Colosenses 2

1Vatyi cuñí cha coto ndo vatyi chicá xiñi cha cuenda ndo. Ta chicán tahvi xain cha cuenda tandɨhɨ ndo ta cha cuenda ñu Laodicea, ta tandɨhɨ inga ñu cha ta nyehe ca chii. 2Chiquén chi Nyoo na cunɨɨ ca iñi ndo, ta cu ɨɨn ri ndo chihin cha cuñí ndo chi tahan ndo. Ta cutuñi vaha ca iñi ndo yoso caa cohon nuu ca ndo chi ra Cristo. Vatyi ican ra cuví tuhun cumi̱ xehe Nyoo ta cha naha. Soco vityin sacotó ra chi yo tuhun ihya. 3Maa ra Cristo chahá ra tandɨhɨ cha vaha ta cha chiñi tuñi chi yo. Tatu ñohó nuu yo chi ra Cristo, ñohó nuu yo chi Nyoo. 4Catyí chi ndo tyehe caa tacuhva cha ma sandavi ñaha ñáyɨvɨ chi ndo chihin tuhun tyaquɨ. 5Vasɨ ña nyaí chihin ndo, soco cohon iñi ndo vatyi ñohó iñi tuhun ndo. Ta sɨɨ cuñí nyehi chi ndo. Vatyi vaha xaan cuhva cuahán iyó ndo. Ta nɨɨ xaan iñi ndo cuahan ndo chata ra Cristo. 6Yucuan chaha tari chinó iñi ndo chi noo tuhun ri maa ra Cristo quɨvɨ nañihi̱ ndo chi ra, tyicuan caa cuñí tucu chi coo ndo ta ɨɨn ri cuvi ndo chihin ra. 7Ta cuinyañaa ca ndo chi ra. Ta quɨhɨ vaha yoho ndo chihin ra. Ta sanɨɨ ca ndo iñi ndo chihin cha chino iñi ndo, tari cuhva sañaha ñu chi ndo. Ta nyita ri nacuhvá ndo tyahvi nyoo chi Nyoo. 8Sa̱ha ndo cuenda vatyi iyó ñáyɨvɨ cuñí ñu sandavi ñaha ñu chi ndo chihin tuhun cha ndichí ri maa xiñi ñáyɨvɨ, tuhun cha ña ndicha. Vatyi ñima chi ra Cristo chinó iñi ñu cuan. Noo costumbre ri nyicón ñu cuan. Ta nyicón ñu chi cha nyacá ñaha sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. 9Soco cha sañahá ñu cuan, ñima cha ndicha cuví. Vatyi Nyoo ta tandɨhɨ cha cahnu cuví ra, tandɨhɨ cuan ta nyaá chihin ra Cristo. Vatyi maa ra Cristo cuví Nyoo. 10Ta cha nyaá ra Cristo chihin ndo, tyitú añima ndo chihin Nyoo. Ta ra Cristo ican ra cuví ra nuu chi tandɨhɨ ángel ta tatyi cuihna cha nyacá ñaha. 11Quɨvɨ nañihi̱ ndo chi ra Cristo, quɨhvɨ̱ ra añima ndo. Ña nduvaha̱ ndo nuu Nyoo chihin costumbre circuncisión cha itá xaan iñi ra Israel. Maa ra Cristo sacuachiyo̱ tandɨhɨ cha ña vaha cha tuhva̱ ndo sacuvi̱. Saha̱ ra circuncidar añima ndo cuví cuan soco ñima chihin ndaha ra. 12Quɨvɨ condutya̱ ndo chichi ndutya, tari quɨvɨ chihi̱ ndo chihin ra Cristo cuví cuan. Tyicuan ta quita̱ ndo chichi ndutya, tari quɨvɨ nandoto̱ ndo chihin ra Cristo, vatyi chinó iñi ndo tyi Nyoo chihin tunyee iñi ra sanandoto̱ ra chi ra Jesús. 