Gálatas 3

1¡Ñana cha tondo iyó nyoho ñu canyicu Galacia chiña! ¿Yóó cha satɨvɨ́ chi ndo vatyi ña cuñí ca ndo quichaha ndo tuhun cha ndicha? Cachi xaan chaha̱ ndi cuenda tuhun ra Jesucristo chi ndo. Ta cutuñi̱ vaha iñi ndo ñáá cuenda chihi̱ ra nu cruzi. 2Noo ri cuñí ndaca tuhin chi ndo. ¿Atu naquehe̱n ndo Tatyi Ii Nyoo cha cuenda cha sacuví ndo cha catyí ley ra Moisés, o cha cuenda cha chinó iñi ndo tuhun ra Cristo cha chiñi ndo? 3¿Yoso caa cha tondo xaan iyó ndo vityin? Ta quɨvɨ xihna ri vaha xaan quichaha̱ ndo chi Nyoo chihin tunyee iñi Tatyi Ii ra. Soco vityin, ¿yoso caa cuñí ndo coo ndo ñayɨvɨ̱ chaa chihin fuerza maa ndo? 4¿Atu cha caha ri nyehe̱ ndo cha sacuvi̱ Tatyi Ii Nyoo chihin ndo? Ñima cha caha ri cuví, cahví iñi. 5¿Ñáá tuhun chahá Nyoo Tatyi Ii ra chi ndo, ta sacuví ra milagru mahñu ndo? Ñima cha cuenda vatyi nducu̱ ndo cuhva sacuvi ndo cha catyí ley, soco cha cuenda vatyi chinó iñi ndo tuhun ra Cristo cha chiñí ndo. 6Ra Abraham, chino̱ iñi ra tuhun caha̱n Nyoo chihin ra, yucuan chaha cuví ra noo ra vaha nuu Nyoo. 7Yucuan chaha tahán chi coto ndo vatyi ñu cha ndicha cuví ñáyɨvɨ chi ra Abraham, ican ñu cuan chinó iñi ñu chi Nyoo. 8Ta cha naha ndoo̱ tuhun Nyoo nu tutu. Ta catyí chi vatyi nu cuahán ca chi quɨvɨ, cusacuvi Nyoo tyi nduvaha ñáyɨvɨ cha ñima ñu Israel cuví nuu ra cha cuenda cha chinó iñi ñu chi ra. Yucuan chaha catyi̱ Nyoo chi ra Abraham ta cha naha: “Tandɨhɨ ri maa ñu cunasoque cha cuenda maun”, catyi̱ Nyoo chi ra. 9Yucuan chaha ñu cha chinó iñi chi ra Cristo, Nyoo nasocó ra chi ñu ɨɨn ri chihin ra Abraham, vatyi chinó iñi tucu maa ra. 10Ñu cha itá iñi ley cha tyaa ra Moisés, cutachi tuñi Nyoo chi ñu. Vatyi tuhun Nyoo catyí. “Tandɨhɨ ñu cha ña sacuví tandɨhɨ cuii maa tuhun cha nyaá nu libru ley cuan, cutachi tuñi Nyoo chi ñu.” 11Ta ndicha vatyi yori yo nduvaha yo nuu Nyoo cha cuenda cha itá iñi yo ley cuan. Vatyi tuhun Nyoo catyí chi: “Ra nduvahá nuu Nyoo cha cuenda cha chinó iñi ra, coo ra ñayɨvɨ̱”, catyí tuhun Nyoo. 12Ta ley ra Moisés ña cu ɨɨ́n ri chi chihin cha chinó iñi yo chi ra Cristo. Vatyi catyí ley cuan: “Yóó ñu cha sacuvi tandɨhɨ cuii ley ihya, coo ñu ñayɨvɨ̱ cha cuenda cuan”, catyí chi. 13Ra Cristo natava̱ ra chi yo ndaha ley cha catyí tyi tahán chi cutuñi chi yo cha cuenda cuatyi yo. Vatyi maa ra nanduvi ra noo ra iyó cuatyi tyiño nuu yo. Vatyi catyí tuhun Nyoo: “Ñima ra vaha cuví ra cha chihi̱ ta tacaá nu yutun.” 14Tyicuan caa cuvi̱ tacuhva vatyi cha cuenda ra Cristo Jesús ta nasocó Nyoo chi ñáyɨvɨ cha ñima ñu Israel cuví, tari catyi̱ ra chi ra Abraham tyi cunasoco ra chi ra. Ta chihin cha chinó iñi yo chi Nyoo, naquehén tandɨhɨ yo Tatyi Ii cha catyi̱ Nyoo tyi cuhva ra chi yo. 15Yañi, cuacuhve noo cuhva chi ndo, cuhva iyó yo sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Tatu noo ra catyí ra vatyi cucuhva ra cha cucuhva ra chi inga ra. Ta tatu cha yaha̱ tyihi̱ ra firma, yori cuví satanɨ. Ta yori cuví natyiso suhva ca sɨquɨ. 