Hebreos 5

1Tandɨhɨ ra cuví tata sutu cahnu ca cuenda ñu Israel, ñáyɨvɨ cuví ra. Ta na cachi̱ Nyoo chi ra vatyi cahan ra chaha tandɨhɨ ñu nuu Nyoo, ta cuhva cuenda ra cha chahá ñu chi Nyoo, ta cahñi ra quɨtɨ cha cuenda cuatyi ñu. 2Ta suri vachi quɨvɨ ndahvi cuñí ra cacuví sutu cha nducú nyehe ra ña vaha chi ra, yucuan chaha cuví cundahvi cuñi ra nyehé ra chi ñáyɨvɨ ña chitó maa, ta tyinyeé ra chi ñu quita̱ caxiin ityi vaha Nyoo, na ndu uvi iñi ñu cuatyi ñu. 3Ta cha cuenda cuatyi maa ra ta cha cuenda cuatyi ñáyɨvɨ, cachahñí ra quɨtɨ ta chahá cuenda ra chi Nyoo na cahnya ra cuatyi ñu. 4Yori sacuvi ri maa sutu chi. Maa Nyoo cuví ra cana̱ chi ra, ta chaha̱ ra cha cuvi ra tata sutu, tari sacuvi̱ ra chihin ra Aarón ta cha naha. 5Ta tyicuan caa tucu ra Cristo, ñima maa ra sacuvi̱ ra sutu chi ra, soco maa Nyoo chaha̱ cha cuvi ra, tari catyí maa ra tyehe caa: Yoho cuví Sehi. Yuhu chahí ñayɨvɨ̱ coun vityin, catyí Nyoo chi ra Cristo. 6Tari catyí tucu ra chi ra nu inga nu cahán chi tyehe caa: Yoho cuvún tata sutu tyicuan ri maa. Cuvún tari ra Melquisedec. 7Ta quɨvɨ chiyo̱ ra Cristo ihya sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, chica̱n tahvi ra chi Nyoo, ta chacu̱ chaa ra ta caha̱n ra chihin Nyoo vatyi ican ra cuví ra iyó tunyee iñi chii cha sacacu̱ chi ra ndaha tuhun chihi. Ta Nyoo chiñi̱ ra tuhun caha̱n ra vatyi sacuvi̱ ra tandɨhɨ cha catyi̱ Nyoo. 8Yucuan chaha vasɨ Sehe Nyoo cuví chi ra Cristo, soco cutuhva̱ ra cha quichaha ra chi Nyoo chihin cha nyehe̱ ra tɨndoho. 9Ta cha yaha̱ cha sacuvaha̱ Nyoo chi ra, tyicuan ta cuvi̱ ra ra sacacú añima ñáyɨvɨ tacuhva coo ñu chihin Nyoo tyicuan ri maa, tandɨhɨ ñu cha quichahá tuhun cahán ra. 10Vatyi Nyoo tyaa̱ tyiño chi ra cha cuví ra tata sutu cahnu, tari ra Melquisedec. 11Cuaha xaan nyaá cahan yo sɨquɨ tuhun ihya, soco yɨɨ xaan nacatyí yoso caa cuahan, vatyi nyoho ña cuñí ndo cutuñi iñi ndo. 12Cha naha xaan chinó iñi ndo chi Nyoo, cuñí chi cha cuví ndo ra sacuahá ta sañaha ndo chi inga ñu. Soco nyoho ni cuñí chi cha nacatyí tucu ndi inga chaha chi ndo tuhun cha xihna ri chiñi̱ ndo tuhun Nyoo. Tari cha lee cuví ndo chihin tuhun Nyoo, vatyi tari cha chaxin ca ndo cha nuu cha cachi ndo nyayu. 13Ta ñu cuví tari cha lee cha chaxín, ta chaa ca ñu cutuñi iñi ñu yoso caa coo vaha ñu nuu Nyoo. 14Soco nyayu vaha cuví chi cha cuenda ñu chahnu chihin tuhun Nyoo: ñu cha cutuñí vaha iñi tuhun ra, nacotó ñu nya cha vaha ta nya cha ña vaha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\