Efesios 4

1Yucuan chaha yuhu cha ñohí vehe caa cha cuenda Sutu Mañi yo chacú ndahvi nuu ndo na cachi coo ndo tari cuhva tahán chi coo ñu cha nacana̱ Nyoo chii. Vatyi chi nyoho nacana̱ Nyoo tyi cuví ndo ñáyɨvɨ chi ra. 2Ndahvi sa̱ha ndo chi ndo. Ta vaha ca̱han ndo chihin ñáyɨvɨ. Cama cu̱vi iñi ndo. Ta cu̱nyee ndo ñáá cha sahá noo noo tahan ndo chi ndo chihin cha cuñí ndo chi ñu. 3Ndu̱cu ndo cuhva cha tyicuan ri cu ɨɨn ri ndo chihin tahan yo. Vatyi maa Tatyi Ii Nyoo tyinyeé chi yo, na coo vaha yo chihin tahan yo. 4Vatyi iyó noo ri coño ñuhu ra Cristo. Ta ican cuan cuví tandɨhɨ yo. Ta tari cha noo ri Tatyi Ii Nyoo iyó, tyicuan caa tucu iyó noo cha chitó cachi yo tyi cunaquehen yo tyi nacaná ra chi yo. 5Ta iyó noo ri Sutu Mañi yo nyacá ñaha chi yo. Ta noo ri chi maa ra chinó iñi tandɨhɨ yo. Ta noo ri cha cuenda maa ra condutya̱ yo. 6Ta noo ri Nyoo iyó ta maa ra cuví ra Sutu tandɨhɨ yo. Ta maa ra nyacá ñaha chi tandɨhɨ yo. Ta chotyiñó ra chi tandɨhɨ yo yoso cuhva cuñí maa ra. Ta nyaá ra añima tandɨhɨ yo. 7Chaha̱ ra Cristo noo cuhva chi noo noo yo, vatyi sacuvi yo tyiño nuu ra yoso cuhva cuñí maa ra cuhva ra. 8Yucuan chaha caha̱n Nyoo tuhun ra Cristo nu catyí chi: Cuvi̱ chasaha ra chi ra xaan iñi chi ra, ta nandaa̱ xica ra andɨvɨ chihin ñu tava̱ ra ndaha ra ña vaha. Ta chaha̱ ra cuhva yoso cuhva cusaha tyiño ñu tyiño nuu ra, catyí chi. 9¿Ta ñáá cha cuñí chi catyi cha nandaa̱ xica ra cuan? Cuñí chi catyi vatyi noo̱ xihna ra nya yuvi ca nu ñuhu ñayɨvɨ̱. 10Ra cha noo̱ cuan, nandaa̱ tucu ra nya nu sucun ca andɨvɨ. Vatyi tyicuan caa ta cuví sacutu ra tandɨhɨ maa ta cunyaa ra chihin yo tandɨhɨ ityi. 11Ta suri maa ra Cristo chaha̱ ra cha vaha chi yo. Chi suhva yo chaha̱ ra tyi cuvi yo apóstol ra. Ta chi inga yo chaha̱ ra cha cuhva cuenda yo tuhun cha chahá ra chi yo, o saha yo profetizar cuví cuan. Ta chi inga yo chaha̱ ra tyi sacoto yo chi ñáyɨvɨ yoso caa sacacú ra añima yo. Ta chi inga yo chaha̱ ra cha quɨhɨ ndaha yo chi ñu yɨhɨ́ cuenda ra, ta chi inga yo chaha̱ ra cha cuví sañaha yo tuhun ra chi ñu. 12Tyicuan caa chaha̱ Nyoo tyiño chi yo vatyi cunyaa yo tyiño cha sandunyeé yo iñi tahan yo vatyi cuví yo coño ñuhu ra. 13Nyacua nya cu ɨɨn vaha tandɨhɨ yo cha cuenda cha chinó vaha iñi yo chi Sehe Nyoo. Ta cohon nuu vaha yo chi ra. Tyicuan caa ta cutu yo chihin tandɨhɨ cha vaha cha chaha̱ ra Cristo chi yo. 14Yucuan ta ma cuvi ca yo tari ra cuatyaa. Vatyi totyehe ri chino iñi ndotyin ñáá noo tuhun cha ñima ri tuhun sandaví ñaha ñu chi ndotyin. Ta coto cutondo xiñi yo tyicuan caa chihin tuhun cha ña ndicha cha sañahá ñu sandaví ñaha. 15Soco cha nuu cha cuví yo tari ra cuatyaa, cuñí