Colosenses 1

1Yuhu ra Pablo cuví noo apóstol ra Jesucristo. Vatyi tyicuan caa cuhva cuñí maa Nyoo. Yuhu chihin ra Timoteo yañi yo, tyaá ndi noo carta ihya chi ndo ñu ñuu Colosas cha yɨhɨ́ vaha cuenda Nyoo ta cuenda ra Cristo. Nyoo Sutu yo nasoco ra chi ndo ta nacuhva ra cha taxi ri coo añima ndo. 3Tyicuan ri cha chicán tahvi ndi chaha ndo. Ta nacuhvá ndi tyahvi nyoo chi Nyoo Sutu Sutu Mañi yo Jesucristo cha cuenda ndo. 4Vatyi ñihí ndi tuhun vatyi chinó xaan iñi ndo chi ra Cristo Jesús. Ta cuñí xaan ndo chi tandɨhɨ ñu cha yɨhɨ́ cuenda ra. 5Tyicuan caa sacuví ndo vatyi chitó vaha ndo vatyi cucoo ndo chihin Nyoo nya andɨvɨ. Nya quɨvɨ chiñi̱ ndo tuhun Nyoo cha ndicha vaha, quɨhɨ iñi ndo vatyi sacacú ra Cristo añima ndo. 6Ta suri maa tuhun ra Cristo cha caha̱n ra Epafras chihin ndo, ican cuan chityá tandɨhɨ ri ityi tari chityá tucu nu canyicú ndo. Ta cuaha ñáyɨvɨ nacuhvá cuenda ñu chi ñu chi Nyoo, tari nacuhva̱ cuenda nyoho chi ndo ñandɨhɨ. Ta cuhva cha chiñi̱ ndo tuhun ra Cristo, ta chito̱ ndo vatyi ndicha vaha cha cuñí Nyoo chi yo. 7Ican ihya sañaha̱ yañi yo ra Epafras chi ndo. Vatyi ɨɨn ri tuhun Nyoo sahá tyiño ndi chihin ra. Ta ican ra cuví ra sacuví tyiño nuu ra Cristo cha cuenda ndo. 8Maa ra sacoto̱ tuhun ndo chi ndi, vatyi cuñí xaan ndo chi tahan ndo. Vatyi maa Tatyi Ii Nyoo chahá cha vaha coo añima ndo. 9Yucuan chaha nyacua nya quɨvɨ chito̱ ndi tuhun ndo ta ña sandɨhɨ́ ndi tuhun cha nacuatu ndi chaha ndo. Ta chicán ndi chi Nyoo nacuhva ra cha chiñi tuñi ra chi ndo cha cuenda Tatyi Ii ra. Ta cuacutuñi iñi ndo tacuhva coto vaha ndo ñáá ndɨhɨ cha cuñí Nyoo tyi sacuví ndo. 10Tyicuan caa ta cuví coo ndo tari cuhva tahán chi coo ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo. Ta na sacuvi ndo tari cuhva cuñí maa ra. Tacuhva sacuvi ndo tandɨhɨ nuu cha vaha ta cohon nuu vaha ca ndo chi ra. 11Ta chicán tucu ndi vatyi na sandunyee ca ra chi ndo chihin tunyee iñi cahnu ra vatyi cuví cunyee ndo tandɨhɨ cuii chihin cha cama iñi ndo. 12Ta chihin cha sɨɨ cuñí ndo, ta nacuhvá ndo tyahvi nyoo chi Nyoo Sutu yo, vatyi chahá ra cha coo ndo noo ñayɨvɨ̱ chaa. Vatyi natava̱ ra chi ndo nu quiñi caa, ta nanyita̱ ndo nu ndichin nu nyacá ñaha ra chi tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ cuenda ra. Ta cuhva ra tandɨhɨ cha vaha cha tahán chi chi ñu yɨhɨ́ cuenda ra. 13Nyoo tava̱ ra chi yo nu ñaa iñi ta nacuhva̱ cuenda ra chi yo chi ra Cristo vatyi cunyaca ñaha ra chi yo. Vatyi ican ra Cristo cuví Sehe Nyoo. Ta cuñí xaan Nyoo chi ra. 14Nasata̱ Nyoo chi yo chihin nɨñɨ ra Cristo ta saha̱ ra tucahnu iñi cuatyi yo. 15Nyoo, ña nyehé yo chi ra. Soco nanduvi̱ ra ñáyɨvɨ tacuhva cuví cohon nuu yo chi ra. Ta ican ra cuví Cristo Sehe Nyoo. Nya ta nɨ cumañi ca chino̱ ñayɨvɨ̱ ta cha iyó maa ra Cristo. 