Hechos 5

1Soco noo ra cha nañí Ananías chihin cu Safira ñasɨhɨ ra, xico̱ ñu noo ñuhú. 2Soco tixehe ñu suhva xuhun. Tyicuan ta chinyaca̱ ra Ananías suhva xuhun chi ra apóstol. Ta catyí ra vatyi tandɨhɨ xuhun cha quiyahvi̱ ñuhú cuví cuan. 3Tyicuan ta catyí ra Pedro chi ra: ―Yoho Ananías, ¿ñáá tuhun cha chahu̱n cha quɨhvɨ ra ña vaha añimon, vatyi cuñún sandavi ñahun chi Tatyi Ii, ta catyún vatyi tandɨhɨ xuhun cha quiyahvi ñuhu cuví ihya ta ndoún chihin suhva? 4Chuun cuvi̱ ñuhú, ta chuun cuví xuhun cha ñihu̱n cuenda ñuhú cuan. ¿Ñáá tuhun cha cuñún sandavi ñahun chi Nyoo ta catyún tyi tandɨhɨ xuhun chahu̱n? Ñima chi nyuhu sandaví ñahun, chi Nyoo sandaví ñahun ―catyi ra Pedro chi ra Ananías. 5Cha chiñi̱ ra Ananías tuhun cha caha̱n ra Pedro, nduva̱ ra ta chihi̱ ra. Ta quichi noo cha yuhvi cuñí ñáyɨvɨ cha chito̱ ñu tuhun ihya. 6Tyicuan ta quichi̱ coyo suhva ra tyivaa ta tyihi̱ ra coño ñuhu ra chichi noo sahma. Ta chaha̱n ra chityihi̱ ra chi ra chichi ñuhú. 7Yaha̱ noo uñi hora ta chaa̱ ñasɨhɨ ra Ananías ta quɨhvɨ̱ ña nu nyicú ra apóstol. Soco ña chitó ña cha cuvi̱ cuan. 8Ta quichaha̱ ndaca tuhun ra Pedro chi ña ta catyí ra: ―¿Atu tyehe cuví yahvi cha quiyahvi̱ ñuhú ndo? ―catyí ra. Ta nacaha̱n ña ta catyí ña: ―Ay, tyehe cuví yahvi chi ―catyí ña chi ra. 9Tyicuan ta catyí ra Pedro chi ña: ―¿Ñáá tuhun cha ñoho̱ naha ndo tuhun ta sandavi ñaha ndo chi Tatyi Ii Sutu Mañi yo Nyoo? Cha cuandichi coyo ra cha chaha̱n chityihi chi yɨun chichi ñuhú. Ta vityin cuhun tucu ra cutyihi ra chi yoho ―catyí ra Pedro chi ña. 10Caa cuhva ri cuan ta nduva̱ ña chaha ra Pedro, ta chihi̱ ña. Ta caquɨhvɨ̱ coyo ra tyivaa cuan, ta nyehe̱ ra vatyi chihi̱ ña. Ta canacoñehe̱ ra chi ña ta chityihi ra chi ña xiin yɨɨ ña. 11Ta tandɨhɨ ñáyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda ra Cristo, ta tandɨhɨ ca ñu chitó tuhun cuan, canayuhvi xaan ñu. 12Cuaha seña ta milagru sacuvi̱ ra apóstol sahá Nyoo nu nyicú ñáyɨvɨ. Ta tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ cuenda ra Cristo ndu ɨɨ́n ri ñu nu cuví corredor ra Salomón. 13Ta ni nonga ñu cha inga cuenda ta ña cañá iñi ñu cutahan ñu chihin ñu yɨhɨ́ cuenda ra Cristo. Soco vaha cahán ñáyɨvɨ sɨquɨ ñu. 14Ta cuaha xaan ñáyɨvɨ nachinó iñi chi Sutu Mañi yo Jesús, tari rayɨɨ ta ñusɨhɨ. 