Hebreos 10

1Vatyi ley Nyoo cha tyaa̱ ra Moisés, cuví chi tari noo xiñahñu ri, cha cuenda cha vaha ca cha cuquichi. Soco ñima maa cha ndicha vaha cuví. Vatyi ley cuan, ma cuvi maa sanduvaha chi chi ñu nanducú chi Nyoo. Vatyi tahan cuiya ri chahá cuenda ra cuví nuu chi tata sutu cuenda ley chahnu nɨñɨ quɨtɨ. Soco ma cuvi cacu añima yo chihin cuan. 2Vatyi tyehe ta cuví sanduvaha ley cuan chi ñu, cundɨhɨ tuhun cha chahá cuenda ra nɨñɨ ndɨcuiya ri. Vatyi tatu cha ndundɨɨ̱ ñu noo chaha cha cuenda tandɨhɨ maa, ma caca ca xiñi ñu vatyi iyó cuatyi ñu ta ña chiñuhú ca cha cuhva cuenda ra inga chaha. 3Soco tahan cuiya ri chahá cuenda ra nɨñɨ, ta ican cuan sanɨcohón chi iñi ñu vatyi iyó cuatyi ñu. 4Vatyi nɨñɨ toro ta nɨñɨ ndixihyu, ma cuvi maa tinyaa chi cuatyi yo. 5Yucuan chaha ra Cristo, quɨvɨ cuaquichi ra sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, catyi̱ ra chi Nyoo tyehe caa: Ña cuñún cha cahñi ñáyɨvɨ quɨtɨ ta cuhva cuenda ñu chuun, yucuan chaha savahu̱n noo coño ñuhu chii. (Vatyi tyicuan caa ta cuví cuhva cuende chii chuun.) 6Ta vatyi ña tahán iñun cha cahmi ñu quɨtɨ ta cuhva cuenda ñu chuun cha cuenda cha tinyaa cuatyi ñu. 7Catyí yuhu: “Ma yuhu, vachi ihya vatyi sacuvi cuhva cuñún, Nyoo Suti, tari cuhva cahán chi tuhin nu libru ley maun”, catyí ra Jesucristo. 8Cha xihna ri, catyí ra Jesucristo vatyi Nyoo, ña cuñí ra cha cuhva cuenda ñu chi quɨtɨ chi ra. Ni cha cahmi ñu quɨtɨ cha cuenda cha tinyaa cuatyi ñu, ña cuñí Nyoo, catyí ra. Vasɨ maa ri tuhun cha catyí ley chahnu vatyi sacuví yo cuví, soco ña tahán iñi Nyoo, catyí ra. 9Ta yaha̱ cuan ta catyí tucu ra: “Ma yuhu vachi ihya, vatyi sacuvi cuhva cuñún, Nyoo Suti.” O cuñí chi catyí, sacuachiyo̱ Nyoo cuhva chahnu cuan, ta nacuvi chi inga cuhva chaa ihya. 10Nyoo sandundɨɨ̱ ra chi yo vatyi ra Jesucristo sacuvi̱ ra cuhva cuñi̱ Sutu ra, ta chaha̱ cuenda ra coño ñuhu ra. Noo ri chaha chihi̱ ra ta ndɨhɨ̱ tyiño saha̱ ra. 11Tandɨhɨ ra cacuví tata sutu ñuu Israel, ndɨ quɨvɨ sacuvi̱ ra tyiño nuu Nyoo, ta tyicuan ri chaha̱ cuenda ra suri maa cha tuhvá maa ra chahá cuenda chi Nyoo, vasɨ ña cuvi̱ tinyaa chi cuatyi yo. 12Soco ra Jesucristo, noo ri chaha chaha̱ cuenda ra chi ra chi Nyoo cha cuenda cuatyi yo. Tyicuan ta chicunyaa̱ ra tyayu gloria chiyo ndaha vaha Nyoo. 13Ta yucuan nyatú ra nyacua nya cacun Nyoo chi ra xaan iñi chi ra chaha ra. 14Vatyi chihin noo ri chaha cha chihi̱ ra Cristo ta cuvi̱ sanduvaha ra añima ñáyɨvɨ cuenda Nyoo, tyicuan ri maa. 15Ta suri tyicuan caa catyí tucu Tatyi Ii Nyoo chi yo. Vatyi cha xihna ri catyí ra chi yo nu tutu tuhun Nyoo tyehe caa: 16Tuhun cha cunatyihi tahin chihin ñu quɨvɨ cuan, tyehe caa cucuvi, catyí Sutu Mañi yo: Cutyai ley mai chichi añima ñu, ta cutyai chichi cha chiñi tuñi xiñi ñu, catyí Nyoo. 17Ta yaha̱ cuan ta catyí tucu ra: Ma nɨcohon ca maa iñi cuatyi ñu, nɨri cha quiñi caa cha chinyacuvi̱ ñu, catyí Sutu Mañi yo. 18Ta cha yaha̱ saha̱ Nyoo tɨcahnu iñi cuatyi, ña cuñí ca chi cha cahñi ñáyɨvɨ chi quɨtɨ, ta cuhva cuenda ñu chi Nyoo cha cuenda cuatyi ñu. 19Yucuan chaha yañi, cuví quɨhvɨ maa yo Nu Ii Xaan Ca cuan nu nyaá Nyoo, cha cuenda vatyi cha chatɨ̱ nɨñɨ ra Jesucristo ta tinyaa̱ ra cuatyi yo. 20Cha nuña̱ ra Cristo noo ityi chaa, ityi cuhun yo nu conyito añima yo. Vatyi maa maa cuhva cha chihi̱ ra ta ndata̱ cortina cha chasɨ̱ nu chinyaa̱ Nyoo. Cha tahnya̱ cortina, ican cuví cha chihi̱ ra, tacuhva nuña ityi quɨhvɨ yo ta chaa yo nu nyaá Nyoo. 21Ra Jesús cuví sutu cha nyacá ñaha nu cuví vehe Nyoo andɨvɨ. 