Gálatas 2

1Cha yaha̱ cha uchi cumi cuiya, chahi̱n Jerusalén inga chaha chihin ra Bernabé. Ta chaha̱n ra Tito chihin ndi. 2Chahi̱n nyicuan vatyi maa Nyoo sañaha̱ chii vatyi tahán chi cuhin Jerusalén. Ta nacatyi̱ chi ñu yoso caa sañahí tuhun ra Cristo chi ñu cha ñima ñu Israel cuví. Quita̱ sɨin chihin ra cha canyiso tyiño vehe ñuhu, ta chahi̱ cuenda chi ra yoso caa tuhvé cahin chihin ñu. Coto ma candoo ra vaha ta cacatyi ra vatyi yuhu sahá tyiño caha ri mai. 3Soco candoo̱ ra vaha. Vatyi nɨ ri chi ra Tito ta ña sanɨñɨ̱ ra cha sacuvi ra costumbre circuncisión. Ta ra Tito ñima ra Israel cuví ra. 4Ndicha vatyi quɨhvɨ̱ xehe suhva ra cha catyí vatyi yañi yo cuví chi ra, soco ñima. Vatyi cuñí ra nyehe nyaa ra cuhva iyó yo. Vatyi libre iyó yo cha cuenda ra Cristo Jesús. Soco cuñí ra cuan tyi cunyaca ñaha tucu ley chahnu chi yo. 5Soco ni noo cuhva ta ña chaha̱ ndi cha cunyaca ñaha ra cuan chi ndi. Vatyi cuñí ndi vatyi nyoho ma saña ndo cha ndicha tuhun ra Cristo cha cacu añima yo. 6Soco maa ra canyisó tyiño vehe ñuhu, ñahri tuhun chaa chaha̱ ra chii. Ta vasɨ cahnu tyiño canyisó ra cuan, soco cha cuenda chi yuhu, ñahri saha. Vatyi Nyoo ña sahá ra cuenda cuhva tyiño nyisó yo. Soco añima yo sahá ra cuenda. 7Cha nuu cha catyi̱ ra canyiso tyiño vehe ñuhu cuan chii ñáá ndɨhɨ tuhun, maa ra canacoto̱ ra vatyi maa Nyoo tachi̱ chii vatyi cahín tuhun ra Cristo chihin ñu cha ñima ñu Israel cuví. Tari tachi̱ ra chi ra Pedro vatyi cucahan ra suri tuhun ra Cristo cuan chihin ñu Israel. 8Vatyi suri maa Nyoo tachi̱ chi ra Pedro tyi cuví ra apóstol cuenda ñu Israel. Ta tachi̱ tucu ra chi yuhu tyi cuví apóstol ra Cristo cuenda ñu cha ñima ñu Israel cuví. 9Yucuan chaha ra Jacobo, ra Pedro ta ra Juan ra cacuví nuu yucuan, nɨcohón nuu ra vatyi Nyoo chahá ra tunyee iñi chii cha cahín tuhun ra Cristo chihin ñáyɨvɨ. Ta chaha̱ ra ndaha ra chii, ta chi ra Bernabé vatyi candoo̱ ra vaha cha sahatyiño ndi mahñu ñu cha ñima ñu Israel cuví. Ta maa ra casahatyiño ra mahñu ñu Israel. 10Noo ri vatyi catyi̱ ra chi ndi vatyi na nɨcohon iñi ndi ta natyinyee ndi chi ñu ndahvi. Ta ican cuvi cha nanducú xain cuhva sacuví tandɨhɨ quɨvɨ. 