chi cha cahán yo cha ndicha chihin cha cuñí yo chi Nyoo ta chi ñáyɨvɨ. Ta ndunyee ca añima yo chihin ndɨɨ cha vaha cha iyó chi Nyoo. Ta cuahnu yo chihin ra Cristo, cha cuví ra nuu chi yo. 16Ta cha cuenda ra Cristo tandɨhɨ yo cha cuvi yo coño ñuhu ra, ɨɨn ri cuvi yo. Tari yɨhɨ́ tahan noo coño ñuhu, ta sahá tyiño tahan tahan nu yɨhɨ́ tahan chi, yoso cuhva tyiño cha tahán chi chi, ta tyicuan caa tyinyeé chi chi coño ñuhu, na coo vaha chi ta cuahnu chi, ta tyicuan caa yoó, cuñí yo chi tahan yo ta tyinyeé yo chi ñu. 17Ican ihya cuví cha chahí cuenda chi ndo, catyí Sutu Mañi yo. Ta cuñí chi cha quichaha ndo. Ma coo ca yo tari iyó ñu ña ñohó nuu chi Nyoo. Vatyi maa ri maa cha chiñi tuñi tondo chicá xiñi ñu. 18Ta ña cutuñí iñi ñu, tyi ñima ñayɨvɨ̱ Nyoo iyó ñu. Vatyi ña chitó ñu, cha cuenda cha ndava añima ñu. 19Ña cahán ca nuu ñu cha sacuví ñu cha ña vaha. Ta nacuhva̱ cuenda ñu chi ñu chi cha quiñi caa. Cuaha xaan cha ña vaha quichi cuvi iñi ñu. 20Soco ñima tyicuan caa cutuhva̱ yo. Vatyi ñima tyicuan caa cuhva iyó ra Cristo. 21Tatu ndicha tyi chiñi̱ yo cha caha̱n ra chihin yo, ta cutuhva̱ yo cha ndicha cha sañaha̱ ra chi yo, 22ma coo ca yo cuhva chiyo̱ yo quɨvɨ cuan. Vatyi chiyo̱ yo ñayɨvɨ̱ chahnu quiñi caa. Vatyi cha quichi cuvi iñi yo sandavi̱ ñaha chi chi yo. 23Na̱cuhva cuenda yo chi yo chi Nyoo na nasama ra cuhva chicá xiñi yo. 24Ta na̱coo yo noo ñayɨvɨ̱ chaa chihin noo añima chaa cha savahá Nyoo. Ta cuvi yo noo ñu vaha cha ndicha ndicha, noo ñu cachi iyó nuu Nyoo tari maa ra. 25Yucuan chaha ma cahan ca yo cuendu. Ca̱han yo maa maa ri cha ndicha chihin tahan yo. Vatyi ɨɨn ri ñáyɨvɨ cuvi yo. 26Tatu cuxaan yo, sa̱ha yo cuenda coto sacuvi yo cha ña vaha. Ta suhva ri cuhva cuxaan yo. Ma cuxaan yo ndiyaca. 27Ta ma cuhva yo cuhva chi ra ña vaha. 28Ra cha tuhva̱ suhu quɨvɨ cuan, ma suhu ca ra vityin. Soco sa̱ha tyiño vaha ra chihin ndaha ra. Tyicuan caa ta coo cha chii ra, tacuhva cuvi tyinyee ra chi ñu cha chiñuhú chii. 29Ma cahan yo cha quiñi caa. Ca̱han yo, soco maa ri cha vaha cha tyinyee ta sacuahnu chi ñu chiñí tuhun cahán yo. 30Ta ma cuhva yo tucuihya iñi chi Tatyi Ii Nyoo. Vatyi chaha̱ Nyoo Tatyi Ii ra chi yo tari noo tuñi ra tyaa̱ ra añima yo nyacua nya quɨvɨ ndɨhɨ sacacú ra chi yo. 31Ta ma xaan cuñi yo. Ta ma cuxaan yo. Ta ma quɨhɨ tɨsɨhɨ iñi yo. Ma cana chaa yo sɨquɨ tahan yo. Ma cahan uhvi yo chi tahan yo. Ta ninoo cha ña vaha ma caca xiñi yo. 32Soco vaha ñáyɨvɨ cu̱vi yo chihin tahan yo. Ta cu̱ndahvi cuñi yo nyehe yo chi ñu. Ta sa̱ha yo tɨcahnu iñi chi ñu, tari Nyoo sahá ra tɨcahnu iñi chi maa yo cha cuenda ra Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\