Hebreos 4

1Yucuan chaha, cha nɨ ri ca cha iyó ca quɨvɨ cuví quɨhvɨ yo cunyitatu yo chihin Nyoo, cuñí chi saha yo cuenda coto ma cuvi quɨhvɨ nya noo nyoho nu cunyitatu yo chihin Nyoo. 2Vatyi chiñi̱ tucu yoó tuhun Nyoo cha sacacú ra añima yo, tari chiñi̱ maa ñu Israel cuan. Soco ñahri maa tuhun cha chiñi̱ ñu, vatyi chiñi̱ ndɨɨ ri maa ñu, ta ña chino̱ iñi ñu. 3Soco yoó cha chinó iñi yo, ican yo cuví ñu quɨhvɨ́ nyitatu chihin Nyoo. Ta cha cuenda ñu ña chinó iñi cuvi̱ chi tari catyí Nyoo tyehe caa: Yucuan chaha cuxai̱n chi ñu ta catyi̱ cachi chi ñu vatyi ma quɨhvɨ ñu nyitatu ñu chihin, catyí Nyoo. Soco cha nyaá nu nyitatú yo chihin Nyoo vatyi nyitatú Nyoo cha sandɨhɨ̱ ra tyiño sahá ra nyata savaha̱ ra ñuhu ñayɨvɨ̱. 4Vatyi yɨhɨ́ nu catyí chi nu tutu Nyoo cha cuenda quɨvɨ cu ucha nu ndɨhɨ vitya. Tyehe caa catyí chi: Nyoo nyitatu̱ ra nu cu ucha quɨvɨ, vatyi ndɨhɨ̱ tyiño saha̱ ra. 5Ta inga tucu chaha catyí chi nu tutu Nyoo tyehe caa: Ni noo quɨvɨ ma quɨhvɨ ñu nu cunyitatu ñu chihin, catyí Nyoo. 6Ñu cuan, ñu cha xihna ri cachiñi̱ tuhun cha sacacú Nyoo añima yo, ña quɨhvɨ̱ ñu cha cuenda vatyi nacahnu̱ ñu nu cahán Nyoo. Soco nyaá cha quɨhvɨ inga ñu. 7Vatyi cha yaha̱ nacahnu̱ ñu Israel cuan nu caha̱n Nyoo, natyaa̱ tucu ra cuhva vatyi nya inga quɨvɨ cuví quɨhvɨ yo cunyitatu yo chihin ra, ta ican cuví quɨvɨ vityin. Ta cahán Nyoo tuhun quɨvɨ vityin chihin cha catyí ra David. Nyaá chi nu tutu Nyoo tyehe caa: Vityin tatu nyoho ta chiñí ndo cha catyí, Ma sandava xaan ndo añima ndo, catyí Nyoo. 8Tyehe ta chinyaca̱ ra Josué chi ñu Israel cuan nu cunyitatu ñu chihin Nyoo, ma cahan ca Nyoo inga chaha tuhun cha cuenda inga quɨvɨ. 9Soco nyaá ca nu cuví nyitatu ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo chihin ra. 10Vatyi ñu quɨhvɨ́ nyitatu chihin Nyoo, ña chicá ca iñi ñu soco nyitatú añima ñu tari nyitatu̱ Nyoo quɨvɨ ndɨhɨ̱ tyiño saha ra. 11Cuñí chi sanɨñɨ yo chinó iñi yo chi Nyoo tacuhva cuví nyitatu yo chihin ra, coto yoso ri caa nya noo nyoho sacuvi ndo tari sacuvi̱ ñu Israel cuan vatyi ña cuñí ñu chino iñi ñu chi ra. 12Vatyi tuhun Nyoo, nyitó chi, ta iyó tunyee iñi chi chi. Ta xaan ca chi ta ñima ca mityi cha xaan nɨnduvi chiyo yuhu, ta nyee chi nyacua nya chichi añima yo ta nyacua nya chichi cha chiñi tuñi xiñi yo, nyacua nya chichi tuhun xehe cha caá añima yo. Ta sañahá cachi Nyoo ñáá cha chicá iñi yo ta ñáá cha caá añima yo tatu vaha o ña vaha. 13Ñahri maa cha savaha̱ Nyoo ta cuví tixehe nuu chi chi ra. Tandɨhɨ maa ta nyehé ra. Ta chi ra nyaá nacuhva cuenda yo cha sacuví yo. 14Ra Jesús Sehe Nyoo, cuví ra tata sutu cahnu cha cuenda yo, vatyi quɨhvɨ̱ ra nuu Nyoo ta cahán ra chaha yo. Yucuan chaha cuñí chi cha ma sandɨhɨ yo cha chinó iñi yo chi ra. 15Vatyi ra cuví tata sutu cha cuenda yo cuví naquehen ndahvi ra chi yo tatu cuihya cuñí yo chihin Nyoo, vatyi chitó tucu maa ra cha cuví tɨndoho cha nyehe yo vatyi nyehe̱ tucu maa ra tandɨhɨ nuu tɨndoho, saha̱ ra ña vaha cha nducu̱ nyehe ra chi ra, soco maa ra Jesús, ñahri cuatyi ra chicoo̱. 16Yucuan chaha cuví tuhva yo nuu nyaá Nyoo ta cahan yo chihin ra chihin cha ña yuhví yo vatyi cuñí xaan ra chi yo, ta ndahvi cuñí ra nyehe ra chi yo. Ta cha cuenda cha vaha ñáyɨvɨ cuví ra, tyinyeé ra chi yo nu nyehe yo tɨndoho.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\