Gálatas 5

1Ra Cristo sacacu̱ ra chi yo ndaha ley chahnu cuan. Yucuan chaha sa̱ha ndo cuenda coto nanduvi ndo musu inga chaha cuenda ley. 2Tya̱soho ndo, yuhu ra Pablo catyi chi ndo. Tatu cuhva ndo cha saha ñu circuncidar chi ndo, ta cuñí maa ndo tyi cucacu ndo chihin cuan, ma cuvi tyinyee ra Cristo chi ndo. 3Cuñí catyi inga chaha chi ndo vatyi tandɨhɨ ra cha cuñí cacu chihin cha saha ñu circuncidar chi ra, cuñí chi vatyi sacuvi ra tandɨhɨ cuii cha catyí ley ra Moisés ñandɨhɨ. 4Tandɨhɨ nyoho cha nducú ndo nduvahá ndo nuu Nyoo cha cuenda ley cuan, cha sañá tahan ndo chihin ra Cristo cuví cuan. Ta sañá ndaha ndo tumañi iñi cha chahá Nyoo chi ndo. 5Soco yoó chihin cha tyinyeé Tatyi Ii Nyoo chi yo ta chinó iñi yo chi ra Cristo. Ta itá iñi yo nduvahá yo nuu Nyoo. 6Vatyi tatu ɨɨn ri cuví yo chihin ra Cristo Jesús, ñahri tuhun cha sacuvi̱ yo costumbre circumcisión, o cha ña sacuvi̱ yo. Cha vale ca tatu chinó iñi yo chi ra Cristo. Ta chihin cha chinó iñi yo coo yo, chihin cha cuñí yo chi noo noo tahan yo. 7Nyoho vaha cuahán ndo quɨvɨ cuan. ¿Yóó cha satɨvɨ̱ chi ndo? Ta ña tyasohó ca ndo cha ndicha. 8Tuhun cha sañahá ñu cuan, ñima tuhun Nyoo ra nacana̱ chi yo cuví. 9Vatyi tari nandaá yuchan pan chihin chiin ri yuchan iya, tyicuan caa tucu noo ri ñáyɨvɨ quiñi caa cuví satɨvɨ ñu chi cuaha ñáyɨvɨ. 10Nyoo cutachi tuñi ra chi ñáyɨvɨ cha satɨvɨ́ chi ndo. Ñahri cuenda ra yóó ñu cuví ñu. Soco yuhu chitó vahi tyi Sutu Mañi yo cutyinyee ra chi ndo tacuhva vatyi nyoho ma caca xiñi ndo inga cuhva cha ña sañahi̱ chi ndo. 11Ta cha cuenda chi yuhu, yañi, tyehe ta catyí vatyi ñu chinó ini chi ra Cristo cuñí chi cha sacuvi ñu costumbre circuncisión, ra Israel ma caca nyicon ra chii. Ta ma cuquiñi ca cuñi ra chihin tuhun ra Cristo cha chihi̱ nu cruzi cha catyi cuatyi yo. 12Soco ra sayangá chi ndo chiña, vaha cha quita ra nu nyicu ndo, tacuhva cha ma sayanga ca ra chi ndo. 13Vatyi nyoho, yañi, nacana̱ Nyoo chi ndo vatyi coo ndo libre. Soco ñima cha cuenda cha iyó ndo libre ta cuví sacuvi ndo ñáá ndɨhɨ cha cuñí coño ñuhu ndo. Soco sa̱cuvi ndo tyiño nuu tahan ndo chihin cha cuñí ndo chi ñu. 14Vatyi iyó noo tuhun Nyoo cha catyí chi: “Cu̱ñi ndo chi tahan ndo tari cuñí ndo chi maa ndo”, catyí chi. Ta tatu ndicha ndicha cha cuñí yo chi tahan yo, ña yɨɨ sacuví yo tandɨhɨ cha catyí ley chahnu. 