Hechos 9

1Cha nɨ ri ca cha chicá noo ra Felipe cahán ra tuhun ra Cristo chihin ñáyɨvɨ, ra Saulo ña sandɨhɨ́ ra tuhun cha nducú cahñi ra chi ñu yɨhɨ́ cuenda Sutu Mañi yo. Ta chaha̱n ra nu nyaá ra cuví nuu chi tata sutu, 2chicaca̱n ra noo tutu chi ra, tacuhva nacuhva ra cuhun ra vehe ñuhu ñuu Damasco, ta tɨɨn ra chi ñu cuahan ityi ra Cristo, ta quichi nyaca ra chi ñu vehe caa Jerusalén, rayɨɨ o ñusɨhɨ. 3Ñihi̱ ra Saulo tutu cuan ta cuaha̱n ra. Ta cuhva cha cuachaa ra ñuu Damasco cuan, sana cuii ri iñi ra, ta quichi̱ noo nduva ñuhu̱ ityi andɨvɨ, sacundichin nɨcachico maa nu cuaha̱n ra. 4Tyicuan ta ra Saulo nduva̱ ra nu ñuhú. Ta chiñi̱ ra noo ndusu cha catyí tyehe caa: ―Saulo, Saulo, ¿ñáá tuhun cha chicá nyicon chi yuhu? ―catyí ndusu cuan chi ra. 5Tyicuan ta nacaha̱n ra Saulo ta ndaca tuhu̱n ra chi ra ta catyí ra: ―¿Yóó yoho Tata? ―catyi ra. Tyicuan ta nacaha̱n ndusu cuan chihin ra, ta catyí: ―Yuhu cuví ra Jesús, ra chicá nyicon chi. Suri chi maun sañicuehún, tari sañicuehé sɨndɨquɨ quɨtɨ tahví ñuhu chi tɨ cha chañí nyaa tɨ nu noo cha xaan cha saquehen ityi ra chi tɨ ―catyí ra Jesús chi ra. 6Tyicuan ta ra Saulo suri nɨhɨ ra chihin cha yuhvi ra. Ta catyí ra: ―Sutu Mañi yuhu, ¿ñáá cha cuñún tyi sacuvi? ―catyí ra. Tyicuan ta Sutu Mañi yo catyí ra chi ra tyehe caa: ―Ndɨ̱cuita ta quɨ̱hvun chichi ñuu Damasco chiña. Ta yucuan cucatyi noo ra chuun ñáá cha cusacuvun ―catyí ra Jesús chi ra Saulo. 7Ra cha candɨhɨ chihin ra Saulo, yuhvi xaan ra cacuvi̱. Ta ña cañihi̱ ra tuhun cahan ra vatyi cachiñi̱ ra ndusu cuan soco yori chi nyehe ra. 8Tyicuan ta ra Saulo ndɨcuita̱ ra. Soco cuhva cha nuña̱ ra chɨtɨ nuu ra, ña cuví ca maa nyehe ra vatyi nducuaa̱ ra. Yucuan chaha, ra tahan ra cayɨndaha̱ ra ndaha ra ta chinyaca ra chi ra ñuu Damasco cuan. 9Yucuan chinyaa̱ ra uñi tahan quɨvɨ. Ta ña cuvi̱ nyehe ra. Ta nɨri ña chachi̱ ra, ta ña chihi̱ ra ndutya. 10Ñuu Damasco cuan iyó noo ra chinó iñi chi Nyoo. Ta nañí ra Ananías. Ta nyehe̱ ra noo visión nu catyí Sutu Mañi yo chi ra tyehe caa: ―¡Ananías! ―catyí ra chi ra. Tyicuan ta nacaha̱n ra Ananías, ta catyí ra: ―Ma yuhu ihya, Sutu Mañi yuhu ―catyí ra chi ra. 11Tyicuan ta Sutu Mañi yo catyí ra: ―Ndɨ̱cuita, ta cu̱hun noo ityi cahnu cha nañi Ndoo. Ta na̱nducun vehe noo ra cha nañí Judas. Ta nda̱ca tuhun sɨvɨ noo ra cha nañí Saulo, ra ñuu Tarso. Vatyi chicán tahvi ra chi Nyoo. 12Ta nyehé ra noo visión, ta nyehé ra chi noo ra nañí Ananías. Ta chaá ra nu nyaá ra, ta tyisó ra ndaha ra sɨquɨ ra tacuhva cuví nanyehe ra inga chaha ―catyí Sutu Mañi yo chi ra Ananías. 