Hebreos 1

1Ta tyembu chahnu caha̱n Nyoo cuaha xaan chaha, ta cuaha xaan cuhva, chihin sutu chahnu yo, ñu chiyo̱ ta cha naha. Caha̱n ra chihin yuhu ra cacuvi̱ profeta, ra cha cachaha̱ cuenda tuhun cahán ra. 2Ta vityin nu cua ndɨhɨ tyembu ihya, cahán ra chihin yo chihin yuhu Sehe ra. Ta tandɨhɨ maa ta natyaa̱ ra ndaha Sehe ra. Ɨɨn ri cuví ra chihin Sehe ra ta savaha̱ ra ñuhu ñayɨvɨ̱. 3Cha cahnu ta cha tyaquɨ cuví Nyoo iyó chi Sehe ra, vatyi suri ican ra cuví maa maa xiñahñu Nyoo. Ta chihin tunyee iñi tuhun cahán ra, nyisó cuenda ra tandɨhɨ cha iyó. Ta cha yaha̱ sandachi̱ ra cuatyi yo, ta chicunyaa̱ ra chiyo vaha Nyoo, ra cha cahnu ca cuví. Ta vityin nyacá ñaha ra chihin ra nya andɨvɨ. 4Ta tyicuan caa cahnu xaan ca nanduvi̱ Sehe Nyoo ta ñima ca tandɨhɨ ángel. Ta cahnu ca sɨvɨ chaha̱ Nyoo chi ra ta ñima ca ángel cuenda ra. 5Vatyi Nyoo ña catyi̱ ra ni noo chaha chi ni noo ángel tyehe caa: Yoho cuvún Sehi. Ta yuhu chahí ñayɨvɨ̱ coun vityín. Ta ni ña caha̱n ra tuhun ni noo ángel tyehe caa: Yuhu cucuvi Sutu ra. Ta maa ra cucuvi Sehi. 6Soco quɨvɨ saquichi̱ Nyoo chi Sehe nuu ra sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ, catyí ra: Na sacahnu tandɨhɨ ángel cuende chi ra. 7Ta caha̱n tucu ra tuhun ángel cuenda ra ta catyí ra: Sacuví vatyi tatyi cuví ángel cuende, ta tari yaa ñuhu̱ cuví ra sacuví tyiño nui, catyí Nyoo. 8Soco tuhun Sehe ra catyí ra tyehe caa: Nyoo cuvún, ta cua cunyaca ñahun tyicuan ri maa chihin cha ndaa ta chihin cha ndicha. 9Vatyi cuñún cha vaha ta cutasɨ cuñún cha ña vaha. Yucuan chaha vatyi yuhu, ra cha cuví Nyoo cuendon, cuaha ca tusɨɨ iñi chahí chuun, ta ñima ca chi ra tahun. 10Ta catyí tucu Nyoo chi Sehe ra tyehe caa: Yoho, ra nyacá ñaha cuvún. Ta quɨvɨ xihna ri savahu̱n ñuhu ñayɨvɨ̱ ta chihin ndahun savahu̱n andɨvɨ. 11Maa ñuhu ñayɨvɨ̱ ta andɨvɨ cundɨhɨ chi, soco yoho, cundoun tyicuan ri maa. Tandɨhɨ maa cuan cu cuchahnu tari sahma. 12Ta cunɨcava tahnu chi tari noo vestido. Ta cunasama chi tari nasamá ñáyɨvɨ sahma ñu. Soco yoho suri maa ra cuvún tyicuan ri maa. Ta ma ndɨhɨ maa ñayɨvu̱n, catyí Nyoo chi Sehe ra. 13Nyoo ni noo chaha ña catyí ra chi ni noo ángel tari catyí ra chi Sehe ra tyehe caa: Cu̱nyaun chiyo vahi nyacua nya cha caquin chi ra xaan iñi chuun chahun. 14Soco tandɨhɨ ángel, tatyi cacuví ra ta tyaa̱ Nyoo tyiño chi ra cha caca ra ta tyinyee ra chi ñu cucacu añima.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\