Hebreos 12

1Tandɨhɨ ñáyɨvɨ cuan quita̱ vaha ñu vatyi chino̱ iñi ñu chi Nyoo. Ta vityin chihin cuan sandunɨɨ ñu iñi yo ta nyatú ñu nyehe ñu tatu quita vaha yo. Yucuan chaha cuñí chi cha sacuachiyo xiin yo tandɨhɨ cha sayangá chi yo, tandɨhɨ cuatyi cha nyicón chi yo. Ta chihin cha cama iñi yo ta cuhun yo ityi nuu ca chihin Nyoo. 2Ɨɨn ri chi ra Jesús quɨhɨ nuu yo, vatyi maa ra chaha̱ ra cha chinó xaan iñi yo chi Nyoo, ta chaha̱ ra tandɨhɨ cuhva tahán chi chino iñi yo. Ta cha ni cumañi ca cúvi ra, chitó ra vatyi sɨɨ xaan cucuvi chi ra cha yaha cúvi ra. Yucuan chaha, chaha̱ ra cha cahñi ñáyɨvɨ chi ra. Ña quichaha̱ ra tɨcahan nuu cha cúvi ra tari chihi noo ra iyó cuatyi, ta vityin nyaá ra chiyo vaha Nyoo gloria. 3Sa̱ha ndo cuenda cuhva chiyo̱ ra Jesús, vatyi nyehe̱ xaan ra tɨndoho saha̱ ñu iyó cuatyi. Yucuan chaha ma cutatu ndo, ta ma ndu uvi iñi ndo cha nyicón ndo chi ra. 4Vatyi nyoho ta chaa ca ndo nyehe ndo tɨndoho cha cuenda cha cañí tahan ndo chihin cha quiñi caa, tari nyehe̱ ra Cristo tɨndoho ta chihi̱ ra. 5¿Atu cha naa̱ iñi ndo tuhun chaha̱ Nyoo chi ndo tari cha sehe ra chi ndo? Catyí ra tyehe caa nu tutu ra: Sehe luhli, ma cuxaun tatu saquehen ityi chuun. Ma nducuihya iñun tatu cahín chuun. 6Vatyi ra saquehén ityi yuhu chi, chaha cha cuñí chi ra, vatyi sehi cuví chi ra, catyí Nyoo. 7Cu̱nyee ndo ta cu̱tuhva ndo tatu saquehen ityi ra chi ndo, vatyi Nyoo, sehe vaha ra saha̱ ra chi ndo. Vatyi tandɨhɨ ra iyó sehe, saquehén ityi ra chi sehe ra. 8Vatyi tatu ña saquehén ityi Nyoo chi ndo, ñima sehe vaha ra cuví chi ndo, soco tatu saquehén ityi ra chi ndo, sehe vaha ra cuví chi ndo. 9Ta sɨɨn ri, ta nyihi yo, sutu yo ihya ñayɨvɨ̱ saquehe̱n ityi ra chi yo, ta saha̱ yo ñáyɨvɨ chi ra. Ta nyaca cuví Nyoo, tahán tucu chi saha yo ñáyɨvɨ chi Sutu yo Nyoo, tyicuan ta coo añima yo tyicuan ri maa. 10Sutu yo cuenda coño ñuhu yo, saquehe̱n ityi ra chi yo suhva ri quɨvɨ, yoso cuhva cha cuñi chi. Soco Nyoo saquehén ityi ra chi yo cha cuenda noo cha vaha ca chi yo, vatyi sa ii ra chi yo tari maa ra, cha ii ra. 11Ndicha vatyi ña tahán iñi yo cha ndohó yo vatyi uhvi chi yo. Soco chihin cha ndoho yo, cutuhva yo coo yo noo ñayɨvɨ̱ vaha. 12Yucuan chaha sa̱ndunyee ndo iñi ndo, ta ma quɨhɨ iñi ndo cha ma cuvi cunyicon ndo chi ra Cristo. 13Ta na̱nducu ndo cuhva coo vaha ndo chihin Nyoo, na̱nducu ndo cuhva caca ndoo ndo chihin ra. Tyicuan ta maa ra cuhva ra fuerza chi ndo ta nduvaha ndo nuu Nyoo ta ma cucuihya ca cuñí ndo. 14Sa̱nɨñɨ ndo coo vaha ndo chihin tandɨhɨ ñáyɨvɨ. Ta coo ndo noo ñayɨvɨ̱ cachi. Vatyi tatu ña cachi iyó yo, chihin Sutu Mañi yo Nyoo, ma nyehe yo chi ra. 15Sa̱ha ndo cuenda chi ndo coto yɨhɨ ndo, ma ñihi ndo tumañi iñi cha iyó chi ra. Ta sa̱ha ndo cuenda chi ndo, coto cuvi ndo tari noo yutun cha chahá chɨtɨ uva, ta coto quehen ñáyɨvɨ cha caá ndo ta tɨvɨ ñu nuu Nyoo. 16Ta ni noo ndo ta maa coo ndo chihin ñáyɨvɨ tatu ñima ñasɨhɨ ndo o yɨɨ ndo