Hebreos 8

1Ta chichi cha tandɨhɨ cha cahín nu tutu ihya, ican ihya cuví cha nɨñɨ ca tuhun: Ra cuví tata sutu cahnu chi yo cuví ra noo ra vaha tyicuan ri maa, ta chicunyaa̱ ra nu tyayu chichi gloria chiyo vaha Nyoo. 2Ta cuví ra Sutu noo nu cuví vehe ñuhu cha ndicha vaha nu nyaá Nyoo. Maa Sutu yo Nyoo savaha̱ vehe cuan, ta ñima rayɨɨ. 3Tandɨhɨ ra cacuví tata sutu tyiso̱ Nyoo chi ra, vatyi cuhva cuenda ra ofrenda chi Nyoo ta cahñi ra quɨtɨ na naa cuatyi ñáyɨvɨ chihin nɨñɨ tɨ. Ta yucuan chaha̱ nɨñɨ cuñí chi cuhva cuenda tucu ra Jesucristo nɨñɨ ra chi Nyoo. 4Tyehe ta sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ nyaá ra cuví ra sutu, ni ñima sutu cuvi ra tatu tyicuan caa. Vatyi sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, iyó ca ra cacuví sutu cha cachahá cuenda ofrenda chi Nyoo tari cuhva catyí ley cha tyaa̱ ra Moisés. 5Soco ra cacuví sutu sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, sacuví ra tyiño nuu Nyoo soco tari cuhva cuví andɨvɨ. Cuví chi noo xiñahñu tyiño sahá ra Cristo. Ta chitó yo vatyi tyicuan caa, vatyi quɨvɨ cha cua savaha̱ ra Moisés vehe ñuhu cuan ta cha naha, Nyoo catyi̱ ra chi ra tyehe caa: “Sa̱ha vaha cuenda, ta sa̱vahun tari cuhva caá cha sañahi̱ chuun quɨvɨ chinyau̱n nu yucu cuan”, catyí Nyoo chi ra. 6Soco ra Cristo ra cuví sutu cahnu chi yo, vaha ca cuhva sacuví ra, vatyi cha cuenda maa ra, natyihi̱ tahan Nyoo noo tuhun vaha xaan ca chihin yo, vatyi vaha ca cha cucuhva ra chi yo. 7Vatyi tyehe ta cuví cacu añima yo chihin tuhun xihna ri cha natyihi̱ tahan Nyoo chihin yo, ña chiñuhú ca cha natyihi tahan chaa ra tuhun chihin yo cha cu uvi chaha. 8Soco Nyoo nyehe̱ ra vatyi ña vaha maa sacuvi̱ ñáyɨvɨ cuan, ta cahán ra tuhun ñu nu tutu ra tyehe caa: Cuchaa chi quɨvɨ vatyi cunatyihi tahin tuhun chaa chihin ñáyɨvɨ Israel ta ñu Judá, catyí Sutu Mañi yo. 9Ñima tari natyihi̱ tahin tuhun chihin ñáyɨvɨ chahnu ñu, quɨvɨ tɨi̱n ndaha ñu ta tave̱ chi ñu ñuu Egipto. Vatyi ña sacuvi̱ ñu tuhun cha natyihi̱ tahin chihin ñu, ta yucuan chaha sañe̱ chi ñu, catyí Sutu yo Nyoo. 10Tuhun cha cunatyihi tahin chihin ñu ñuu Israel nu cuahan ca chi, tyehe caa cucuvi, catyi Sutu Mañi yo: Chichi cha chiñi tuñi xiñi ñu, cutyai ley mai, ta chichi añima ñu cutyai. Tyicuan ta mai cucuvi Nyoo ñu, ta maa ñu cucuvi ñu ñáyɨvɨ chii. 11Tyicuan ta ña nɨñɨ ca cha sañahá ñu chi tahan ñu, ni chi yañi ñu, tacuhva vatyi cohon nuu ñu chi yuhu cha cuví Nyoo ñu. Vatyi tandɨhɨ ñu, cucohon nuu ñu chii, nyacua nya ñu luhlu ca ta nyacua nya ñu chahnu ca. 12Ta cusahi tɨcahnu iñi cha quiñi caa cha sacuvi̱ ñu. Ta ma nɨcohon ca maa iñi cuatyi ñu, catyí Sutu Mañi yo. 13Quɨvɨ cha cahán Nyoo tuhun cha natyihi̱ chaa ra tuhun chihin yo, cuñí chi catyí vatyi cha sacuchahnu̱ ra cha xihna ri cuan. Ta numi ri cundɨhɨ tuhun cha cuví cha chahnu cuan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\