Hebreos 2

1Yucuan chaha vatyi cuñí chi cha quichahá xaan ca yo tuhun ndicha cha chiñi̱ yo, coto cunuhu yo ityi quiñi caa. 2Ta cha naha catyi̱ Nyoo chi ángel, na cuhva ra ley ra chi ra Moisés. Nyoo catyi̱ ra tyi tahán chi quichaha ñáyɨvɨ. Ta ñu casacuvi̱ cuatyi ta ña quichaha̱ ñu ley ra, tachi̱ tuñi ra chi ñu tari cuhva catyí maa ley cuan. 3Cahnu xaan cuhva sacacú Nyoo añima yo. ¿Yoso caa cucacu añima yo tatu sacunaa yo cuhva cuan? Cha xihna ri suri maa Sutu Mañi yo Jesucristo caha̱n ra tuhun yoso caa cuví cacu añima yo. Ta yaha̱ cuan ta ñu cha cachiñi̱ tuhun caha̱n ra, chitó ñu tyi ndicha ta canacatyi̱ tucu ñu chi maa yo. 4Ta sɨɨn ri, Nyoo sañaha̱ cachi ra chi yo chihin cuaha milagru ta cha iyo, vatyi ndicha cha sacacú ra chi yo. Ta chaha̱ ra Tatyi Ii ra chi yo sɨɨn sɨɨn cuhva, yoso cuhva cha cuñí maa ra. Ta chihin tandɨhɨ cuan sañaha ra chi yo vatyi ndicha cha sacacu ra añima yo. 5Nyoo, ña chaha̱ ra cha cunyaca ñaha ángel chi ñuhu ñayɨvɨ̱ chaa cha cahán yo tuhun vityin. 6Vatyi iyó noo nuu cahán chi nu tutu Nyoo tyehe caa: Nyoo Suti ¿yóó ra cuví rayɨɨ vatyi nɨcohon iñun tuhun ra? ¿Yóó ra cuví Sehe ra vatyi tɨɨ́n cuendon chi ra? 7Vatyi suhva quɨvɨ, ndahvi ca sacuvu̱n chi ra, ican saha ángel. Soco yaha̱ cuan sacahnu̱ xaun chi ra. Ta sahá xaun ñáyɨvɨ chi ra. Ta chahu̱n cha cunyaca ñaha ra sɨquɨ tandɨhɨ cha savahu̱n. 8Tandɨhɨ cuan natyaun ndaha ra. Tandɨhɨ maa, Nyoo chaha̱ cha cunyaca ñaha ra, cuví chi cuan. Soco nyehé yo vatyi cumañi ca quichaha tandɨhɨ cuan chi ra. 9Soco nyehé yo chi ra Jesús vatyi suhva ri quɨvɨ, sanocuee̱ Nyoo chi ra ican saha chi ángel. Soco cha cuenda cha cuñí xaan Nyoo chi yo, chaha̱ cuenda ra chi ra Jesús cha cúvi ra cha cuenda tandɨhɨ yo. Ta vityin sahá xaan Nyoo ñáyɨvɨ chi ra ta sacahnú xaan ra chi ra cha cuenda tɨndoho cha nyehe̱ ra quɨvɨ chihi̱ ra. 10Tandɨhɨ maa cha iyó, cha cuenda maa Nyoo cuví. Ta maa ra savaha̱. Ta cuñí ra vatyi tandɨhɨ sehe ra ta chi maa ñu cucuvi tandɨhɨ cha tyaquɨ cha iyó gloria. Ta chihin tɨndoho cha sanyehe̱ ra chi ra Jesucristo Sehe ra, sacuvaha̱ ra chi ra. Vaha xaan quita̱ ra. 11Sehe Nyoo cuví chi ra Cristo, ra sacacú añima ñáyɨvɨ. Ta suri sehe Nyoo nanduví chi ñáyɨvɨ ñu chinó iñi chi ra. Yucuan chaha vatyi ña cucahan nuu ra Cristo catyí ra yañi ra chi ñu, vatyi ɨɨn ri sutu ra chihin ñu. 12Vatyi catyí ra Cristo nu tutu Nyoo tyehe caa: Cucahin tuhun maun chihin yañi. Ta cucate yaa cuendon nu ndú ɨɨn ri ñu. 13Catyí tucu ra tyehe caa: Yuhu cuita iñi chi Nyoo. Ta catyí tucu ra: Ihya nyaí chihin sehi, cha chaha̱ Nyoo chi, catyí ra. 14Ta tandɨhɨ yo cha cuví yo sehe ra, coño ñuhu cuví yo ta yɨhɨ́ nɨñɨ yo, yucuan chaha ra Jesús ñandɨhɨ, suri coño ñuhu ta nɨñɨ ñáyɨvɨ nyiso̱ ra suhva quɨvɨ, tacuhva cuví chaa tuhun chihi chi ra, ta tyicuan caa ta satanɨ̱ ra chi cuihna, ra cha chiyo̱ tunyee iñi chi cha cahñi chi ñáyɨvɨ. 15Ta tyicuan caa sacacu̱ ra chi ñu cha yuhvi̱ chi tuhun chihi. Chiyo̱ ñu tari noo musu ra ña vaha vatyi yuhvi̱ ñu cha cúvi ñu. 16Cha ndicha vatyi ña quichi̱ tyinyee ra chi ángel, soco chi ñáyɨvɨ tata ra Abraham quichi̱ tyinyee̱ ra. 17Yucuan chaha cuñi̱ chi cha nduvi̱ ra tari ñáyɨvɨ, tacuhva cuvi ra noo ra ndicha cundahvi cuñi chi yo. Ta tyicuan caa cuví ra tata sutu cahnu cha cuenda yo nuu Nyoo. Ta tyicuan caa ta sacuachiyo̱ ra cuatyi ñáyɨvɨ cha cuenda tɨndoho cha nyehe̱ ra. 18Vatyi maa maa ra nyehe̱ tɨndoho quɨvɨ nducu̱ nyehe ra ña vaha chi ra, yucuan chaha, vityin cuví tyinyee tucu ra chi maa yo tatu nducú nyehe ra ña vaha chi yo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\