Hebreos 7

1Ra Melquisedec cha cahín tuhun, cuvi̱ ra rey ñuu Salém, ta cuví ra tata sutu cuenda Nyoo, ra cuví ra cahnu ca. Quɨvɨ cha cuandichi ra Abraham cha chaha̱n ra chicañi tahan ra chihin suhva ra cacuvi̱ rey, ta cuvi̱ chasaha ra chi ra, tyicuan ta quita̱ ra Melquisedec ityi nuu ra ta nasoco̱ ra chi ra. 2Ta ra Abraham uchi uchi tinyaa̱ ra sɨquɨ́ cha saha̱ ganaa ra nu chicañi̱ tahan ra, ta chaha̱ ra chi ra Melquisedec. Ta sɨvɨ ra Melquisedec cuan cuñí chi catyí: “Rey, ra cuví ra vaha.” Ta rey ñuu Salem cuan cuví ra, yucuan chaha cuví ra: “Rey vaha cha chahá cha taxi coo añima ñáyɨvɨ.” 3Ña catyí tuhun Nyoo yóó cha cuvi̱ sutu ra ta sɨhɨ ra, ni ña cahán chi tuhun yóó ñáyɨvɨ chi ra. Nɨ ri ña cahán chi tuhun ama cacu̱ ra, ni ama chihi̱ ra. Yucuan chaha cuví ra tari caá Sehe Nyoo, noo tata sutu tyicuan ri maa. 4Soco, vityin nye̱he ndo yoso cha cahnu cuví ra Melquisedec, vatyi ra Abraham tinyaa̱ ra uchi uchi sɨquɨ cha saha ganaa̱ ra chi ra cacuvi̱ rey cuan nu chicañi̱ tahan ra, ta chaha̱ ra chi ra Melquisedec. 5Tyehe ta tata ra Abraham cuví ra Melquisedec, ta cuví ra sutu, ma catyi yo tyi ra cahnu ca cuví ra. Vatyi nu cuahan ca chi ityi nuu ta suri maa ley Nyoo sanɨñɨ chi ñáyɨvɨ tata ra Abraham nacuhva ñu uchi uchi cha saha̱ ganaa ñu chi ra cacuví sutu tata ra Leví, vasɨ tata ra Abraham cacuví chi ra tari maa ñu. 6Ta ra Melquisedec, ñima tata ra Leví cuví chi ra, ta ni ñima tata ra Abraham, soco vita ri tyi quehe̱n ra uchi uchi sɨquɨ tandɨhɨ cha ñihi̱ ra Abraham. Ta nasoco̱ ra Melquisedec chi ra Abraham, ra cha chaha̱ Nyoo promesa chii. 7Ta chitó cachi yo vatyi cahnu ca cuví ra cha nasocó cuan, ta ñima ca ra cha nasoco̱ ra chi. 8Nyehé yo vatyi cahnu ca ra cuví ra Melquisedec cha nuu inga ra caquehén cuenda uchi uchi sɨquɨ cha iyó chi ñáyɨvɨ, vatyi rayɨɨ ri cacuví ra cuan, ta tuhva chaa tuhun chihi chi ra. Soco tuhun ra Melquisedec cahán chi nu tutu Nyoo ta catyí chi tyi ñahri tuhun chihi iyó chi ra. 9Ta ra Leví, chihin sehe ra, ra cacuví tata ra Abraham, ican ra cacuví tata sutu cha tahán chi caquehén cha uchi uchi sɨquɨ cha iyó chi ñáyɨvɨ. Soco tari quɨvɨ tyiyahvi̱ tucu ra Leví cuan uchi uchi cha saha ganaa ra chi ra Melquisedec cuví cuan, vatyi ra Abraham tyiyahvi̱ ra. 10Vatyi ra Leví, tata ra Abraham cucuvi chi ra, vasɨ ta cacu ca ra quɨvɨ chisataha̱n ra Melquisedec chi ra Abraham. 11Ta ra cacuví tata ra Leví suri tata ra Aarón cacuví chi ra, ican ra cacuví sutu cuenda yo ñu Israel, ta cha cuenda ra cuan quichi̱ ley chahnu Nyoo. Ta vityin tyehe ta cuví nduvaha coo yo chihin Nyoo cha cuenda cha sacuví yo cha catyí ley cuan, yucuan ndicha ña nɨñɨ ca cha quichi̱ ra Cristo ra cuví tata sutu tari ra Melquisedec, ta ñima tari ra Aarón. 