Hechos 8

1Ta ra Saulo ña chinó iñi ra chi ra Jesús, ta ndoó ra vaha cha chahñi̱ ra chi ra Esteban. Ta suri quɨvɨ cuan quichaha nducu xaan ñáyɨvɨ chi ñu yɨhɨ́ cuenda ra Cristo ñuu Jerusalén cuan vatyi cucahñi ñu chi ñu. Soco ra apóstol ña caquita̱ ra. Candoo ra nyicú ra Jerusalén. Ta tandɨhɨ ca ñu cachino ñu, cuahan coyo ñu cuacoo ñu ityi Samaria, ta ityi Judea. 2Ta suhva ra cha nyicón vaha chi Nyoo Jerusalén cuan, catyihi̱ ra coño ñuhu ra Esteban chichi ñuhú. Ta cachacu̱ xaan ra cha cuenda ra. 3Cha nɨri ca cha tyicuan caa, ra Saulo chicá nyicon vavaha ra chi ñáyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Cristo. Ta tahan tahan vehe ñu chaha̱n ra. Ta suri quiñoho ñaa ra chi ñu, ta chaha̱ cuenda ra chi ñu vatyi cohon ñu vehe caa, rayɨɨ ta ñusɨhɨ. 4Soco tandɨhɨ ñu cha quita̱ ñuu Jerusalén, cahán ñu tuhun yoso caa sacacú ra Cristo añima ñu tandɨhɨ ri maa ityi nu chaa̱ coyo ñu. 5Minoo ra cha nañí Felipe chaa̱ ra noo ñuu ityi Samaria. Ta quichaha̱ cahan ra tuhun ra Cristo chihin ñu. 6Ta tandɨhɨ ri ñáyɨvɨ ta tyasoho̱ ñu tuhun cha cahán ra. Ta nyehé ñu milagru ta seña cha savahá ra. 7Vatyi cuaha vavaha ñáyɨvɨ cha yɨhɨ́ tatyi ña vaha chii nduvaha ñu. Vatyi tatyi ña vaha cha yɨhɨ́ chi ñu, quita̱ chi ta suri canachaa̱ chi cuahan chi. Ta cuaha vavaha ñáyɨvɨ coxo ta ñáyɨvɨ cha ña cuví nacanda, nduvaha ñu. 8Yucuan chaha ñáyɨvɨ ñuu cuan, sɨɨ xaan cacuví chi ñu. 9Soco ñuu Samaria cuan iyó noo ra tasɨ cha nañí Simón. Ta sandaví ñaha ra chi ñáyɨvɨ cuan. Catyí ra vatyi cuví ra noo ra cahnu. 10Ndɨɨ cuii maa ñáyɨvɨ tyasohó ñu tuhun cahan ra, nya ñu tyayɨɨ, ta nya ñu ndahvi. Ta cacatyí ñu: ―Ndicha ndicha cuii, vatyi tunyee iñi Nyoo nyaá chihin ra ihya ―catyí ñu. 11Quichahá xaan ñu tuhun cahán ra vatyi cha naha xaan sandaví ñaha ra chi ñu chihin tuhun tasɨ. 12Tyicuan ta quichi̱ ra Felipe. Ta sacoto ra chi ñu yoso caa nyacá ñaha Nyoo añima ñáyɨvɨ. Ta yoso cuhva cha cahnu cuvi ra Jesucristo. Ta yucuan ta chino iñi ñu chi ra Cristo, rayɨɨ ta ñusɨhɨ. Ta condutya̱ ñu. 13Nyacua nya ra Simón cuan, ta nachino̱ iñi ra chi ra Cristo, ta condutya̱ ra. Ta quichaha̱ chica noo ra chihin ra Felipe. Ta iyo xaan cuñi̱ ra nyehe ra milagru, ta seña cha sacuví ra Felipe cuan. 14Tyicuan ta ra apóstol cha canyicú ñuu Jerusalén cuan ñihi̱ ra tuhun cha canachinó iñi ñáyɨvɨ ityi Samaria cuan tuhun Nyoo. Ta catachi̱ ra chi ra Pedro ta chi ra Juan. 15Cuhva cha chaa̱ coyo ra yucuan, ta chica̱n tahvi ra chaha ñu quɨhvɨ̱ cuenda ra Cristo vatyi tacuhva tyi naquehen ñu Tatyi Ii. 16Vatyi ñu cuan, ta naquehen ca ñu Tatyi Ii. Tacuhva condutya̱ ri ñu chihin sɨvɨ Sutu Mañi yo Jesús. 