16Ta vityin, Nyoo catyi̱ ra tyi cucuhva ra cha cucuhva ra chi ra Abraham ta chi nonga ra cha vachi tata ra. Ña catyí nu tutu Nyoo vatyi cuhva ra chi cuaha ra vachi tata ra, soco chi nonga ri ra. Ta ican ra cuan cuví ra Cristo. 17Cha catyí yuhu, ican cuví ihya: Nyoo natyihi tahan ra tuhun chihin ra Abraham. Ta ɨɨn ri tuhun cahán ra. Tyicuan ta yaha cumi ciento oco uchi cuiya ta chaa̱ ley cha tyaa ra Moisés. Soco ma cuvi casɨ ley cuan nu natyihi̱ tahan Nyoo tuhun chihin ra Abraham. Ta ma cuvi casɨ chi nu naquehen yo cha catyi̱ Nyoo tyi cuhva ra chi yo. 18Tyehe ta naquehén yo cha tahán chi chi yo cha cuenda ley ra Moisés, cha caha ri cuvi tuhun natyihi tahan Nyoo chihin yo. Soco vatyi Nyoo catyi̱ ra chi maa ra Abraham vatyi cuhva maa ra chi ra. 19Tatu tyicuan caa, ¿ñáá cuenda vaha ley ra Moisés? Chaha̱ Nyoo ley cuan soco cha yaha̱ catyi̱ ra tyi cuhva ra cha cucuhva ra chi yo. Vatyi ley cuan sanatuví chi cuatyi yo. Ta ndoo̱ chi nyacua nya quɨvɨ quichi̱ ra Cristo ra cuví tata ra Abraham. Ta chi maa ra Cristo catyi Nyoo tyi cuhva ra cha cucuhva ra. Ta ángel Nyoo chaha̱ cuenda ley cuan chi ra Moisés. Ta ra Moisés chaha̱ ra chi ñáyɨvɨ. 20Soco Nyoo noo tuhun ri maa ra caha̱n ra chihin ra Abraham quɨvɨ cuan. Ta ña chiñuhú cha nducu ra noo ra nacatyi tuhun cuan chi ra Abraham. 21¿Atu cuñí chi catyi vatyi ley cha tyaa̱ ra Moisés ña chachí tahan chihin cha catyi Nyoo tyi cuhva ra chi yo? Ñima. Soco tyehe ta cuví coo yo ñayɨvɨ̱ chaa cha cuenda ley cuan, yucuan ndicha nduvaha yo nuu Nyoo cha cuenda chi. Soco ma cuvi. 22Vatyi catyí nu tutu Nyoo tyi iyó cuatyi tandɨhɨ cuii ñáyɨvɨ. Vatyi tyicuan caa ta ñu chinó iñi chi ra Jesucristo cuví ñihi ñu ñayɨvɨ̱ chaa cha catyi Nyoo tyi cuhva ra chi yo. 23Ta ni cumañi ca quichi tuhun cha chinó iñi yo chi ra Cristo, ley cuan chicumi̱ chi chi yo tari cha ñoho̱ yo vehe caa. Vatyi nyatu̱ yo nyacua nya sañaha Nyoo chi yo yoso caa chino iñi yo chi ra. 24Ta ley cuan cuví tari noo ñu cha sahá cumi chi ra cuatyaa. Vatyi ley saha̱ cumi chi yo tari ra cuatyaa nyacua nya quɨvɨ quichi̱ ra Cristo. Ta cuvi̱ chinó iñi yo chi ra ta nduvaha yo nuu Nyoo. 25Ta vityin cha chaa̱ quɨvɨ cha chinó iñi yo chi ra Cristo, ña sahá cumi ca ley cuan chi yo tari noo ra cuatyaa. 26Vatyi tandɨhɨ yo cuví yo sehe Nyoo vatyi chinó iñi yo chi ra Cristo Jesús. 27Ta tandɨhɨ yo condutya̱ yo ta ndu ɨɨ̱n yo chihin ra Cristo. Vatyi nyaá ra añima yo. 28Ña nɨñɨ xaan ca cha cuví yo, an ñu Israel, an ñu Grecia, an cuví ri yo ñu libre iyó, an cuví yo ñu iyó chitoho. An cuví yo rayɨɨ, an cuví yo ñusɨhɨ, soco ña chiñuhu ca cuan. Vatyi cha ɨɨn ri cuvi yo chihin ra Cristo, noo ri cuví yo chihin ra. 29Ta tatu cuenda ra Cristo yɨhɨ́ ndo, ndicha cha ñáyɨvɨ vachi tata ra Abraham cuví ndo. Ta ñihí ndo cha catyi̱ Nyoo chi ra Abraham tyi cuhva ra chi ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\