Hebreos 13

1Ma sandɨhɨ ndo cha cuñí ndo chi tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo tari cha tahan ndo chi ñu. 2Ta ma naa iñi ndo cha cuvaha ñáyɨvɨ cuví ndo chihin ñáyɨvɨ cha chaá vehe ndo. Vatyi iyó chaha cha cuenda cha vaha ñáyɨvɨ cuví ndo, ta chaha̱ ndo nu coo ñáyɨvɨ; chi ángel, chaha̱ ndo nu coo, ta ña tuvi̱ iñi ndo. 3Ma naa iñi ndo chi ra ñohó vehe caa tari cha ñohó tucu maa ndo vehe caa chihin ra. Ta tyicuan caa tucu ñu nyehé tɨndoho sahá ñáyɨvɨ. Sa̱ha ndo tyi nyehé tucu maa ndo tɨndoho tari nyehé ñu, tyicuan ta cundahvi cuñi ndo chi ñu ta tyi̱nyee ndo chi ñu. Vatyi chitó ndo yoso caa uhvi chi ñu cuan tyi ñáyɨvɨ cuví ñu tari maa ndo. 4Cha tandaha ndo, noo cha vaha cuví. Ta nyoho cha tandaha̱ ndo tahán chi saha ndo ñáyɨvɨ chi yɨɨ ndo o chi ñasɨhɨ ndo. Vii coo ndo chihin tahan ndo, vatyi Nyoo cutachi tuñi ra chi ñu iyó yɨɨ ta iyó inga ra chi ñu, o ra iyó ñasɨhɨ ta iyó inga ñusɨhɨ chi ra. 5Ma cuñi xaan ndo xuhun. Ndo̱o ndo vaha chihin cha iyó chi ndo, vatyi Nyoo catyí ra: “Ma sañe chuun ta ni ma sandoo ñihne chuun”, catyí ra. 6Yucuan chaha cuví catyi yo chihin cha nɨɨ iñi yo: Sutu Mañi yo cuví ra tyinyeé chii, Ma yuhvi ñáá cha sacuvi ñáyɨvɨ chii. 7Nɨ̱cohon iñi ndo chi ra cayɨhɨ́ ndaha vehe ñuhu, ra cacahán tuhun Nyoo chihin ndo. Na̱caca xiñi ndo vatyi maa ra cachi iyó ra nuu Nyoo, ta cu̱nyicon ndo cuhva cha vaha xaan chinó iñi maa ra chi Nyoo. 8Ra Jesucristo ña nasamá ra. Ican ra cuví ra ta tyembu chahnu, ta ican ra cuví ra vityin. Ta ican ra cuví ra nuu cuahan ca chi tyicuan ri maa. 9Ma cuhva ndo cha sandavi ñaha ñáyɨvɨ chi ndo chihin tuhun sɨɨn caa cha sañahá ñu. Vaha ca cha cu nɨɨ iñi ndo chihin cha cuñí Nyoo chi yo, ta ñima ca tuhun cha sañahá ñu cuan: cha yɨca cha cachi yo. Ña tyinyeé maa cuan chi ñu nyacuví tyicuan caa. 10Iyó noo arta cha cuenda yo. Nu chatɨ nɨñɨ ra Cristo nu cruzi, ican cuan cuví. Ta ñu cuñí cacu chihin cha quichahá ñu ley chahnu cha quichaha̱ ra cacuvi̱ sutu ta cha naha, ma cuvi tyinyee ra Cristo chi ñu. 11Ra cuví sutu cahnu cuenda ñu Israel chinyaca̱ ra nɨñɨ quɨtɨ Nu Ii Xaan Ca cuan cha cuenda cuatyi ñáyɨvɨ, soco coño tɨ chinyaca ra ityi chata ñuu vatyi cayu chi. 12Ta tyicuan caa tucu ra Jesús, tyaa̱ Nyoo tyiño chi ra cha nyehe ra tɨndoho ta cúvi ra ityi chata ñuu Jerusalén, tacuhva vatyi sandundɨɨ ra chi yo chihin nɨñɨ ra. 13Ma cahan nuu yo nyehe yo tɨndoho tɨcahan nuu cha cuenda ra Cristo, tari nyehe̱ tucu maa ra cha cuenda yo