Hebreos 6

1Yucuan chaha ma ndoo ri yo chihin cha xihna ri cutuhva̱ yo tuhun ra Cristo, cuhun yo ityi nuu ca tacuhva cuvi yo ñáyɨvɨ chahnu chihin tuhun Nyoo. Ma ndoo ri yo chihin tuhun cha yaha̱ cutuhva yo, ta cuñun tuhun cha ma nducu yo cuhva cha cuvaha yo nuu Nyoo chihin cha sacuví yo cha vaha, ta tuhun nachino iñi yo vatyi sacacú Nyoo chi yo. 2Ma ndoo yo chihin tuhun cha yaha̱ sacuvi yo, tari cha condutya yo, tari cha tyisó yo ndaha yo sɨquɨ ñu chiñó iñi chi Nyoo na nasoco ra chi ñu, tari tuhun cha cunandoto tandɨhɨ ñáyɨvɨ cha yaha̱ chihi̱, ta tari tuhun cha cucutuñi chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ nuu Nyoo ta yɨhɨ́ ñu cuhun ñu anyaya tyicuan ri maa. Ma ndoo ri yo chihin tandɨhɨ cuan. 3Soco tatu Nyoo ta chaha ra, sacuvi yo ihya: cuhun yo ityi nuu ca. 4Vatyi ñu cha yaha̱ naquehe̱n cuenda cha ndichin Nyoo noo chaha, chitó ñu cha chahá Nyoo, ta nyaá Tatyi Ii Nyoo chihin ñu. Ta cha chitó ñu yoso caa cha vaha tuhun Nyoo, ta cha ñihi ñu tunyee iñi Nyoo. Ta chihin tunyee iñi cuan cunyaca ñaha Nyoo ñuhu̱ ñayɨvɨ̱ chaa. Tatu cha yaha̱ naquehe̱n cuenda ñu tandɨhɨ cha vaha cuan noo chaha, ta yaha̱ cuan ta sandɨhɨ ñu cha chinó iñi ñu chi Nyoo, ma cuvi ca cha ndu uvi iñi ñu inga chaha. Vatyi suri maa ñu tari cha tyaá ñu chi ra Cristo nu cruzi inga chaha, vatyi chahá ñu cha cuacu nyaa ñáyɨvɨ chi ra. 7Añima ñáyɨvɨ cuví tari noo ñuhú nu sahá tyiño ñu, vatyi noo ñuhú tahan ri chaha cha coon savi, chihí ñuhú cuan ndutya savi cuan. Tatu vaha ñuhú cuan ta vaha cuvaha cha tachi̱ ñu nuu chi, cunasoco Nyoo chi ñuhú cuan. 8Soco tatu cañá iñu ta cañá nyava nuu chi, ñahri maa tuhun. Ta cusoco Nyoo chi ñuhú ña vaha cuan ta cucayu chi. Ta tyicuan caa tucu cucuvi chi ñu cha sandɨhɨ̱ cha chinó iñi chi Nyoo. 9Yañi, vasɨ cahán ndi tyicuan caa, soco chitó vaha ndi vatyi nyoho sacuví ndo cha vaha, maa maa ri cha sacuví ñu cha cacú añima sacuví ndo, ta ña sacuví ndo tari ñu cuví tari ñuhú ña vaha cuan. 10Vatyi Nyoo, ra vaha cuví ra, ta ma naa iñi ra cha sacuví ndo. Ta nyehé ra vatyi cuñí xaan ndo chi ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo, vatyi tyinyee̱ ndo chi ñu, ta tyinyeé ca ndo chi ñu nya vityin. 11Cuñí ndi vatyi na cunɨɨ ca iñi ndo nyacua nya quichi Sutu Mañi yo, tyicuan caa ta cuñihi ndo tandɨhɨ cha nyatú ndo. 12Ña cuñí ndi cha cusuchan ndo, soco sa̱ha ndo cuenda chi ñu cha chinó vaha iñi chi Nyoo ta sa̱cuvi ndo tari sacuví ñu. Vatyi ñu chinó vaha iñi chi Nyoo chihin cha cama iñi ñu, ican ñu ñihí cha catyí Nyoo tyi cuhva ra chi yo. 13Vatyi ta cha naha catyi̱ Nyoo chi ra Abraham, vatyi cuhva ra noo cha cuhva ra chi ra. Ta Nyoo tyaa̱ ra cuhva cha cuhva ra, ta noo ri tuhun caha̱n ra vatyi maa ra, Nyoo cuví ra. 14Ta tyehe caa catyí ra: “Cha ndicha vatyi cunasoco xain chuun ta cuaha xaan sehun cucuhve”, catyí ra chi ra Abraham. 15Ta ra Abraham chihin cha cama iñi ra, nyatu̱ ra tuhun caha̱n Nyoo chihin ra, ta tyicuan caa naquehe̱n cuenda ra cha catyi̱ Nyoo tyi cuhva ra chi ra. 16Tatu noo ñáyɨvɨ cuacuhva ñu noo cha cuacuhva ñu chi tahan ñu ta tyanaha ñu sɨvɨ noo ra cahnu ca. Ma chihin yucuan ri. 17Ta yucuan chaha vatyi Nyoo minoo ri tuhun caha̱n ra, vatyi cuñi̱ ra cha coto ñáyɨvɨ vatyi ndicha tuhun cahán ra, ta ña nasamá ra tuhun cahán ra. 18Yucuan chaha iyó uvi tahan cha ma cuvi nasama chi. Noo cuví cha catyi̱ Nyoo tyi cuhva ra nyatu chi ra Abraham, ta cha cu uvi, noo ri tuhun cahan ra vatyi maa ra, Nyoo cuví ra. Ta Nyoo ña cahán ra cuendu. Yucuan chaha tandɨhɨ yo cha nyañaá yo chi ra, nɨɨ iñi yo cunyee iñi yo chi ra, ta nyatú yo cha tyaá ra cuhva cha cuhva ra chi yo. 19Tari noo barcu cha nuhñí noo caa vee, coto cuhun chi chihin tatyi, ta tyicuan caa quɨhɨ iñi yo cha sacacú ra Cristo añima yo. Ta cha quɨhɨ iñi yo chi ra, nuhñí yo chihin Nyoo ra nyaá inga chiyo cortina, o nya gloria cuví Cuan. 20Vatyi ra Jesús cha quɨhvɨ̱ ra yucuan ta nuña̱ ra ityi nu cuhun yo nu nyaá Nyoo. Ta ican ra Jesús cuví ra minoo tata sutu tyicuan ri maa, tari ra Melquisedec.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\