Hebreos 3

1Yañi, nyoho chaha̱ cuenda ndo chi ndo chi Nyoo. Ta cuví tucu ndo ñu cha nacana̱ Nyoo chii vatyi coo ndo chihin ra andɨvɨ. Ta cha cuenda cha nyehe̱ ra Cristo Jesús tɨndoho tyiño nuu ndo, yucuan chaha, nye̱he vaha ndo cuhva vaha iyó ra. Vatyi ican ra cuví ra cha saquichi̱ Nyoo chi vatyi cuví ra tata sutu cahnu cuenda yo cha chinó iñí yo tuhun Nyoo. 2Ta maa ra quichaha̱ ra tandɨhɨ cha catyi̱ Nyoo cha sacuvi ra, tari quichaha̱ tucu ra Moisés ta cha naha, ta sacuvi̱ ra tyiño cha taha̱n chi sacuvi ra nuu ñáyɨvɨ sehe Nyoo. 3Ta ra Jesucristo cahnu ca ra cuví ra, ta ñima ca ra Moisés. Vatyi noo ra cha savahá vehe, cahnu ca cuví ra ta ñima ca maa vehe cuan. 4Tahan tahan vehe, iyó ra savaha̱ chi chi, soco Nyoo cuví ra cha savaha̱ tandɨhɨ maa cha iyó. 5Ra Moisés, quichaha̱ vaha ra chi Nyoo ta sacuvi̱ ra tyiño nuu ra cha cuenda ñáyɨvɨ Israel ta caha̱n ra tuhun cha cusacoto Nyoo nu cuahan ca chi ityi nuu. 6Soco ra Cristo ra cuví Sehe Nyoo, suri quichaha̱ vaha ra chi Nyoo ta ican ra nyacá ñaha vehe Nyoo. Ta vehe cuan ican cuví maa yo, tatu sanɨɨ́ ca yo iñi yo cuhun yo ityi nuu chihin Nyoo ta itá iñi yo chi ra nyacua nya nu ndɨhɨ, ta tyicuan ri cusɨɨ cuñí yo nyatú yo cha cuñihi yo. 7Yucuan chaha cuñí chi saha cuenda yo chi yo, tari catyí Tatyi Ii Nyoo nuu tutu Nyoo tyehe caa: Tatu chiñí ndo tuhun cahán Nyoo chihin ndo vityin, 8ma sandava ndo añima ndo, tari sacuvi̱ ñu ña quichaha̱ chi Nyoo quɨvɨ canducú nyehe ñu chi ra nu chica̱ noo ñu chiqui ndɨɨ cuan. 9Tyehe caa catyí Nyoo: Ñáyɨvɨ cuan nducu̱ nyehe ñu chii, vasɨ chichi cha uvi xico cuiya nyehe̱ ñu cha sacuvi̱. 10Yucuan chaha cuxai̱n chi ñu, ta catyí tyehe caa: “Tyicuan ri chicá uvi iñi ñu, ta ña cuñí ñu coto ñu ityi mai.” 11Yucuan chaha cuxai̱n chi ñu, ta catyi̱ cachi chi ñu, vatyi ma quɨhvɨ ñu nyitatu ñu chihin, catyí Nyoo. 12Yañi, sa̱ha ndo cuenda chi ndo coto cu ña vaha añima ndo ta coto yoso ri caa ta sandoo ndo chi ra cuví Nyoo nyitó cha cuenda cha ña chinó ca iñi ndo chi ra. 13Soco sa̱nɨɨ ndo iñi tahan ndo tahan tahan quɨvɨ, cha nɨ ri ca cha chahá ca chi cuhva vityin, tacuhva vatyi ni noo ndo ta ma sandavi ñaha cha quiñi caa chi ndo, ta ndundava añima ndo. 14Vatyi tatu sanɨɨ́ yo iñi yo chihin Nyoo nyacua nya nu ndɨhɨ ñayɨvɨ̱, yucuan ta ɨɨn ri cuñihi yo cha vaha chihin ra Cristo. 15Catyí chi nu tutu Nyoo vatyi sa̱ha yo cuenda chi yo tyehe caa: Vityin tatu nyoho ta chiñí ndo cha catyí Nyoo. Ma sandava xaan ndo añima ndo, tari sacuvi̱ ñu ña quichaha̱ chii, catyí Nyoo. 16¿Yóó ñu cha cachiñi̱ tuhun caha̱n Nyoo ta ña tyasoho̱ ñu? Tandɨhɨ ñu Israel cha tava̱ ra Moisés Egipto ta cha naha, ican ñu cuan. 17Ta ¿yóó chi cuxaa̱n Nyoo chichi cha uvi xico cuiya? Suri chi ñu cuan, ñu cha chicoo̱ cuatyi. Ta cachihi̱ ñu nu chiqui ndɨɨ nu chica̱ noo ñu. 18¿Ta yóó chi catyi̱ cachi Nyoo tyi ma quɨhvɨ ñu, cunyitatu ñu chihin ra? Chi ñu cha ña tyasoho̱ nu cahán ra. 19Nyehé yo vatyi ña cuvi̱ quɨhvɨ ñu cuan vatyi ña chino̱ iñi ñu chi ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\