Gálatas 4

1Cuacuhve minoo cuhva chi ndo. Noo ra cuehe tatu chihi̱ sutu cue, ta sandoo̱ sutu cue tandɨhɨ cha tyayɨɨ ra chi cue, ra cuehe ihya ma cuvi cotyiño ñaha cue cha tyayɨɨ sutu cue. Nyacua nya quɨvɨ cuahnu cue ta cuvi cotyiño cue. Ta cha nɨ ri ca cha ta cuahnu ca cue, cuví cue tari noo musu ri. Vasɨ chi maa cue cuví tandɨhɨ cha tyayɨɨ sutu cue. 2Iyó ra cumí chi cue nyacua nya chaa cuiya cue cha catyi̱ sutu cue, tyi naquehen cue cha tyayɨɨ cuan. 3Ta tyicuan caa cuvi̱ maa yo. Cha nɨ ri ca cha ta quichi̱ ca ra Cristo, cuvi̱ yo tari noo musu ri chi cha nyacá ñaha sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. 4Soco quɨvɨ tahan chi, Nyoo tachi̱ ra chi Sehe ra, sacacu̱ noo ñaha sɨhɨ chi ra. Ta chinyacá ñaha ley chahnu chi ra. 5Tachi̱ Nyoo chi ra tacuhva sacacú ra chi yo ndaha ley cuan. Vatyi tyicuan caa ta Nyoo naquehén cuenda ra chi yo tari sehe ra. 6Ta vatyi sehe ra nanduvi̱ yo, Nyoo tachí ra Tatyi Ii ra Cristo cunyaa añima yo. Ta cha cuenda Tatyi Ii ra caná chaa yo chi Nyoo ta catyí yo: “Sutu Mañi yuhu.” 7Yucuan chaha sehe Nyoo cuvun ta ñima ca noo musu ri. Ta cha cuenda cha cuvún sehe Nyoo, chahá ra cha vaha cha tahán chi chuun cha cuenda ra Cristo. 8Quɨvɨ ta cohon nuu ca ndo chi Nyoo, cuvi̱ ndo musu noo cha ñima Nyoo cuví. 9Soco vityin ñohó nuu ndo Nyoo, o maa Nyoo ñohó nuu ra chi ndo. ¿Yoso caa cha cuñí ndo natɨɨn tucu ndo noo tuhun ndahvi cha ñima ri tuhun, ta nanduvi tucu ndo musu inga chaha? 10Nyoho sanducahnú ndo quɨvɨ vico, quɨvɨ natyacú yoo, ta vico cuiya. 11Yuhví xain coto vaha ñahri maa tuhun sahá tyiñe chihin ndo. 12Yañi, chacú ndahvi nuu ndo na nanduvi ndo tari mai (cha ña nyacá ñaha ca ley chii). Vatyi yuhu cha nanduvi̱ tari maa ndo, soco ñima cha satɨvɨ ndo chii. 13Vatyi cha chitó ndo quɨvɨ chaha̱n nui ñuu ndo yɨhɨ́ noo cuehe chii. Ta chaha̱ chi cuhva cahi̱n tuhun ra Cristo chihin ndo. 14Ta cuehe cuan cuvi̱ tari noo prueba cha cuenda vatyi ña tyaa xiin ndo chii. Soco vaha naquehe̱n cuenda ndo chii, tari noo ángel Nyoo, ta tari cha vatyi suri maa ra Cristo cuví. 15¿Nya nyaa cha sɨɨ xaan cuvi̱ chi ndo chihin vityin? Vatyi yuhu cuví cha ndaa vatyi quɨvɨ cuan, nyacua caña iñi ndo catava ndo chɨtɨ nuu ndo ta cuhva ndo chii, tyehe ta cuvi̱ nduvahi chihin cuan. 16Ta vityin, ¿atu cuñí maa ndo tyi nanduví yuhu noo ra cha xaan cahnu iñi ndo cha cuenda vatyi catyí cha ndicha chi ndo? 17Ñáyɨvɨ cuan, cuñí xaan ñu chi ndo, catyí ñu. Soco ñima chihin cha vaha. Vatyi cha cuñí ñu cuan, cha sacanyaha ñu chi ndo chi ndi. Ta cunyicon ndo chi maa ñu. 18Soco vaha cha cuñí yo chi ñáyɨvɨ, soco chihin cha vaha, ta tyicuan ri maa. Ta ñima ɨɨn yaha ri cuhva cha nyaa ri yuhu chihin ndo. 19Sehe luhli, inga chaha nyehí tɨndoho ta cha uhvi cha catyi ndo. Tari noo sɨhɨ cha yɨhɨ́ cha uhvi chi ña tatu cuacacu sehe ña. Ta cunyehe que tɨndoho nyacua nya ndunyee vaha ndo chihin fuerza maa ra Cristo. 