13Nu quichi̱ chi ña ñoho̱ nuu ndo chi Nyoo. Vatyi sacuvi̱ xaan ndo cuatyi. Ta cuvi̱ ndo tari noo ñáyɨvɨ chihí chihin cuatyi cuan. Ta ña saha̱ ñu circuncidar chi ndo. Soco vityin Nyoo saha̱ ra tɨcahnu iñi tandɨhɨ cuatyi ndo. Ta chaha̱ ra cha coo ndo noo ñayɨvɨ̱ chaa chihin cha ɨɨn ri cuví ndo chihin ra Cristo. 14Sanatuví ley chahnu cuan cuatyi yo. Ta catyí chi tyi tahán chi cuhun yo anyaya vatyi ña quichahá yo chi chi. Soco ley cuan Nyoo sacuachiyo̱ ra quɨvɨ chihi̱ ra Cristo nu cruzi. 15Quɨvɨ cha chihi̱ ra nu cruzi cuvi̱ chasaha ra chi cuihna ta chi tandɨhɨ tatyi ña vaha cha nyacá ñaha. Chihin nuu tandɨhɨ maa ángel Nyoo sacotó ra vatyi cahnu ca cuví maa ra ta ñima ca cuihna. 16Yucuan chaha ña tahán chi quɨhɨ́ yuhu ñáyɨvɨ chi yo cha cuenda cha chachí yo o cha chihí yo, o cha cuenda cha ña naquehén vaha yo noo quɨvɨ vico. Cuví ri quɨvɨ cha natyacu yoo, o cuví ri quɨvɨ nyitatu yo. 17Tandɨhɨ cuan cuví chi tari noo xiñahñu ri cha cuquichi ityi nuu. Ta vityin cha quichi̱ ra Cristo ta ican ra cuví ra cha ndicha vaha sacacu chi yo. 18Ma cuhva ndo cha casɨ ñáyɨvɨ nu naquehen ndo noo cha cuacuhva Nyoo chi ndo. Maa ñu ndahvi sahá ñu chi ñu soco ña ndicha ñu, ta sacahnú ñu chi ángel. Ta sahá ñu tyi ñyehe ñu cha sañaha Nyoo chi ñu. Ta cahnu sahá ñu chi ñu chihin cha chicá xiñi ñu tuhun ñayɨvɨ̱ ihya. 19Ñu cuan ñima chi ra Cristo ra cuví xiñi nyicón ñu. Yucuan chaha nyacuví ñu tandɨhɨ cuan. Soco yoó cha nyicón yo chi ra, maa ra cuví nuu chi yo. Ta sandu ɨɨ́n ri ra chi yo chihin ra. Ta sacuahnú ca ra chi yo chihin tunyee iñi ra tari cuhva cuñí maa Nyoo. 20Tari quɨvɨ chihi̱ coño ñuhu cuatyi ndo chihin ra Cristo cuví cuan. Ta ña nyacá ñaha ca tuhun ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya chi ndo. ¿Ñáá tuhun cha iyó ca ndo tari caa iyó ñáyɨvɨ cha ña ñohó nuu Nyoo? Ta quichahá ca ndo cha cahán ñu cha sacuví costumbre cuan. 21Vatyi catyí ñu chi ndo tyehe caa: “Ma tɨun ihya chihin ndahun, ma cachun ihya. Coto ma cacun”, catyí ñu. 22¿Ñáá tuhun cha quichahá ca ndo tuhun cahán ñu cuan? Vatyi maa maa ri cha ndichí xiñi ñáyɨvɨ cuví. Vatyi nyayu noo cha ɨɨn yaha ri cuví. Ma tɨvɨ ndo nuu Nyoo cha cuenda cha cachi ndo. 23Ndicha vatyi costumbre ihya tari maa cha vaha cuví, cuñí maa ñáyɨvɨ. Vatyi sanyehé ñu tɨndoho coño ñuhu ñu. Ta cuñí ñu tyi vaha sacahnú ñu chi Nyoo tatu sacuví ñu tyicuan caa. Soco ña chaá cuan nuu Nyoo. Vatyi ma cuvi tinyaa cuan cha quiñi caa cha cuñí coño ñuhu ñu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\