Colosenses 4

1Nyoho cha iyó musu ndo, cuñí chi tyi vaha ñáyɨvɨ cuví ndo chihin musu ndo. Nɨ̱cohon iñi ndo vatyi iyó tucu noo chitoho maa ndo nya andɨvɨ. Ta maa ra nyehé ra chi ndo. 2Ta tyicuan ri ca̱can tahvi ndo chihin cha nɨɨ́ iñi ndo. Ta nacuhva yo tyahvi nyoo chi Nyoo cha cuenda tandɨhɨ maa. 3Ca̱can tahvi ndo chaha ndi, vatyi nanuña ca Sutu Mañi yo xiñi ñáyɨvɨ ta tyasoho ñu tuhun ra Cristo cha cahán ndi nuu ñu. Vatyi tari noo tuhun xehe cuví tuhun ra Cristo chi ñu, vatyi ña chitó ñu tyi ican ra cuví ra sacacú chi yo. Ta cha catyi tuhun ihya ñohí vehe caa. 4Ca̱can tahvi ndo chahi tacuhva cuví sañahí chi ñu yoso cuhva cuvi cutuñi vaha iñi ñu tuhun ra Cristo, tari cuhva tahán chi tyi sacuví. 5Cachi co̱o ndo chihin ñu ña ñohó nuu chi Nyoo. Vatyi tyicuan caa ta cuvi cahan ndo tuhun Nyoo chihin ñu. 6Cuñí chi vatyi ndatuhún yo maa maa ri cha vaha, ta cha cachi, (ta cha tahán iñi ñáyɨvɨ) tari tahán chi cunyacuvi yo cha yɨhɨ́ yo cuenda ra Cristo. Tyicuan ta cuvi coto yo yoso caa cunacahan yo tatu ñáá noo tuhun ndacá tuhun ñu chi yo. 7Ra Tíquico, yañi yo, ra sahá tyiño tyiño Sutu Mañi yo chihin, maa ra cunacatyi ra chi ndo yoso caa cuahán nyaí. 8Yucuan chaha tachí chi ra nu nyicu ndo vatyi nacatyí ra chi ndo yoso caa nyicú ndi. Ta sandunɨɨ ca ra iñi ndo. 9Ta chihin ra Tíquico vachi tucu ra Onésimo, yañi yo. Ta nɨɨ iñi ra. Ta cuñí yo chi ra. Cuví ra noo ra ñuu ndo. Maa ra cucanacatyi ra chi ndo tandɨhɨ cha cuví nu nyai. 10Ra Aristarco, ra tahin cha ñohó ndi vehe caa, saquichí ra nocumi chi ndo. Ta saquichí tucu ra Marcos, yañi cunducuatyi ra Bernabé, nocumi chi ndo. Ta cha sacote̱ chi ndo tuhun ra Marcos. Tatu chaa ra nu nyicu ndo, vaha ca̱han ndo chihin ra. 11Vachi tucu nocumi chi ndo sahá ra Jesús, ra cha nañi tucu Justo. Ta chichi cha tandɨhɨ ñu Israel cha yɨhɨ́ cuenda Nyoo, uñi tahan ri ra ihya sahá tyiño ra tuhun Nyoo chihin. Ta ndunɨɨ xaan ca iñi sahá ra. 12Vachi tucu nocumi chi ndo sahá ra Epafras, ra ñuu ndo. Ta maa ra sacuví ra tyiño nuu ra Cristo. Tyicuan ri chicán tahvi ra chaha ndo chi Nyoo tyi nacaca vaha ndo chihin Nyoo. Na̱cuhva cuenda vaha ndo chi ndo chi Nyoo tacuhva cuvi sacuvi ndo cuhva cuñí ra. 13Ta yuhu cuví cha ndaa vatyi ra Epafras chicán tahvi xaan ra cuenda ndo, ta cuenda ñu cha nyicu nya ñuu Laodicea ta ñuu Hierápolis. 14Vachi tucu nocumi chi ndo sahá ra Lucas, ra cha cuví doctor cha cuñí xaan yo chi. Ta vachi tucu nocumi chi ndo sahá ra Demas ñandɨhɨ. 15Cu̱hva ndo nocumi chi yañi yo ta tahan yo cha nyicu ñuu Laodicea. Ta cu̱hva ndo nocumi chi cu Ninfas ta chi tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo cha ndu ɨɨ́n ri vehe ña. 16Tatu yaha sacuaha ndo carta ihya, ta sa̱cuhun ndo nu canyicu ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo nya Laodicea na sacuaha tucu maa ñu. Ta sa̱cuaha tucu maa ndo carta cha sacuhi̱n chi ñu Laodicea. 17Ca̱tyi ndo chi ra Arquipo vatyi na sacuvi vaha ra tyiño cha chahá Sutu Mañi yo chi ra tyi sacuví ra. 18Yuhu ra Pablo saquichí nocumi ihya chi ndo. Ta ma naa iñi ndo cha ñohí vehe caa. Ta Nyoo na nasoco ra chi ndo. Ta na cuvi chi tyicuan caa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\