13Tyicuan ta nacaha̱n ra Ananías ta catyí ra: ―Sutu Mañi yuhu, cuaha xaan ñáyɨvɨ nacatyí chii vatyi cuaha xaan cha ña vaha chinyacuvi̱ ra Saulo cuan chihin ñu yɨhɨ cuendon nya ñuu Jerusalén. 14Ta vityin vachi tucu ra ihya vatyi chaha̱ ra cacuví nuu chi tata sutu ityi chi ra cha tyihi ra chi ñáyɨvɨ chicán tahvi chihin sɨvun vehe caa ―catyi ra Ananías chi Sutu Mañi yo. 15Soco Sutu Mañi yo catyí ra chi ra: ―Cua̱han vatyi yuhu cha nacachi̱ vahi chi ra Saulo cuan, vatyi cahan ra tuhin chihin ñáyɨvɨ inga ñuu, ta chihin rey inga ñuu, ta suri cahan tucu ra chihin ñáyɨvɨ Israel ñandɨhɨ. 16Yuhu cusañahi chi ra yoso caa cha cuaha tɨndoho cunyehe ra cha cuende ―catyí Sutu Mañi yo chi ra Ananías. 17Tyicuan ta cuahan ra Ananías vehe nu nyaá ra Saulo. Chaa̱ ra vehe cuan ta quɨhvɨ̱ ra chichi vehe. Ta tyiso̱ ra ndaha ra sɨquɨ ra Saulo, ta catyí ra chi ra tyehe caa: ―Yañi Saulo, Sutu Mañi yo ra Jesús ra tuvi̱ nuun ityi vachun, ican ra tachi̱ chii vatyi tacuhva cuvi nanyehun inga chaha. Ta cusacutu ra chuun chihin Tatyi Ii ra ―catyí ra Ananías chi ra Saulo. 18Caa cuhva ri cuan ta cana̱ coyo noo cha tari caa soo tiyaca cha yɨhɨ̱ chɨtɨ nuu ra Saulo. Tyicuan ta cuvi̱ nanyehe ra inga chaha. Yaha̱ cuan ta condutya̱ ra. 19Yaha̱ cuan ta chachi̱ ra. Ta ndunyee̱ coño ñuhu ra inga chaha. Ta ndoo̱ ra suhva quɨvɨ chihin ñu yɨhɨ́ cuenda ra Cristo ñuu Damasco cuan. 20Tyicuan ta numi ri quichaha̱ cahan ra Saulo tuhun ra Cristo chihin ñáyɨvɨ tandɨhɨ vehe ñuhu ñu Israel ñuu Damasco cuan. Ta catyí cachi ra vatyi ra Jesús, Sehe Nyoo cuví chi ra. 21Ndɨɨ cuii maa ñáyɨvɨ cha chiñi̱ tuhun cahán ra, iyo vavaha cuñí ñu. Ta catyí ñu chi tahan ñu: ―¿Atu ñima ra ihya cuví ra cha chica nyicon chi ñu chicán tahvi chihin sɨvɨ ra Jesús ityi ñuu Jerusalén cuan? ¿Atu suri ñima ra cuví cha vachi tɨɨn chi ñu ityi tyehe vatyi cucuhva cuenda ra chi ñu chi ra cacuví nuu chi tata sutu? ―catyí ñu. 22Soco ra Saulo ñihi ca cahán ra tuhun ra Cristo chihin cha nɨɨ ca iñi ra. Ta sañahá ra vatyi ra Jesús cuví ra Cristo, Sehe Nyoo. Nyacua ña cutuñí iñi ra Israel nyicú Damasco cuan nya ityi chino iñi ra. 23Cha yaha̱ suhva quɨvɨ, ta ra Israel cha ña chinó iñi chi ra Cristo catyihi̱ tahan ra tuhun cha cahñi ra chi ra Saulo. 