17Tyicuan ta ra Pedro ta ra Juan catyiso̱ ra ndaha ra sɨquɨ ñu, ta naquehe̱n ñu Tatyi Ii. 18Ta ra Simón cuan nyehe̱ ra cuhva cha catyiso̱ ra apóstol ndaha ra sɨquɨ ñu cuan, ta naquehe̱n ñu Tatyi Ii. 19Ta quichaha̱ catyi ra tyehe caa: ―Yoso xuhun cuñí ndo ta cuhva ndo tunyee iñi chiña chii, vatyi tacuhva cuvi tyise ndahi sɨquɨ ñáyɨvɨ, ta naquehen tucu ñu cuan Tatyi Ii ―catyi ra Simón cuan chi ra apóstol. 20Tyicuan ta nacaha̱n ra Pedro ta catyí ra: ―Na cunaun ɨɨn ri chihin xuhun chiña. Vatyi chicá iñun tyi cuví sata yo chihin xuhun nyatu cha chahá maa Nyoo chi yo. 21Yoho, ña tahán chi tyihun chuun chihin tuhun ihya. Vatyi añimon ña vaha nuu Nyoo. 22Ndu̱ uvi iñun cuhva chicá xiñun chiña, vatyi cahnu cha quiñi caa cuví cuan nuu Nyoo. Ta ca̱can tahvi chi ra na nyehe yo tatu saha ra tɨcahnu iñi chuun cha cuenda cha caa chichi añimon. 23Vatyi nyehí tyi chichi añimon tyitú maa yɨhɨ́ cha quiñi caa cha cuvi tari cha uva. Ta cha quiñi caa cuan, ña chahá coton cha vaha. ―catyí ra Pedro chi ra Simón cuan. 24Tyicuan ta nacaha̱n ra Simón ta catyí ra: ―Ca̱can tahvi maa ndo cha cuende nuu Nyoo, ta cuhva cha ma quichi tandɨhɨ tuhun cha catyún chiña sɨqui ―catyí ra Simón chi ra Pedro. 25Cha yaha̱ cuan ta ra apóstol nacatyi̱ ra tandɨhɨ cha nyehe̱ ra cha sacuvi̱ ra Cristo. Ta caha̱n ra tuhun Nyoo. Tyicuan ta cuanuhu̱ coyo ra nya Jerusalén. Ta suri sacoto ra tuhun yoso caa sacuví yo ta cacu añima yo tandɨhɨ ñuu ityi Samaria nu yaha̱ ra. 26Cha yaha̱ tuhun cuan tyicuan ta caha̱n noo ángel Nyoo chihin ra Felipe, ta catyí ra: ―Ndɨ̱cuita ta cuhun ityi sur, ityi quita nya Jerusalén ta cuahan nya Gaza ―catyí ángel cuan chi ra. Yucuan cuvi ityi cha yahá noo ñuhú ityi. 27Tyicuan ta ra Felipe ndɨcuita ra ta cuahan ra. Ta ityi cuahan ra ta ñihi tahan ra chihin noo ra ñuu Etiopía. Ta cuvi ra eunuco. Cuví ra noo ra cuví tyiño cahnu ñuu Etiopía, vatyi sahá cuenda ra xuhun cu Candace, ñaha cha cuví reina ñuu Etiopía cuan. Ta chaha̱n ra Etiopía cuan chisacahnu̱ ra chi Nyoo nya Jerusalén. 