11Soco quɨvɨ chaha̱n ra Pedro ñuu Antioquía, caha̱n vavahi chi ra chihin nuu ra vatyi ña vaha cha nyacuví ra. 12Vatyi cha xihna ri vaha sacuvi̱ ra vatyi chachi̱ ra chihin ñu cha ñima ñu Israel cuví, nyacua nya cha chaa̱ suhva ñáyɨvɨ Israel cha tachi̱ ra Jacobo. Tyicuan ta quichaha ña chachí ca ra chihin ñu. Tyicuan caa sacuvi̱ ra vatyi yuhví ra coto cahan ra itá iñi costumbre circuncisión cha chaa̱ coyo cuan chi ra. 13Tyicuan ta inga ra Israel cha yɨhɨ́ cuenda ra Cristo ndu ɨɨ̱n ri ra chihin ra Pedro. Ta sacuvi̱ ra cha ña vaha cuan. Vatyi ndu uvi̱ yuhu ra tari ndu uvi̱ yuhu ra Pedro. Ta nyacua nya ra Bernabé ta ndutaha̱n ra chihin ra. 14Soco nyehi̱ vatyi ña vaha cuahán nyacuvi ra. Ñima tari cuhva catyí tuhun ra Cristo. Yucuan chaha catyi̱ chi ra Pedro chihin nuu tandɨhɨ ñu canyicu cuan: “Yoho cuvún noo ra Israel. Ta iyón tari iyó ñáyɨvɨ cha ñima ñu Israel cuví. ¿Yoso caa cha cuñún sanɨñun chi ñu tyi sacuvi ñu costumbre cha sacuvi ñu Israel? Ta ni maun ta ña sacuví con”, catyi yuhu chi ra. 15Maa yo cha cuví yo ra Israel nya ta cacu̱ yo, ña sacuví yo cuatyi tari sacuví ñu cha ñima ñu Israel cuví. 16Soco chitó yo vatyi ma cuvi saváha yo chi yo nuu Nyoo chihin cha nanducú yo cuhva sacuvi yo ley chahnu cha tyaa̱ ra Moisés. Soco nduvahá yo nuu Nyoo cha cuenda cha chinó ri iñi yo chi ra Jesucristo. Yucuan chaha chinó tucu iñi maa yo chi ra. Vatyi tyicuan caa ta nɨcoo vaha yo chihin Nyoo. Ta ñima cha cuenda cha nducú yo cuhva sacuvi yo cha catyí ley. Vatyi ni noo yo ta ña nduvahá yo nuu Nyoo chihin cha nanducú yo cuhva sacuvi yo cuhva catyí ley chahnu. 17Soco vityin tatu nducú yo cuhva nduvaha yo nuu Nyoo cha cuenda ra Cristo, cuñí chi catyi vatyi nacoto yo tyi iyó tucu cuatyi yo tari iyó cuatyi ñu cha ñima ñu Israel cuví. Tatu tyicuan caa, ¿atu cuñí chi catyi vatyi ra Cristo sacuví ra tyi iyó cuatyi yo vatyi sandoo̱ yo ley ta nachino iñi yo chi ra? Ñima. 18Soco tyehe ta naquehen tucu yo ley cha cha yaha̱ sandoo̱ yo, yucuan ndicha coo cuatyi yo. 19Vatyi ley cuan sañahá chi chii vatyi tahán chi cúvi, ta yucuan chaha sandɨhi̱ tuhun cha nduqui cuhva caqui chihin ley cuan, ta chihi̱ cha cuenda chi cuví cuan, tacuhva cuvi coi cha cuenda Nyoo. 20Yuhu, tari cha chihi̱ nuu cruzi ɨɨn ri chihin ra Cristo. Ta ñima ca ñayɨvɨ̱ mai iyé soco ra Cristo iyó ra añime. Ta ñayɨvɨ̱ ra cha iyé vityin, iyé soco chihin cha chinó iñi chi ra cha cuví ra Sehe Nyoo. Ican ra cuñí ra chii, ta chihi̱ ra cha catyi cuatyi yuhu. 21Ña cuñí yuhu sacuachiye cha vaha Nyoo. Vatyi tatu tyehe ta cuví cacu añima yo cha cuenda ley, ñahri tuhun chihi̱ ra Cristo cuví chi cuan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\