15Ta nyacua tavá ñu chi ñu cuhví ityi cahnu, chacún ñu chi ñu nu chito. Vatyi tatu yaha ra Pedro soco vasɨ xiñahñu ra yaha sɨquɨ ñu, ta nduvaha ñu. 16Tyicuan tucu ñu iyó yatyin ri Jerusalén cuan, quichí nyaca ñu chi ñu cuhví ta ñu cha yɨhɨ́ tatyi ña vaha chi. Ta nduvaha̱ tandɨhɨ ñu. 17Tyicuan ta ra cuví nuu chi tata sutu, ta ra cayɨhɨ́ cuenda ra cuví saduceo, quiñi cuñi ra nyehe ra chi ra apóstol cha cuenda cha vaha cha casacuví ra chihin tunyee iñi chahá Nyoo chi ra. 18Tyicuan ta catɨɨ̱n ra chi ra apóstol. Ta catyihi̱ ra chi ra vehe caa. 19Soco cha cuaa cuan quichi̱ noo ángel cha tachi Sutu Mañi yo, ta nuña̱ ra yuvehe caa cuan. Ta tava̱ ra chi ra. Ta catyi̱ ra chi ra: 20―Cua̱han ndo ta cui̱nanyaa ndo chichi vehe ñuhu cahnu. Ta na̱catyi ndo chi ñáyɨvɨ yoso caa cuvi coo ñu ñayɨvɨ̱ chaa cha iyó ndo ―catyí ángel cuan chi ra. 21Cha cachiñi̱ ra tuhun caha̱n ángel cuan, ta cuahan coyo ra. Ta ñaha cuii ri quɨhvɨ̱ coyo ra chichi vehe ñuhu cahnu. Ta quichaha̱ sañaha ra chi ñáyɨvɨ. Ta cha nɨ ri ca cha sañahá ra apóstol cuan, ndu ɨɨn ri ra cuví nuu chi tata sutu ta ra ndɨhɨ chihin ra. Ta cana̱ ra chi ra cacuví tyiño cuenda ñáyɨvɨ Israel vatyi coo ra junta. Tyicuan ta tachi̱ ra na cuquehen chi ra apóstol nu cañohó ra vehe caa cuan. 22Soco cuhva cha chaa̱ coyo policia chichi vehe caa cuan, ña nañihi̱ ra chi ra apóstol. Ta cuanuhu coyo ra cuanacatyi ra chi ra cuví nuu chi tata sutu. 23Ta cacatyí ra chi ra: ―Nyasɨ yuvehe caa cuan ta chaa̱ ndi. Ta sɨndaro, tayucú ra yuvehe casahá cumi ra. Soco cuhva cha nuña̱ ndi, ña nañihi̱ ndi chi ni noo ra chichi vehe caa cuan ―catyí ra chi ra. 24Cuhva cha cachiñi̱ tata sutu chihin ra cuví nuu chi ra, ta ra cuví nuu chi ra casaha cuenda vehe ñuhu tuhun ihya, iyo xaan cuñí ra. Ta candatuhun tahan ra yoso caa sacuvi ra ta cundɨhɨ tuhun cuan. 25Tyicuan ta chaa̱ noo ra ta catyí ra: ―Ra cha tyihi̱ ndo vehe caa cuan, nyicú ra chichi vehe ñuhu sañahá ra chi ñáyɨvɨ ―catyí ra. 26Tyicuan ta ra cuví nuu chi ra casahá cuenda vehe ñuhu, chaha̱n ra chihin policia, ta chiquehen ra chi ra chihin cha vii ri ta ña cañi̱ ra chi ra, vatyi yuhví ra chi ñáyɨvɨ coto tuchi ñu yuu chi ra. 27Chinyaca̱ ra chi ra nuu ra cacuvi tyiño vehe ñuhu cahnu. Ta ra cuví nuu chi tata sutu catyí ra chi ra: 28―Nyuhu catyi̱ cachi ndi chi ndo vatyi ma cahan ca ndo tuhun ra Jesús. Soco nyoho ña tyasohó maa ndo. Cha ndɨhɨ maa chichi ñuu Jerusalén sacotó ndo tuhun ra. Ta cuñí ndo natyaa ndo sɨquɨ ndi vatyi nyuhu chahñi̱ ndi chi ra cuan ―catyí ra cuví nuu chi tata sutu chi ra apóstol. 29Tyicuan ta nacaha̱n ra Pedro ta inga ra apóstol, ta catyí ra: ―Nyaá sɨquɨ ndi cha quichaha xihna ca ndi chi Nyoo ta ñima ca chi rayɨɨ. 