cuví. Ni ma cuñi ndo vatyi tuhun Nyoo noo cha ñima ri tuhun cuví, vatyi tyicuan caa sacuvi̱ ra Esaú, vatyi chihin noo nyayu ri, xico̱ ra tandɨhɨ cha tahán chi chi ra cha cuví ra sehe nuu sutu ra. 17Ta chitó ndo vatyi cha yaha cuan ta cuñi̱ ra Esaú cha nasoco sutu ra chi ra, soco ña cuvi̱ ca. Ta vasɨ chacu̱ vavaha ra, soco ña ñihi̱ ca ra cuhva nasama̱ ra cuhva cha chinyacuvi̱ ra. 18Ta maa ndo chaa̱ ndo nuu nyaá Nyoo soco ñima tari chaa̱ ñu Israel cuan quɨvɨ chaha̱n ñu noo yucu nu cuví yucu Sinaí. Ta yucuan nyehe̱ ñu cayu̱ ñuhu̱, ta nduñaa̱ iñi, ta ñihi xaan tatyi. 19Ta chiñi̱ ñu natɨvɨ cutu cuihya ta caha̱n Nyoo chihin ñu. Ta ñu cha chiñi̱ tuhun caha̱n ra, chacu̱ ndahvi ñu tacuhva ma cahan ca ra chihin ñu, vatyi yuhvi xaan ñu 20cha cuenda vatyi ña cunyee̱ iñi ñu tuhun cha chaha̱ ra chi ñu. Vatyi catyí ra tyehe caa: “Tatu quɨhvɨ noo ñáyɨvɨ, ca̱hñi ndo chi ñu chihin yuu o chihin lanza, cuví ri ñu ñáyɨvɨ o quɨtɨ”, catyí Nyoo chi ñu. 21Yuhvi xaan ñu cha nyehé ñu yucuan, vatyi nyacua nya ra Moisés ta catyí ra: “Nɨhɨ xain chihin cha yuhví”, catyí ra. 22Soco yoó ña nyehe̱ yo cha yuhvi cuan vatyi noo yucu cha nañí Sión nu cuví ñuu Nyoo nyitó chaa̱ yo. O cuñi chi catyí ñuu Jerusalén cha nyaá andɨvɨ, nu nyicú cuaha mil ángel. 23Candú ɨɨn ri yo vatyi sacahnu yo chi Nyoo vatyi ndú ɨɨn ri tandɨhɨ ñu cha cuví sehe Nyoo cha nyicú sɨvɨ nu tutu nya andɨvɨ. Ta chaa yo nuu Nyoo cha cuví juee chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ. Ɨɨn ri nyicú yo chihin añima ñu vaha cha sanduvaha̱ maa Nyoo. 24Ta natuhva̱ ndo chi ra Jesús ra cuví ra cahán chaha yo vityin cha natyihi̱ tahan Nyoo tuhun chaa chihin yo. Ta chatɨ̱ nɨñɨ ra. Ta ican chi chahá noo cha vaha ca ta ñima ca cha chahá nɨñɨ ra Abel. (Vatyi ra Abel chihi̱ ra ta tachi̱ tuñi Nyoo chi yañi ra. Soco chihi̱ ra Jesús, ta iyó tucahnu iñi cuatyi yo.) 25Yucuan chaha sa̱ha yo cuenda coto ma quichaha yo chi ra cha cahán chihin yo. Vatyi ñu Israel cuan, ña cacu̱ ñu cha ña cuñí quichaha nu cahan Nyoo quɨvɨ caha̱n ra nu cuví yucu Sinaí ihya sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Ta nyaca cuví yoó, ma cuvi maa cacu yo tatu nacuhva yo chata yo chi ra cha cahán chihin yo nya andɨvɨ vityin. 26Quɨvɨ cuan ndusu Nyoo sacanda̱ chi ñuhu ñayɨvɨ̱. Soco vityin catyí chi tyehe caa: “Noo ri ca chaha cusacande ta ñima ñuhu ñayɨvɨ̱ ri, soco andɨvɨ ñandɨhɨ.” 27Ta cha catyí ra vatyi cusacanda ra nonga chaha, cutuñi iñi yo vatyi cucuachiyo tandɨhɨ cha nyaá ii ri cha savaha̱ Nyoo. Ta cundoo cha ma cuvi nacanda. 28Nu chahá Nyoo cunyaa yo chihin ra nu nyacá ñaha ra, ma nacanda cuan. Yucuan chaha na nacuhva yo tyahvi nyoo chi ra, ta sacahnu yo chi ra chihin cha nɨɨ iñi yo, ta chihin cha saha yo ñáyɨvɨ chi ra, vatyi tyicuan caa tahán iñi ra. 29Vatyi Nyoo cuenda yo, cuví ra tari noo ñuhú cha chahmí tandɨhɨ, ta tyicuan caa cusanaa ra tandɨhɨ cha ña vaha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\