24Ta ndiyaca ta ñiyaca canyatú ra chi ra yuvehe cahnu ñuu cuan. Soco ra Saulo cuan numi ri chito ra tuhun cuan. 25Tyicuan ta ñáyɨvɨ cha chinó iñi chi ra Cristo ñuu cuan catyihi̱ ñu chi ra chichi noo tica cahnu. Ta noo cha cuaa casanoo̱ ñu chi ra ityi ventana noo vehe cha cacu̱ chihin barda cha nyaá nɨcachico yuhu ñuu cuan. Ta tyicuan caa chino̱ ra cuahan ra. 26Quɨvɨ cha chaa̱ ra Saulo Jerusalén, cuñi̱ ra ndu ɨɨn ri ra chihin ñu yɨhɨ́ cuenda ra Cristo. Soco tandɨhɨ maa ñu cuan ta yuhvi̱ ñu chi ra. Vatyi ña chinó iñi ñu cha yɨhɨ́ ra cuenda ra Jesús. 27Soco noo ra cha nañí Bernabé, naquehe̱n ra chi ra. Ta chaha̱ cuenda ra chi ra chi ra apóstol. Ta nacatyi̱ ra chi ra yoso caa nyehe̱ ra Saulo chi Sutu Mañi yo ra Cristo ityi ñuu Damasco; ta nacatyi̱ ra yoso caa caha̱n Sutu Mañi yo chihin ra. Ta yoso caa caha̱n ra tuhun ra Cristo chihin cha ña yuhvi ra nya ñuu Damasco cuan. 28Tyicuan ta ndoo̱ ra Saulo Jerusalén chihin ñu yɨhɨ́ cuenda ra Cristo. 29Ta cahan ra tuhun Sutu Mañi yo chihin cha ña yuhvi ra. Ta ndatuhún xaan ra tuhun ra Cristo chihin ra Israel cha cahan sahan griego. Soco ra cuan cananducu̱ ra cuhva yoso caa ta cacahñi ra chi ra. 30Soco cachitó ra hermano cuan vatyi tyicuan caa yɨhɨ́ iñi ra cuan. Yucuan chaha chinyaca ra chi ra Saulo nya ñuu Cesarea. Ta yucuan ta natachi̱ ra chi ra nya Tarso ñuu ra. 31Tyicuan ta ñu yɨhɨ́ cuenda ra Cristo cha nyicú tandɨhɨ ityi Judea, ta ityi Galilea, ta ityi Samaria, vii xaan nyicu ñu vatyi ña cuxaan ca ñáyɨvɨ chi ñu. Ta ndunyee̱ ca iñi ñu chihin fuerza Nyoo vatyi quichaha̱ vaha ñu cuhva catyí Nyoo, vatyi yuhví ñu coto ma sacuvi ñu cuhva cuñí ra. Iyó ñu chihin cha tyinyeé Tatyi Ii chi ñu. Ta cuaha xaan ñu cuahan nanduvi. 32Tyicuan caa cuvi̱ ta ra Pedro tuhvá ra chica noo ra nyehe ra yoso caa canyicu hermano noo noo ñuu. Ta chahan tucu ra chinyehe ra nu nyicu ñu yɨhɨ́ cuenda ra Jesucristo noo ñuu cha nañí Lida. 33Yucuan nañihi̱ ra chi noo ra cuhvi. Nañi ra Eneas. Ta cha uña cuiya catuví ra ña cuvi nacanda ra vatyi ndundava coño ñuhu ra. 34Soco ra Pedro catyí ra chi ra: ―Yoho Eneas, ra Jesucristo sanduvaha̱ ra chuun. Ndɨ̱cuita ta na̱tuvi yuvun ―catyí ra chi ra. Tyicuan ta caa cuhva ri cuan ndɨcuita̱ ra Eneas. 