30Nyoo cuenda sutu chahnu yo ican sanandoto̱ chi ra Jesús, ra cha chitacaa̱ ndo nu cruzi ta chahñi̱ ndo chi ra. 31Ta ra Jesús ican ra cuví ra cha sacahnu̱ xaan Nyoo chi, ta cuatyaa̱ ra chi ra chiyo vaha ra, vatyi cunyaca ñaha ra tandɨhɨ. Ta noo tuhun ri maa ra cuví ra sacacú chi yo. Vatyi tyicuan caa chahá ra cuhva chi yo cha cuví yo ñu Israel na ndu uvi iñi yo cuatyi yo tacuhva saha ra tɨcahnu iñi cuatyi yo. 32Ta nyuhu cuví ndi cha ndaa cuenda ihya. Ta tyicuan caa tucu Tatyi Ii cha chaha̱ Nyoo cunyaa añima ñu quichahá chi ra ―catyi ra Pedro chi ra. 33Ta cha cachiñi̱ ra cha catyi̱ ra Pedro, nduxaan xaan ra. Ta cuñi̱ ra cahñi ra chi ra. 34Soco mahñu ra cacuví tyiño cuan ñohó noo ra cuví fariseo cha nañi Gamaliel. Ta cuví ra ra sacuahá cuenda ley ra Moisés. Ta ñáyɨvɨ sahá xaan ñu ñáyɨvɨ chi ra. Ta ra Gamaliel cuan, nicuinanyaa̱ ra. Ta tachi̱ ra naquita coyo ra apóstol cuan noo cuhva ri. Tyicuan ta quita coyo ra. 35Ta quichaha̱ catyi ra Gamaliel cuan chi inga ra cacuví tyiño: ―Nyoho ra nyacá ñaha ñu Israel, sa̱ha ndo cuenda chi ndo chihin cha cua cunyacuvi ndo chihin ra chiña. 36Nɨ̱cohon iñi ndo vatyi cha iyó suhva quɨvɨ ndɨcuita̱ noo ra cha nañi̱ Teudas. Ta catyi̱ ra vatyi cuví ra noo ra vaha. Ta tari cha cumi cientu rayɨɨ chinyicon chi ra. Soco yaha̱ cuan chahñi̱ ñáyɨvɨ chi ra. Ta tandɨhɨ ra chinyico̱n chi ra nacutya̱ cuatyi ra. Ta ndɨhɨ̱ tuhun. 37Yaha̱ cuan ta nu cuahan ca chi, quɨvɨ nacahvi ra gobiernu chi ñáyɨvɨ, ta ndɨcuita ra Judas ra ityi Galilea cuan. Ta cuaha ñu chinyico̱n chi ra. Soco suri chahñi̱ ñáyɨvɨ chi ra. Ta tandɨhɨ ñu cha chinyico̱n chi ra chitya̱ cuatyi ñu. 38Yucuan chaha sa̱ña ndo chi ra chiña. Ta ma tyihi ndo chi ndo chihin ra vatyi tatu tuhun ñáyɨvɨ ri cuví cha chicá noo ra, cundɨhɨ tuhun. 39Soco tatu ndicha tyi tuhun Nyoo cuví, ma cuvi chi nyoho satɨvɨ ndo. Sa̱ha ndo cuenda chi ndo coto vaha chihin Nyoo cañí tahan ndo ―catyí ra Gamaliel chi ra. 40Tandɨhɨ ra ndoo̱ ra vaha. Tyicuan ta cana̱ ra chi ra apóstol. Cacañi̱ policia chi ra. Ta chasɨ̱ ra nu cahan ca ra tuhun ra Jesús. Tyicuan ta saña̱ ra chi ra. 41Ta quita̱ coyo ra apóstol nuu ra cuví tyiño. Ta sɨɨ xaan cacuñí ra vatyi chaha̱ Nyoo cuhva vatyi nyehé ra tɨndoho cha cuenda ra Jesús. 42Ta ña casandɨhɨ̱ ra cha cacahán ra. Ta ndɨquɨvɨ ri sañahá ra tuhun ra Jesucristo vehe ñuhu ta vehe ñáyɨvɨ ñandɨhɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\