28Ta ityi cuanuhú ra nya ñuu ra nyaá ra sɨquɨ carru ra. Ta sacuahá ra libru cha tyaa̱ ra Isaías ra profeta cuenda Nyoo ta cha naha. 29Tyicuan ta Tatyi Ii catyí chi ra Felipe: ―Sa̱tuhva ca nu cuahan carru cuan. 30Ta cuhva cha tuhva̱ ra Felipe, chiñi̱ ra vatyi sacuahá ra cuan nu libru cha tyaa̱ ra Isaías. Ta ndaca̱ tuhun ra chi ra: ―¿Atu cutuñí iñun cha sacuahún? ―catyí ra. 31Tyicuan ta nacaha̱n ra cuan ta catyí ra: ―¿Yoso caa cutuñi iñi ta yori sañahá chii? ―catyí ra chi ra. Ta chica̱n ra chi ra Felipe na ndaa ra ta cunyaa ra chihin ra. 32Ta nu cuahan sacuaha ra, catyí chi tyehe caa: Chahñi̱ ra chi ra tari chahñí ra noo mbee. Vatyi tari ña chacú mbee tatu cuasatya ra ixi tɨ, ta tari ña chacú tɨ tatu chahñi ra chi tɨ, tyicuan caa cuví ra cuan tyi nyehe̱ ra tɨndoho ta ñahri maa catyi ra. 33Sanocuee̱ ñu chi ra ta yori cuñí sacacu chi ra. ¿Yóó ra cuvi nacatyi tuhun sehe ra cha cuacoo? Yori, vatyi chihi̱ ra. Catyí chi nu tutu cha sacuaha ra cuan. 34Tyicuan ta ra cuan quichaha̱ ndaca tuhun ra chi ra Felipe, ta catyí ra: ―Sa̱ha tumañi iñi chii, ta ca̱tyun chiin chii yóó chi tuhun cahán ra profeta ihya. ¿Atu tuhun maa ra, o yóó chi tuhun cahán ra? ―catyí ra chi ra Felipe. 35Tyicuan ta ra Felipe quichaha̱ cahan ra sɨquɨ tuhun cha cha yaha̱ sacuaha ra cuan, ta nacatyí ra chi ra vatyi tuhun ra Jesús cahán ra cuan. Ta nacatyí ra vatyi ra Jesús cuví ra cha sacacú chi yo. 36Tyicuan ta cha cuayaha ra noo nu ñohó ndutya. Ta ra cuan quichaha̱ catyí ra chi ra Felipe: ―Ihya ñohó ndutya. ¿Atu ma cuvi condutye vityin? ―catyí ra. 37Tyicuan ta nacaha̱n ra Felipe, ta catyí ra: ―Tatu chinó iñun chihin cha tandɨhɨ añimon, cuví condutyon ―catyí ra chi ra. Tyicuan ta nacaha̱n ra cuan, ta catyí ra: ―Chinó iñi yuhu vatyi Sehe Nyoo cuví chi ra Jesucristo ―catyí ra. 38Tyicuan ta ra cuan catyí ra chi musu ra na sacucuɨñɨ ra carru cuan. Tyicuan ta canoo̱ nduvi tahan ra. Ta caquɨhvɨ̱ ra chi ndutya. Tyicuan ta sacondutya̱ ra Felipe chi ra. 39Ta cuhva cha caquita̱ coyo ra chichi ndutya cuan, Tatyi Ii Sutu Mañi yo naquehe̱n chi chi ra Felipe. Ta ra cuan ña nyehe̱ ca ra chi ra. Soco sɨɨ xaan cuví chi ra, cuanuhu ra. 40Ta ra Felipe chaa̱ ra ñuu Azoto. Ta cuahan ra tahan tahan ñuu, ta caha̱n ra tuhun ra Cristo chihin ñáyɨvɨ nyacua nya cha chaa̱ ra ñuu Cesarea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\