35Ta nyehe̱ tandɨhɨ ñáyɨvɨ ñuu Lida cuan tyi nduvaha̱ ra. Ta ñáyɨvɨ ñuu Sarón ñandɨhɨ. Tyicuan ta ñu cuan nachino̱ iñi ñu chi Sutu Mañi yo. Ta sandoo̱ ñu tuhun chahnu cha chino̱ iñi ñu ta cumañi ca coto ñu tuhun ra Cristo. 36Quɨvɨ cuan chiyo̱ noo ñaha chinó iñi chi ra Cristo ñuu Jope. Ta nañí ña Tabita, soco chihin sahan griego, Dorcas nañí ña. Ta tyicuan ri sacuví ña cha vaha chihin ñáyɨvɨ. Tyinyeé ña chi ñu ndahvi. 37Ta quɨvɨ cuan cu Dorcas quehe̱n noo cuehe chi ña ta chihi̱ ña. Ta cha yaha̱ sacutyi̱ ñu chi ña, chicacun ñu chi ña chichi noo cuarto nu cu uvi piso. 38Ñuu Jope cuan yatyin ri nyaá chihin ñuu Lida, nu nyaá ra Pedro. Ta ñu cha yɨhɨ́ cuenda ra Cristo ñuu Jope cuan chitó ñu vatyi nyaá ra Pedro ñuu Lida cuan. Tyicuan ta tachi̱ ñu chi uvi tahan ra na cucatyi ra chi ra Pedro vatyi naquichi ra cha numi ri. Cuahan ra cuan ta catyí ra chi ra Pedro: ―Co̱ho nya Jope. Sa̱numi ta ma cucueun ―catyí ra chi ra. 39Tyicuan ta ra Pedro ndɨcuita̱ ra ta cuahan ra chihin ra. Ta cuhva cha chaa ra, chinyaca ra chi ra nya cuarto nu caa ndɨyɨ cuan. Ta tandɨhɨ maa ñu chihi̱ yɨɨ catuhva ñu nɨcachico chata ra. Suri chacú chaa ñu. Ta sañahá ñu sahma cha quicu̱ cu Dorcas ta chinyito ña. 40Tyicuan ta ra Pedro tava̱ ra chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ cuarto cuan. Tyicuan ta chicuiñi chɨtɨ ra ta quichaha chican tahvi ra chi Nyoo. Tyicuan ta nanyehe̱ ra chi ñaha chihi̱ cuan catuvi ña. Ta quichaha̱ catyi ra chi ña: ―Hermana Tabita, ndɨ̱cuita ―catyí ra chi ña. Tyicuan ta nandɨca̱ ña chɨtɨ nuu ña. Ta cuhva cha nanyehe ña chi ra Pedro, nɨcunyaa̱ ña. 41Tyicuan ta ra Pedro tɨɨ̱n ra ndaha ña ta sandɨcuita̱ ra chi ña. Tyicuan ta cana̱ ra chi ra hermano, ta chi ñu chihi̱ yɨɨ. Ta nacuhva̱ cuenda ra chi ña chi ñu vatyi nandoto̱ ña. 42Yaha̱ cuan ta ndɨɨ cuii maa ñu Jope chitó ñu cha nandoto̱ ña cuan. Ta cuaha vavaha ñu nachino̱ iñi chi Sutu Mañi yo. 43Ta ra Pedro ndoo̱ ra cuaha ri quɨvɨ ñuu cuan. Nyaá ra vehe noo ra satyahyu ñɨɨ. Nañí ra Simón.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\