15Sa̱ha ndo cuenda vatyi tatu cahán ndo ta satasɨ́ iñi ndo chi tahan ndo, cutɨvɨ nu nyicu ndo. 16Cha cuñí catyi chi ndo ican cuvi ihya: Co̱o ndo chihin tunyee iñi Tatyi Ii Nyoo. Tyicuan caa ta ma cuvi ca sacuví ndo cuhva ña vaha cuñí ndo. 17Vatyi cha sacuví yo cha ña vaha cha cuñí yo, ñima cuhva cuñí Tatyi Ii Nyoo cuví. Vatyi Tatyi Ii Nyoo ña cuñí chi cha sacuví yo cha ña vaha. Ta coño ñuhu yo ña cuñí chi sacuví chi cuhva cuñí Tatyi Ii Nyoo. Ña nacachí tahan cha cuñí Tatyi Ii Nyoo chihin cha cuñí coño ñuhu yo. Ta yucuan chaha ma cuvi sacuvi yo cha cuñí yo. 18Soco tatu sacuví yo cha catyí Tatyi Ii Nyoo chi yo, ma cuvi ca cunyaca ñaha ley chi yo. 19Ña xehe caa ñu sacuví cuhva ña vaha cha cuñí coño ñuhu. Yɨhɨ́ ra, iyó ñasɨhɨ ra ta iyó inga ñu chi ra. Ta yɨhɨ́ ñu iyó yɨɨ ñu ta iyó inga ra chi ñu. Ta yɨhɨ́ ñu sacuví ñu cha ña vaha chihin coño ñuhu ñu ta iyó viciu chi ñu. 20Yɨhɨ́ ñu sacahnú ñu xitohyo. Yɨhɨ́ ñu satasɨ́ ñu. Yɨhɨ́ ñu tasɨ cuñí nyehe ñu chi tahan ñu. Yɨhɨ́ ñu cañí tahan ñu. Yɨhɨ́ ñu cuiñó ñu. Ta yɨhɨ́ ñu yatyin iñi ñu. Yɨhɨ́ ñu chicá xiñi ñu maa maa ri cha vaha chi maa ñu. Ta yɨhɨ́ ñu iyó división nu nyicu ñu. Vatyi cacañí tahan ñu. Ta tyicuan caa ta cusɨɨ́n ñu. 21Ta yɨhɨ́ ñu nyiyó iñi ñu cha tyayɨɨ. Ta yɨhɨ́ ñu cachahñí chi tahan ñu. Ta yɨhɨ́ ñu tuhva ñu chiñi. Ta yɨhɨ́ ñu chachí cuahyɨ ñu. Ta sacuví ñu cuaha ca cha sacuví ñu. Ta catyí chi ndo tari catyi̱ chi ndo quɨvɨ cuan. Vatyi tandɨhɨ ñu cha sacuví tyehe caa ma cuvi naquehen cuenda ñu nu nyacá ñaha Nyoo. 22Soco cha chahá Tatyi Ii Nyoo, ican cuví ihya: cha cuñí yo chi Nyoo ta chi tahan yo, cha sɨɨ cuñí yo, cha taxi cuñí añima yo, cha cama iyó yo chihin ñáyɨvɨ, cha masu iñi yo, cha vaha ñáyɨvɨ cuvi yo, cha ña cundihñi yo sacuví yo cha vaha chihin ñáyɨvɨ, cha chinó iñi yo chi ra Cristo. 23Ta inga cha chahá Tatyi Ii Nyoo chi yo, ican cuví ihya: cha ndahvi sahá yo chi yo, cha ña sacuví yo cuhva cuñí coño ñuhu yo. Tatu sacuví yo tandɨhɨ cha vaha ihya, ni noo ley ta ma cuvi catyi chi tyi iyó cuatyi yo. 24Ta yoó cha yɨhɨ́ yo cuenda ra Cristo Jesús, cha sandɨhɨ̱ yo tuhun cha sacuvi̱ yo cuhva ña vaha cha cuñí coño ñuhu yo. 25Ta tari cha iyó yo ñayɨvɨ̱ chaa cha cuenda Tatyi Ii Nyoo, tyicuan caa cuñí tucu chi cha quichahá yo cha saquehen ityi ra chi yo. 26Ma cahnu saha yo chi yo. Ta ma sacañi tahan yo chi tahan yo. Ma quichi cuvi iñi yo cha chii inga tahan yo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\