Hechos 6

1Ta nu cuaha̱n ca chi quɨvɨ cuaha xaan nanduví ñáyɨvɨ cha yɨhɨ́ cuenda ra Cristo. Tyicuan ta ñu cha cahán sahan griego quichaha̱ cahan ñu sɨquɨ ñu cha cahán sahan hebreo cuan. Vatyi catyí ñu tyi ña tyiñuhú vaha ra cha cahán sahan hebreo chi ñu chihi̱ yɨɨ cuenda ñu, cuhva cha sachá ra cha cacachi ñu ndɨquɨvɨ ri. 2Tyicuan ta ndɨ uchi uvi tahan apóstol sandu ɨɨn ri ra chi tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ cuenda ra Cristo. Ta cacatyí ra chi ñu: ―Ña vaha cha sandɨhɨ ndi cha cahan ndi tuhun Nyoo ta sacha ndi cha cachi ndo. 3Yucuan chaha yañi, na̱nducu ndo ucha tahan ra nu canyicú ndo ihya, ra vaha iyó chihin Nyoo, ra chiñi tuñi, ra tyitú yɨhɨ́ chihin Tatyi Ii. Ta cuhva yo tyiño ihya chi ra. 4Ta nyuhu sañihi ndi cacan tahvi ca ndi. Ta cuasañaha ca ndi tuhun Nyoo ―catyí ra apóstol. 5Tandɨhɨ ñu ndoó ñu vaha. Ta nacachi̱ ñu chi ra Esteban. Vatyi chinó xaan iñi ra chi Nyoo. Ta tyitu ra chihin Tatyi Ii. Ta nacachi̱ tucu ra chi ra Felipe, ta chi ra Prócoro, ta chi ra Nicanor, ta chi ra Timón, ta chi ra Parmenas, ta chi ra Nicolás cha cuví ra noo ra ñuu Antioquía, ta nanduvi̱ ra noo ra Israel. 6Tyicuan ta quichi̱ nyaca ra chi ra nu nyicu ra apóstol. Tyicuan ta catyiso̱ ra ndaha ra xiñi noo noo ra ta cachica̱n tahvi ra chi Nyoo cha cuenda ra. 7Ta cuaha̱n chitya ca tuhun Nyoo. Ta nducuaha̱ ca ñu yɨhɨ́ cuenda ra Cristo ñuu Jerusalén. Ta na chino̱ iñi tucu cuaha tata sutu cuenda ñu Israel ñandɨhɨ. 8Ra Esteban cuví ra noo ra cha tyitú chihin tunyee iñi Nyoo. Ta vaha xaan ñáyɨvɨ cuví ra vatyi tyitu añima ra chihin cha vaha Nyoo. Ta cuaha xaan milagru ta seña sacuví ra nu nyicú ñáyɨvɨ. 9Tyicuan ta suhva ra vehe ñuhu ñuu Israel cha nañi Vehe Ñuhu Cuenda Ñáyɨvɨ Ndoo Libre, candu ɨɨn ri ra chihin ra ñuu Cirene, ta ra ñuu Alejandría, ta ra ityi Cilicia, ta ra ityi Asia. Ta quichaha̱ cuvi yuhu ra chihin ra Esteban. 10Soco ña cacuvi chasaha ra chi ra, vatyi ra Esteban cahán ra chihin cha chiñi tuñi cha chaha Tatyi Ii chi ra. 11Tyicuan ta catyiyahvi̱ ra cuan chi suhva ra vatyi canducu ra cuendu chaha ra Esteban ta catyi ra cuendu cuan vatyi ra Esteban cahán ña vaha ra sɨquɨ ra Moisés, ta sɨquɨ Nyoo. 12Yucuan chaha tandɨhɨ ñáyɨvɨ cuan naquɨquɨ̱ ñu. Tyicuan ta ra chahnu ta ra sacuaha cuenda ley ra Moisés, catɨɨ̱n ra chi ra Esteban. Ta chaha̱n ra chinyaca ra chi ra nu ndu ɨɨn ri ra cuví tyiño cuenda vehe ñuhu ñu Israel. 13Ta canducu̱ ra chi ra cahan cuendu chaha ra. Ta maa ra catyí ra tyehe caa: ―Ra Esteban ihya, ña sandɨhɨ́ ra cha cahan cuehe ra sɨquɨ vehe ñuhu yo ta sɨquɨ ley ra Moisés. 14Ta chiñi̱ ndi caha̱n ra vatyi ra Jesús ra Nazaret cuan cusatanɨ ra vehe ñuhu cahnu ihya. Ta cunasama ra costumbre cha sandoo̱ ra Moisés chi yo na ―catyí ra cuendu cuan sɨquɨ ra Esteban. 15Tyicuan ta ra cacuví tyiño ta ra canyicú yucuan canyehe̱ ra chi ra Esteban vatyi tari maa nuu ángel tyicuan caa nuu ra cuhva cuan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\