Colosenses 3

1Chahá Nyoo noo ñayɨvɨ̱ chaa chi yo vatyi nandoto̱ ra Cristo. Ta vityin nyaá ra chiyo vaha Nyoo andɨvɨ. Yucuan chaha na nducu yo cha vaha cha chahá Nyoo chi yo nya andɨvɨ. 2Ca̱ca xiñi ndo cha vaha cha chahá Nyoo chi yo nya andɨvɨ. Ta ma caca xaan xiñi ndo tuhun cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. 3Vatyi nyoho cha yaha̱ chihi̱ ndo ɨn caa ri chihin ra Cristo. Ta vityin iyó ndo ɨɨn ri chihin ra chihin Nyoo. 4Ta quɨvɨ quichi tucu ra Cristo, ra chahá ñayɨvɨ̱ chaa cha iyó ndo, tyicuan ta cunyehe ñáyɨvɨ tyi cahnu xaan ca ra cuví maa ra. Ta cunanyehe tucu ñu chi nyoho ɨn caa ri chihin ra. Ta cutahan tucu maa ndo quichi ndo nu tyaquɨ cuan chihin ra. 5Yucuan chaha cuñí chi cha nanducú yo cuhva na cúvi tandɨhɨ cha quiñi caa cha quichí cuvi iñi coño ñuhu yo. Ta ni noo yo ta ma coo ri maa yo chihin ñusɨhɨ o chihin rayɨɨ. Ta ma sacuvi yo cha ña vaha cha cuñí coño ñuhu yo, o inga cha ña vaha. Ta ma nyiyo iñi yo cha tyayɨɨ. Vatyi tari cha sacahnú yo xitohyo, o tavá xiin yo chi Nyoo cuví cuan. 6Cha cuenda tandɨhɨ cha ña vaha cuan cuxaán xaan Nyoo chihin ñu cha ña quichahá nu cahán ra. Ta cutachi tuñi ra chi ñu vatyi sacuví ñu cha ña vaha cuan. 7Ta suri tyehe caa chinyacuvi̱ tucu maa ndo quɨvɨ ña ñoho̱ nuu ndo chi Nyoo. 8Soco vityin ma sacuvi ca yo tandɨhɨ cha ña vaha cuan. Ma cuxaan ca yo. Ma cahan uhvi ca yo chi tahan yo. Ta ma cahan cuehe yo chi tahan yo. Ta ma cahan ca yo cha quiñi caa. Ma quita tuhun quiñi caa yuhu yo. 9Ma ñɨɨ ca yo cuendu. Vatyi quɨvɨ ta ityi chata ca, quɨvɨ ña ñoho̱ nuu yo chi Nyoo, tyicuan caa chinyacuvi̱ yo. Soco vityin ña nyacá ñaha ca tandɨhɨ cuan chi yo. 10Vatyi ñayɨvɨ̱ cha iyó yo vityin, ñayɨvɨ̱ chaa cuví. Noo ñáyɨvɨ chaa nanduvi̱ yo. Ta nduchaá ca yo tari cuhva caá Nyoo, ra savaha̱ chi yo, nyacua nya cohon nuu vaha yo chi ra. 11Ña nɨñɨ cha cuví yo ñu Israel, an ñu Grecia, an ñu inga ñuu. Ta ña nɨñɨ cha sacuvi̱ yo costumbre circuncisión, an cha ma sacuvi yo. Cuví ri yo noo ra chiñi tuñi o cuví ri yo noo ra soho. Cuví ri yo ra iyó chitoho, o cuví ri yo ra yori nyacá ñaha chi yo, ña nɨñɨ xaan ca tuhun cuan. Nɨñɨ ca cha ɨɨn ri cuví tandɨhɨ yo chihin ra Cristo, vatyi maa ra cuví tandɨhɨ. 