12Vatyi tatu Nyoo ta nasama̱ ra chi ra cuví sutu, cuñi̱ tucu chi cha nasama̱ ley ñandɨhɨ. 13Ta Sutu Mañi yo cha cahán tutu Nyoo tuhun, ñima tata ra Leví ta ra Aarón cuví ra, soco tata inga sehe ra Israel cuví chi ra. Ta ni noo ra vachi tata cuan ta ña tuhvá ra cuví sutu. 14Vatyi chitó vaha yo vatyi Sutu Mañi yo tata ra Judá, sehe ra Israel vachi ra, ta ra Moisés ñahri maa tuhun tata ra Judá caha̱n ra quɨvɨ caha̱n ra tuhun ra cacuví sutu. 15Ta yucuan nyehé vaha yo, vatyi Nyoo natyaa̱ ra inga sutu tari ra Melquisedec. 16Ñima tari catyí ley quichi̱ ra, vatyi ley catyí chi yóó chi tata cua quichi noo ra cuví sutu, ta ña quichi̱ ra tata cuan, soco quichi̱ ra vatyi iyó cha ndicha ñuhu Nyoo chihin ra ta ñahri tuhun chihí nyisó ra. 17Vatyi ican ihya cuví cha cahán Nyoo tuhun ra: Yoho cuvún tata sutu tyicuan ri maa, Tari ra Melquisedec. 18Yucuan chaha sacuachiyo̱ Nyoo ley chahnu cuan vatyi ña cuví maa tyinyee chi chi ñáyɨvɨ, ta ña chiñuhú. 19Vatyi ley cha chaha̱ Nyoo chi ra Moisés, ña sanduvaha̱ maa chi añima yo. Ta vityin, tyiño nuu ley chahnu cuan, iyó inga tuhun vaha ca cha yɨhɨ iñi yo. Ta chihin ihya tuhvá yo chi Nyoo vatyi sanduvaha̱ ra Cristo cuhva coo yo chihin Nyoo. 20Nyoo tyaa̱ ra cuhva ta tyanaha̱ ra vatyi cuhva ra noo sutu cha cahnu ca chi yo. Soco sutu cha iyó vityin ña tyanaha̱ Nyoo quɨvɨ tyiso̱ ra chi ra. Vatyi nu tutu Nyoo catyí chi tyehe caa: Sutu Mañi yo, ɨɨn ri tuhun cahan ra, ta ma nasama ra cuhva catyí ra tyehe caa: “Yoho cuvún Sutu tyicuan ri maa, tari cuví ra Melquisedec”, catyí Nyoo. 22Yucuan chaha ra Jesús chaha̱ ra noo tuhun vaha ca chi yo, ta ñima ca tuhun cha xihna ri cuan. 23Vatyi cha cuaha xaan ra cacuvi̱ sutu, soco chaa chaa ri tuhun chihí chi ra. 24Soco ra Jesús ñahri tuhun chihi iyó chi ra, ta ña ndɨhɨ tuhun cha cuví ra sutu. 25Yucuan chaha tyicuan ri maa cuví sacacu ra añima ñu natuhvá chi Nyoo cha cuenda ra, vatyi iyó maa ra tyicuan ri maa, vatyi cacan tahvi ra chi Nyoo cha cuenda ñu. 26Yucuan chaha ra Jesús cuví sutu cha chiñuhú chi yo. Ta maa ra, ii ra, ñahri cha quiñi caa sacuví ra, ta ni ñahri cuatyi ra. Ta ña cutahán ra chihin ñu iyó cuatyi. Ta sucun ca nyaá ra, ican saha andɨvɨ. 27Ñima tari inga ra cacuví tata sutu cuan, vatyi cuñi̱ chi cha cacahñi ra chi quɨtɨ ta cuhva cuenda ra chi Nyoo ndɨ quɨvɨ. Ta cha xihna ri, na naa cuatyi maa ra, ta yaha cuan ta naa cuatyi ñáyɨvɨ. Soco ra Jesús noo ri chaha, chaha̱ cuenda ra chi ra chi Nyoo na naa cuatyi tandɨhɨ yo. 28Ley Nyoo cha quehe̱n cuenda ra Moisés, tyisó chi chi ra cacuví nuu chi tata sutu, soco ra iyó cuatyi cacuví ra. Soco yaha̱ cuan ta chaha̱ Nyoo noo tuhun chaa, ta ɨɨn ri tuhun cahan ra. Ta tyiso̱ ra chi Sehe ra cha cuví ra Sutu cahnu ca, ta maa ra cuví ra noo ra vaha tyicuan ri maa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\