Gálatas 1

1Yuhu ra Pablo cuví noo apóstol. Soco ñima ñáyɨvɨ tachi̱ chii. Ta ñima rayɨɨ catyi̱ vatyi ñihi̱ yuhu tyiño ihya. Soco maa ra Jesucristo ta maa Nyoo Sutu yo chaha̱ ra tyiño ihya chii. Vatyi ican Nyoo sanandoto̱ chi ra Cristo mahñu ñu chihi̱. 2Yuhu ta tandɨhɨ yañi yo cha nyicú chihin, tyaá ndi carta ihya chi nyoho ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo tandɨhɨ vehe ñuhu Galacia. 3Nyoo Sutu yo ta Sutu Mañi yo Jesucristo nasoco ra chi ndo ta nacuhva ra cha taxi ri coo añima ndo. 4Vatyi maa ra Jesucristo chaha̱ ra ñayɨvɨ̱ ra tyiño nuu yo cha catyi cuatyi yo. Vatyi tacuhva sacacú ra chi yo mahñu ñu quiñi iyo cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya vityin. Vatyi tyicuan caa tyaa̱ maa Nyoo Sutu yo cuhva tyi sacuvi ra Cristo. 5Yucuan chaha na sacahnu yo chi maa Nyoo tyicuan ri maa. Ta na cuvi chi tyicuan caa. 6Iyo xaan cuñí vatyi nyoho numi xaan cuahan sandoó ndo chi Nyoo, ra nacana̱ chi ndo tyi nɨcoo vaha ndo chihin ra cha cuenda tumañi iñi cha sahá ra Cristo chi yo. Ta vityin sɨɨn caa ityi natyihi ndo cuahan ndo. Ta cuñi maa ndo tyi cucacu ndo chihin cuan. 7Soco ñahri ca inga cuhva cuví cacu añima yo. Soco iyó ra cuñí satondo xiñi ndo. Ta cuñí ra satɨvɨ ra tuhun cha sacacu ra Cristo chi yo. 8Ñahri saha, an cuví ri nyuhu, an cuví ri noo ángel cha quichi nya andɨvɨ, soco tatu tyehe ta cahán noo ndi tuhun ra Cristo nuu ndo, ta sɨɨn caa, ta ñima tari cuhva sañaha̱ ndi chi ndo quɨvɨ cuan, Nyoo cutachi tuñi ra chi ndi. 9Cha catyi̱ tuhun ihya chi ndo quɨvɨ cuan soco cuacatyi tiqui inga chaha chi ndo vityin. Tatu yóó cha cahán tuhun cha cacú añima yo chihin ndo ta sɨɨn caa, ta ñima cuhva cha chiñi̱ ndo quɨvɨ xihna ri, Nyoo cutachi tuñi ra chi ra cahán tyicuan caa. 10Cha catyí tuhun ihya chi ndo, ñima cha nduquí cuhva savahi chii nuu ñáyɨvɨ. Soco nduquí cuhva savahi chii nuu Nyoo. Tyehe ta nduquí cuhva saváhi chii nuu ñáyɨvɨ, ñima noo ra sacuví tyiño nuu ra Cristo cuví. 11Soco co̱to ndo tuhun ihya yañi, vatyi tuhun ra Cristo cha cahán yuhu, ñima tuhun cha ndichí xiñi ñáyɨvɨ cuví. 12Ñima ñáyɨvɨ sañaha̱ chii. Yori sañaha̱ chii. Soco suri maa ra Cristo sacotó chii. 13Vatyi nyoho chiñi̱ ndo yoso caa chinyacuvi quɨvɨ cuan, quɨvɨ ñohi̱ cuenda ñu Israel. Ta chitó ndo yoso caa cha xaan chica̱ nyiquen chi ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo. Ta nduqui̱ cuhva satɨvi cuhva chinó iñi ñu. 14Ta ñohi̱ cuenda ñu Israel, yuhu cuvi̱ ra cuahan ityi nuu ca ta ñima ca suhva ca ra tahin cha ɨɨn ri cuiya ndi. Vatyi cuñi̱ xaan que sacuvi yoso cuhva chinyacuvi maa sutu chahni ta ityi chata ca. 15Soco nya ta ni cumañi caqui ta tyaa̱ Nyoo cuhva tyi cusaha ra tumañi iñi chii. Ta nya cha chaa maa chi quɨvɨ cha tyaa̱ ra cuhva, yucuan ta nacana̱ ra chii. Vatyi cuñí xaan ra chii. 16Ta tyicuan caa sacuvi̱ ra vatyi cohon nui chi Sehe ra. Tacuhva vatyi cahin tuhun Sehe ra, ra Cristo, chihin ñáyɨvɨ cha ñima ñu Israel cuví, tacuhva cacu añima ñu. Ta quɨvɨ cha cuvi̱ tyehe caa, ña nduqui̱ cuhva cha catyí ñáyɨvɨ chii ñáá cha tahán chi sacuvi. 17Ta ni ña chahi̱n nya Jerusalén nu canyicu ra apóstol, vasɨ cha chicha ca ra chihin tuhun Nyoo, vatyi maa ra cha naha cana̱ Nyoo chi ra ta ñima ca yuhu. Soco chahi̱n nya Arabia. Tyicuan ta cuanuhu tiqui inga chaha nya Damasco. 18Cha yaha̱ uñi cuiya tyicuan ta chahi̱n nya Jerusalén, ta chicohon nui chi ra Pedro. Ta ndoi̱ chihin ra chahun quɨvɨ. 19Soco ña nyehi̱ chi inga apóstol. Noo ri ra Jacobo yañi Sutu Mañi yo nyehi̱. 20Ta chihin nuu Nyoo ta catyí chi ndo vatyi tuhun cha catyí chi ndo nu tutu ihya, cha ndicha cuví. 21Cha yaha̱ cha chahi̱n Jerusalén ta chahi̱n ityi Siria ta ityi Cilicia. 22Soco ra yañi yo cha canyicu vehe ñuhu ra Cristo cha nyaa nɨcacahnu Judea, ña ñoho̱ nuu maa ra chii. 23Tacuhva cha cachiñi̱ ri ra caha̱n ñu tuhin, vatyi catyi̱ ñu: “Ra cha chica̱ nyicon chi yo quɨvɨ cuan, vityin cahán noo ra nuu ñáyɨvɨ na nachino iñi ñu chi ra Cristo. Ta quɨvɨ cuan cuñi̱ ra satɨvɨ ra tuhun ra Cristo”, catyi̱ ñu. 24Ta ra canyicu vehe ñuhu ra Cristo casacahnu̱ ra chi Nyoo cha cuenda cha sacuvi̱ Nyoo chihin tyicuan caa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\