22Yucuan chaha cuñí chi nanducu yo chi Nyoo chihin noo cha ndicha ta chihin cha nɨɨ iñi yo chinó iñi yo chi ra, vatyi maa ra sandundɨɨ̱ ra añima yo, tacuhva ma quɨhɨ ca iñi yo vatyi iyó cuatyi yo, vatyi tari cha nacatya̱ ra coño ñuhu yo chihin ndutya cuii, na ndu ndɨɨ yo nu Nyoo. 23Na cunɨɨ ca iñi yo chino iñi yo chi Nyoo ta ma ndu uvi iñi yo vatyi Nyoo cuhva ra cha catyi ra vatyi cuhva ra chi yo. 24Ta cuñí chi nanducu yo cuhva tyinyee yo chi tahan yo, na cuñi ca ñu chi tahan ñu ta sacuvi ca ñu cha vaha. 25Ña tahán chi quehen yo cuhva caá ñu cha sandɨhɨ̱ cha quichi nu ndu ɨɨn ri yo, soco cuñí chi cha sandunɨɨ yo iñi noo noo tahan yo. Ta yaha ca cuhva cuñí chi tyinyee yo chi tahan yo vityin cha nyehé yo vatyi Sutu Mañi yo cha cuñí chaa quɨvɨ quichi ra ta cucutuñi chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ. 26Vatyi tatu cha yaha̱ chicoho̱n nuu yo cha ndicha, ta ña quichahá yo ta tyicuan ri sacuví ca yo cuatyi, ñahri ca cuhva coo tɨcahnu iñi cuatyi yo. 27Ta cutachi tuñi Nyoo chi yo. Ta cutyihi ra chi yo nu cucayu ñáyɨvɨ cha xaan iñi chi ra, ta cundɨhɨ tuhun ñu. 28Tatu noo ñáyɨvɨ Israel ña quichaha̱ ñu cuhva catyí ley ra Moisés, ta chiyo̱ uvi o uñi testigu, cúvi ñu cuan cha cuenda cuatyi ñu, ta yori cundahvi cuñi̱ nyehe chi ñu. 29Ta nyaca cuví ñu cha ña quichaha ca chi Sehe Nyoo ta sahá ñu tyi nɨñɨ ra cha sanduvaha̱ añima ñu cha ñima ri tuhun cuví. Ta chihin nɨñɨ cuan natyihi̱ tahan Nyoo tuhun chihin yo. Soco cahán ña vaha ñu sɨquɨ Tatyi Ii Nyoo cha chahá tumañi iñi chi yo. Yaha ca cuhva cutachi tuñi Nyoo chi ñu cuan. 30Vatyi chitó yo vatyi Sutu Mañi yo, ican ra catyí ra tyehe caa: “Yuhu tahán chi tachi tuñi chi ñáyɨvɨ, yuhu catyí cha cuvi chi ñu.” Ta catyí tucu ra vatyi cutuñi chi ñu nuu ra. 31Ndicha cha iyó Nyoo, ta yucuan chaha tahán chi cuyuhvi yo chi ra, coto tachi tuñi ra chi yo cha cuenda cuatyi yo. 32Soco ma naa iñi ndo quɨvɨ natɨɨ̱n cuenda ndo cha ndichin Nyoo chichi añima ndo, vatyi quɨvɨ cuan cunyee̱ xaan iñi ndo cha nyehe̱ ndo tɨndoho cha cuenda ra. 33Yɨhɨ́ nyoho caha̱n ñáyɨvɨ chi ndo, ta sanyehe̱ ñu tɨndoho chi ndo nu tuvi. Ta yɨhɨ́ nyoho uhvi xaan cuvi̱ chi ndo cha nyehe̱ ndo cha cuvi̱ chi tahan ndo cha tyicuan caa, ta cunyee̱ xaan ndo. 34Ta cundahvi̱ iñi ndo chi ñu ñoho̱ vehe caa, ta chihin cha sɨɨ cuñí ndo cunyee̱ ndo quɨvɨ tinyaa̱ ñu cha iyó chi ndo, vatyi chitó ndo vatyi andɨvɨ iyó ca cha vaha ca cha cuenda ndo, ta ña ndɨhɨ́ maa cuan. 35Yucuan chaha ma sandɨhɨ ndo cha quɨhɨ iñi ndo chi ra Cristo, vatyi nu cuahan ca chi ta cuñihi ndo cha vaha ca vatyi chinó iñi ndo. 36Cuñí chi cha coo cha cama iñi ndo tacuhva cuví sacuvi ndo cuhva cuñí Nyoo, ta tyicuan caa ta naquehen ndo cha catyí ra tyi cuhva ra. 37Vatyi nu tutu Nyoo catyí chi tyehe caa: Ña naha ca ta cuquichi ra cha tahán chi quichi, ta ma cucuee ca ra. 38Ta catyí Sutu Mañi yo tyehe caa: “Ñu cha sanduvahi̱ añima, chihin cha chinó ri iñi ñu chi yuhu, ta conyito añima ñu. Soco tatu cunuhu chata ñu, ma cusɨɨ cuñi yuhu chihin ñu”, catyí Nyoo. 39Soco maa yo ña sacuví yo tari sacuví ñu cuanaá añima, vatyi ñu chinó iñi chi Nyoo cuví yo, ta tyicuan caa cucacu añima yo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\