20Vaha tyehe ta nyaí chihin ndo vityin vityin. Tacuhva cuví cahan vii chihin ndo inga cuhva. Vatyi ña chité yoso caa caca xiñi cha cuenda ndo. 21Nyoho cha cuñí ndo cha cunyaca ñaha ley ra Moisés chi ndo, ca̱tyi ndo chii. ¿Atu ta cuɨñɨ ca ndo cha catyí ley cuan? 22Catyí chi vatyi ra Abraham chiyo̱ uvi tahan sehe ra. Noo sehe ra chiyo̱ chihin ñaha cha cuvi̱ musu ñasɨhɨ ra. (Chinañi ña Agar.) Ta nonga sehe ra chiyo̱ chihin cu Sara cha cuvi̱ ñasɨhɨ vaha ra. 23Cacu̱ sehe ñaha cha cuví musu cuan tari cacú tandɨhɨ ra cuatyaa. Soco sehe ñasɨhɨ vaha ra Abraham cacu̱ cue tacuhva chino cava cha catyi̱ Nyoo chi ra Abraham vatyi cuhva ra noo sehe chi ñasɨhɨ ra. 24Ta chihin ihya iyó noo cha cuñi chi catyí chi chi yo. Nɨnduvi ñusɨhɨ cuan cuví ñu tari uvi tahan tuhun cha natyihi̱ tahan Nyoo chihin yo. Noo tuhun cuan cuenda yucu Sinaí. Ta ñáyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda ley cuan cuví ñu tari cu Agar, vatyi noo musu ri cuvi̱ tucu maa ña chihin sehe ña. 25Tari cu Agar, ta tari yucu Sinaí cha nyaá Arabia, tyicuan caa tucu ñuu Jerusalén quɨvɨ vityin. Vatyi ñáyɨvɨ ñuu cuan nyaá ñu ndaha ley chahnu. Tari noo musu ley cuan cuví ñu. 26Soco nya andɨvɨ iyó inga Jerusalén, cha cuví ñuu yo. Ta yori nyacá naha chi chi. Ta cuví chi tari sɨhɨ yo. 27Ta catyi tuhun Nyoo: Cu̱sɨɨ iñi yoho, ñaha sɨhɨ cha ña cuví coo sehe. Yoho yori sehun. Ca̱na chaa chihin cha sɨɨ cuñun, yoho cha ña ñoho̱ nuu cha uhvi cha cacu sehe. Vatyi ñaha sɨhɨ cha sanandoo̱ yɨɨ chi, coo ca sehe ña ta ñima ca ñusɨhɨ cha iyó yɨɨ, catyí tuhun Nyoo. 28Yañi, yoó cuví yo tari ra Isaac, ra cuví sehe cu Sara. Cuví yo sehe ra Abraham cuenda tuhun cha natyihi̱ tahan Nyoo chihin ra. 29Ta ra cha cuvi̱ sehe ñaha cha cuví musu cuan xaan iñi ra chi ra Isaac cha cuvi̱ sehe ñasɨhɨ vaha ra Abraham. Tyicuan caa cuví tucu vityin. Ra cha cuñí vatyi sacuví yo cha catyí ley, xaan iñi ra ta chicán nyicon ra chi yo cha cuví yo ñáyɨvɨ nacacu̱ chaa chihin Tatyi Ii Nyoo. 30Soco ¿ñáá cha catyí tuhun Nyoo? Catyí chi: “Ta̱va ñehe chi ñaha cha cuví musu cuan chihin sehe ña. Vatyi sehe ña ma cuvi naquehen cue cha tahán chi chi sehe ñasɨhɨ vaha ra Abraham”, catyí tuhun Nyoo. 31Yucuan chaha, yañi, ñima tari sehe ñaha cha cuví musu cuan cuvi yo. Soco cuví yo tari sehe ñasɨhɨ vaha ra Abraham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\