12Nyoo cuñí ra chi yo ta nacachi̱ vaha ra chi yo vatyi cuví yo ñáyɨvɨ chi ra. Yucuan chaha na coo yo ñayɨvɨ̱ chaa tari tahán chi coo ñu yɨhɨ́ cuenda ra. Na cundahvi cuñi yo nyehé yo chi tahan yo. Na cuvi yo ñáyɨvɨ vaha. Ndahvi sa̱ha yo chi yo. Na cumasu iñi yo. Cu̱nyee yo tandɨhɨ tɨsɨhɨ tɨndoho chihin cha sɨɨ cuñí yo. 13Na cucama iñi yo chihin noo noo tahan yo. Ta sa̱ha yo tɨcahnu iñi chi tahan yo tatu ñáá cha sacuví ñu chi yo. Tari sahá ra Cristo tɨcahnu iñi chi yo, tyicuan caa cuñí chi cha sacuví tucu maa yo. 14Ta sɨɨn ri cu̱ñi yo chi tahan yo. Ta ndu̱cu yo cuhva coo vaha yo chihin ñu. Vatyi ican cuan cuví cha sacu ɨɨ́n ri chi yo. Ta ican cuan cuví cha nɨñɨ ca. 15Ta cha taxi maa Nyoo na coo añima yo. Vatyi ra Cristo nyacá ñaha chi yo. Nyoo nacana̱ ra chi yo vatyi tacuhva ɨɨn ri cuví yo cuenda ra Cristo. Ta tyicuan ri na̱cuhva yo tyahvi nyoo chi ra cha cuenda ihya. 16Ta tuhun ra Cristo na sacutu añima yo. Sa̱ñaha ca yo tuhun ra chi tahan yo. Ta sa̱nɨɨ ca yo iñi tahan yo chihin cha chiñi tuñi Nyoo. Sa̱cahnu yo chi Nyoo chihin cha cata yo yaa, o salmo. Ta ca̱ta yo yaa cha chahá maa Tatyi Ii Nyoo chi yo chihin cha nɨɨ añima yo. Ta tyicuan ri na̱cuhva yo tyahvi nyoo chi Nyoo. 17Tatu ñáá tyiño sahá yo, o ñáá tuhun cahán yo, sa̱cuvi yo soco tari cha tyi tyiño maa Sutu Mañi yo Jesús sacuví yo. Ta na̱cuhva yo tyahvi nyoo chi Nyoo cha cuenda maa ra Cristo. 18Nyoho cha iyó yɨɨ ndo, cu̱hva ndo cha cunyaca ñaha yɨɨ ndo chi ndo. Vatyi yucuan cuhva tahán chi coo ndo, vatyi yɨhɨ́ ndo cuenda Sutu Mañi yo. 19Ta nyoho rayɨɨ, cu̱ñi ndo chi ñasɨhɨ ndo. Ta ma nduxaan ndo chi ña. 20Nyoho cha cuví ndo sehe qui̱chaha ndo chi sutu ndo ta chi sɨhɨ ndo. Vatyi yucuan cuhva cuñí maa Sutu Mañi yo. 21Nyoho cha cuví ndo sutu ta sɨhɨ, ma cahan xaan ndo chi sehe ndo, vatyi coto nducuihya iñi chi. 22Ta nyoho cha cuví ndo musu, qui̱chaha ndo chi chitoho ndo. Ñima cuhva cha nyehé ri ra chi ndo qui̱chaha ndo chi ra, tacuhva vatyi vaha cuñí ra nyehe ra chi ndo. Soco sa̱cuvi ndo chihin cha tandɨhɨ añima ndo. Vasɨ ña nyehé ra. Vatyi Nyoo nyehé ra chi ndo. 23Tandɨhɨ ri tyiño sacuví yo, sa̱cuvi yo chihin cha nɨɨ́ iñi yo. Sa̱ha yo tuhun tyi tyiño nuu maa Sutu Mañi yo sacuví yo. Ta ñima maa ri maa tyiño nuu ñáyɨvɨ. 24Vatyi chitó yo vatyi maa Sutu Mañi yo cucuhva ra noo cha tahán chi chi yo vatyi sacuví yo tyiño nuu ra Cristo. Vatyi ican maa ra cuví chitoho yo cha ndicha vaha. 25Soco tatu sacuví yo cha ña vaha, Nyoo cutachi tuñi ra chi yo cha cuenda cha ña vaha cha sacuví yo. Ta tandɨhɨ yo ɨɨn ri ñáyɨvɨ cuví yo nuu ra. Vatyi Nyoo ña cachi ra ñáyɨvɨ cuñí ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\