Gálatas 6

1Yañi, tatu nanyehé yo sacuví noo tahan yo cuatyi. Nya yo cha ñihi nyaá yo chihin Tatyi Ii Nyoo tyi̱nyee yo chi ñu na ndunyee ñu inga chaha. Soco cuñí chi cahán vii yo chihin ñu chihin cha vita iñi yo. Ta cuñí chi sahá yo cuenda chi yo coto nducu nyehe tucu cuihna chi maa yo. 2Na tyinyee yo chi tahan yo ñáá cha cuví chi ñu. Tatu tyicuan caa sacuví yo, quichahá vaha yo chi ra Cristo cuví cuan. 3Tatu nya noo yo cuñí maa yo vatyi cahnu ñu cuví yo, ta ñahri ñu cuví yo, suri chi maa yo sandaví ñaha yo. 4Ma saha yo tuhun tyi vaha yo tari vaha noo hermano cha vaha chicá chihin Nyoo. Nasaha xihna yo cuenda tatu vaha cha nyacuví yo. Tyicuan ta coto yo tatu vaha sacuví yo ta cusɨɨ cuñi yo. 5Vatyi tahán chi cunyee noo noo yo ñáá ndɨhɨ cha tyisó Nyoo sɨquɨ yo. 6Ta cuñí chi tyinyeé ndo chihin cha chiñuhú chi ra cha sañahá tuhun Nyoo chi ndo. 7Ta ma sandavi ñaha ndo chi ndo. Nyoo yori cuví cuacu nyaa chi ra. Vatyi tandɨhɨ cha tachí ñáyɨvɨ, ican cuan cunaquehén ñu. Vatyi tatu sacuví ñu cha vaha, cha vaha naquehén ñu. Soco tatu sacuví ñu cha ña vaha, cha ña vaha cuñihi ñu. 8Tatu noo ñáyɨvɨ nyacuví ñu cuhva ña vaha cha cuñí coño ñuhu ñu, suri maa cha sacuví ñu cusatɨvɨ chi chi ñu. Soco tatu nyacuví ñu cuhva cuñí Tatyi Ii Nyoo, Tatyi Ii Nyoo cucuhva noo ñayɨvɨ̱ chaa cha ma naa ca maa tyi coo ñu. 9Yucuan chaha ma cutatu yo cha sacuví yo cha vaha. Vatyi tatu ma ndu uvi iñi yo, coo quɨvɨ ta naquehen yo cha vaha. 10Yucuan chaha tahan ri chaha cha chahá chi cuhva, na sacuvi yo cha vaha chihin tandɨhɨ ri ñáyɨvɨ. Ta cha xihna cuii ri sacuvi yo cha vaha chihin ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo. 11Nye̱he ndo ñana cha nahnu letra tyaí chihin ndahi nu tutu ihya vityin. 12Ñu cha cuñí sanɨñɨ́ chi ndo vatyi sacuvi ndo costumbre circuncisión, sanɨñɨ́ ra chi ndo vatyi cuñí ra cuvaha ra nuu ñáyɨvɨ. Ña cuñí ra nyehe ra tɨndoho cha cuenda ra Cristo, ra chihi̱ nu cruzi. 13Vatyi ni maa ra cha sacuvi̱ ra costumbre circuncisión cuan ta ña quichahá ra tandɨhɨ cha catyí ley. Soco cuñí ra cha sacuvi nyoho costumbre cuan. Vatyi tyicuan caa ta cuví sacahnu ra chi ra vatyi sacuví ndo cuhva catyí ra. 14Soco yuhu ña cuñí sacahni chii cha cuenda ñáá ndɨhɨ tuhun. Soco sɨɨ xaan cuñí cha chihi̱ Sutu Mañi yo Jesucristo nu cruzi cha cuenda yuhu. Vatyi cha cuenda cha chihi̱ ra nu cruzi, tari quɨvɨ cha yaha̱ chihi̱ cha quiñi caa cha iyó ñayɨvɨ̱ ihya. Ta cha yaha̱ chihi̱ tucu mai cha cuenda cuan. 15Vatyi tatu nyicón yo chi ra Cristo Jesús, ña nɨñɨ xaan cha sacuvi̱ yo costumbre circuncisión o cha ña sacuvi̱ yo. Noo cha nɨñɨ ca, cha nanduví yo noo ñáyɨvɨ chaa. 16Tandɨhɨ ndo cha iyó ndo tyehe caa, na̱quehen ndo cha taxi ri coo añima ndo. Ta na cundahvi cuñi ra nyehe ra chi tandɨhɨ ndo, ñu cha ndicha cuví ndo ñáyɨvɨ cuenda ra. 17Cha vityin ta nu cuahán chi ityi nuu ca, ni nonga ndo ta ma cuhva ca ndo tɨsɨhɨ chii. Vatyi tandɨhɨ pehla cha nyaá coño ñuhi, cuñí chi catyi vatyi ndicha cha cuví yuhu noo ra chicá tyiño Sutu Mañi yo Jesús. 18Yañi, Sutu Mañi yo Jesucristo na nasoco chi tandɨhɨ ndo. Ta tyicuan caa na cuvi chi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\