quɨvɨ chaha̱n ra chicúvi ra ityi chata ñuu Jerusalén. Tari quɨvɨ cha cuahan tucu yoó ityi chata ñuu cuví chi cuan tatu ña cahán nuu yo nyehe yo tɨndoho cha cuenda tuhun ra. 14Vatyi ihya sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, ñahri noo ñuu cha tyicuan ri maa cucoo iyó. Soco nanducú yo noo ñuu cha cuquichi, cha yaha ndɨhɨ tuhun ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. 15Yucuan chaha vityin cha ñohó ra Cristo añima yo, tahán chi cha sanɨñɨ yo ta sacahnu yo chi Nyoo chihin yaa, ta chihin cha cahan yo tuhun cha cahnu cuví ra. 16Ta ma naa iñi ndo cha sacuví ndo cha vaha. Ta tyinyee ndo chi tahan ndo chihin cha iyó chi ndo, vatyi ican ihya cuví cha tahán iñi Nyoo. 17Qui̱chaha ndo tuhun cahán ra casaquehén ityi chi ndo, ta cu̱hva ndo chi ndo cunyaca ñaha ra vatyi nyicú ra tyiño casahá cumi ra añima ndo. Ta coo quɨvɨ cutahan chi cunacuhva ra cuenda tyiño casaha̱ ra chi Nyoo. Ndu̱cu ndo cuhva sacuvi ndo cha vaha, tacuhva vatyi chihin cha sɨɨ cuñi ra cuhva ra cuenda ndo nuu Nyoo, vatyi tatu ña sacuví ndo cha vaha, chihin cha cuihya iñi ra cuhva ra cuenda ndo, ta nyoho, ma quita vaha ndo nuu Nyoo. 18Vaha cuñí añima ndi chihin Nyoo, ta cuñí ndi cha cacan tahvi ndo chaha ndi vatyi cuñí ndi sacuví ca ndi cha vaha. 19Ta chiquén noo tumañi iñi chi ndo cha cacan tahvi ndo chiin chahi tacuhva vatyi nacuhva Nyoo cuhin cucunyai cha numi ri chihin ndo inga chaha. 20Nyoo ican ra iyó cha taxi chi ra, ican ra sanandoto̱ ra chi Sutu Mañi yo Jesucristo, ra cuví ra sahá vaha cuenda chi yo tari cha cuví yo mbee sana ra. Ra Cristo chatɨ̱ nɨñɨ ra, ta chihin cuan natyihi̱ tahan Nyoo tuhun chaa cha ma ndɨhɨ ca maa chihin yo. 21Na cuhva Nyoo cha vaha chi ndo tacuhva cuvi sacuvi ndo cuhva cuñí ra. Ta na sacuvi maa ra cha cuñí maa ra cha cuenda ra Jesucristo chihin tandɨhɨ maa yo. ¡Na sacahnu yo chi ra Cristo tyicuan ri maa! ¡Na cuvi chi tyicuan caa! 22Yañi, chacú ndahvi nuu ndo, na cunyee xaan iñi ndo chihin tuhun cha chahí ihya chi ndo, vatyi ña cuaha xaan tyai̱ nu tutu ihya chi ndo. 23Co̱to ndo vatyi ra yañi yo, ra Timoteo, cha quita̱ ra vehe caa. Ta tatu nachaa ra cha numi ri, cuhun ra chihin, na cuhin cunyehi nu nyicú ndo. 24Cu̱hva ndo nocumi chi tandɨhɨ ra sañahá chi ndo, ta chi tandɨhɨ ra yañi yo cuenda ra Cristo. Ñu Italia ihya, tachí ñu nocumi chi ndo. 25Ta Nyoo na nasoco ra chi tandɨhɨ maa ndo. Ta na cuvi chi tyicuan caa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\