16Ta Nyoo chaha̱ ra tyi savaha̱ maa ra Cristo tandɨhɨ cha iyo andɨvɨ ta sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Ta savaha̱ ra cha cuví nyehe yo ta cha ña cuví nyehe yo. Savaha̱ ra ángel. Ta savaha̱ ra chi ra ña vaha ta chi tatyi ña vaha ñandɨhɨ. Ta tandɨhɨ cha nyacá ñaha sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, maa ra savaha̱. Ta tandɨhɨ ihya chino̱ chi tacuhva cotyiñó ra yoso cuhva cuñí maa ra. 17Ra Cristo cha iyó maa ra nya ta nɨ cumañi coo tandɨhɨ maa cha iyó. Ta tyicuan ri chahá ra cha conyito tandɨhɨ maa cha savaha̱ ra. 18Ta maa yo cha yɨhɨ́ yo cuenda ra Cristo, ɨɨn ri cuví yo chihin ra. Cuví yo coño ñuhu ra. Ta maa ra Cristo, cuví xiñi yo, vatyi maa ra cuvi nuu chi yo. Ta ican ra cuví cha nandoto̱ cha xihna ca. Yucuan chaha cuví ra nuu chi tandɨhɨ cha iyó. 19Vatyi maa Nyoo cuñí ra tyi coo tandɨhɨ tunyee iñi ra chi ra Cristo. 20Ta cuñí tucu ra vatyi cha cuenda ra Cristo ta nɨcoó vaha tandɨhɨ cha iyó chihin ra. Yucuan chaha chaha̱ Nyoo cha chihi̱ ra Cristo. Ta chatɨ̱ nɨñɨ ra nu cruzi. Vatyi cuñí ra cha nɨcoó vaha tandɨhɨ cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ta andɨvɨ chihin ra. 21Ta nu quichi̱ chi, xaan cuvi̱ iñi ndo chi Nyoo cuhva cha chica̱ xiñi ndo cha cuenda cha ña vaha cha chinyacuvi̱ ndo. 22Soco Nyoo sanɨcoo̱ vaha ra chi ndo chihin ra vatyi tachi̱ ra chi Sehe ra, ra Cristo vatyi quichi̱ cuvi ra nu cruzi. Ta nyehe̱ ra tɨndoho chihin coño ñuhu ra ta chihi̱ ra, tacuhva vatyi cuhva cuenda ra chi ndo chi Nyoo, soco ñahri ca cuatyi ndo. 23Yucuan chaha cuñí chi vatyi sañihí ca ndo chinó iñi ndo. Ta ma sandɨhɨ ndo cha yɨhɨ iñi ndo tuhun ra Cristo cha chiñi̱ ndo tyi cusacacu ra añima ndo. Ican tuhun ihya, cuví cha cacahán ra nɨcacahnu ñayɨvɨ̱. Ta sacuvi Nyoo vatyi yuhu ra Pablo tyinyeí cahín tuhun ihya chihin ñáyɨvɨ. 24Vityin cusɨɨ cuñí cha cuenda cha nyehí tɨndoho chihin coño ñuhi cha catyi ndo. Vatyi cha tyicuan caa sacañá tahin tɨndoho cha nyehe ca ra Cristo cha cuenda yo cha cuví yo coño ñuhu ra. 25Yuhu cuví noo ra cahán tuhun ra Cristo vatyi tyicuan caa tyinyeí chi tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ cuenda ra. Vatyi maa Nyoo catyí ra vatyi cahin tandɨhɨ tuhun ra cha cuenda cha vaha chi ndo. 26Sañahí tuhun cha ñoho̱ xehe nya ta tyembu chahnu, nya ta ni cumañi ca chino ñayɨvɨ̱. Nyoo chicumi xehe ra. Soco vityin cuñí ra cha coto tandɨhɨ cuii maa ñu yɨhɨ́ cuenda ra. 27Ta chi ñu cha ñima ñu Israel cuví tari nyoho, cuñí Nyoo sacotó ra noo tuhun vaha xaan, noo tuhun xehe chi ndo. Ta tuhun xehe cuan ican cuví ihya, vatyi ra Cristo ñohó ra añima ndo cha yɨhɨ ndo cuenda ra. Ta cha cuenda maa ra cuñihi ndo gloria nu cunyaa yo chihin Nyoo. 28Tuhun maa ra Cristo cahán ndi. Ta chahá ndi tuhun chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ. Ta sañahá ndi chi ñu tandɨhɨ cha chiñi tuñi, tacuhva cuahnu ñu ta nyacua nya cha ñahri ca cumañi chi ñu cha ɨɨn ri cuví ñu chihin ra Cristo. 29Yucuan chaha tyi nɨɨ́ iñi sahá tyiñe chihin tunyee iñi ra Cristo ta ñihi xaan chotyiñó tunyee iñi cuan chii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\