra chi ndi. Ta cu̱hva cha cunɨɨ ca iñi ndi tyi tyiño nuu maun sacuvi ndi, Sutu Mañi yuhu. Ta cu̱hva cha cahan ndi tuhun chihin cha ña yuhví ndi. 30Ta chihin fuerza maun ta cunduvaha ñu cuhví, ta cunyehe ndi seña ta milagru cha cuenda tunyee iñi ra Jesús Sehe iun ―catyí ñu chicán tahvi ñu. 31Ta cuhva cha ndɨhɨ savaha ñu oración ta taa̱n nu nyicu ñu. Ta tandɨhɨ ñu chitu ñu chihin Tatyi Ii ta caha̱n ñu tuhun Nyoo chihin cha nɨɨ iñi ñu. 32Tandɨhɨ ñu cha chinó iñi, ɨɨn ri cuví ñu, ta ɨɨn ri cuhva chicá xiñi ñu. Ni noo ñu ta ña catyí ñu vatyi chi maa ñu cuví cha iyó chi ñu, soco chi tandɨhɨ ñu cuví, catyí ñu. Vatyi ɨɨn ri nyicú ñu. 33Ta chihin tunyee iñi cahnu, cacahán ra apóstol tuhun cha nandoto̱ Sutu Mañi yo Jesús. Ta Nyoo nasocó xaan ra chi tandɨhɨ ra. 34Ta ni noo ñu ta ñahri cumañí chi ñu vatyi tandɨhɨ ñu cha iyó vehe o ñuhú, xicó ñu. Ta quichi nyacá ñu xuhun, 35ta chahá cuenda ñu chi ra apóstol. Ta maa ra nasachá ra chi noo noo ñu yoso cuhva cha chiñuhú chi ñu. 36Tyicuan caa sacuvi̱ noo ra cha nañi José. Ra cuan vachi ra tata ra Levi. Ta cacu̱ ra ñuhú Chipre cha nyaá mahñu tyañuhu. Ta ra apóstol sacunañi̱ ra Bernabé chi ra. Ta cuñí chi catyí sɨvɨ cuan: Ra Naquehen Ndahvi. 37Ta ra Bernabé cuan xico̱ ra ñuhú ra. Ta chaha̱ ra xuhun cuan chi ra apóstol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\