Hebreos 9

1Quɨvɨ natyihi̱ tahan Nyoo tuhun cha xihna ri chihin ñáyɨvɨ, chaha̱ ra cuhva chi ñu yoso caa sacahnu ñu chi ra, soco chichi noo vehe ñuhu cha nyaá sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. 2Tyehe caa chino̱ vehe ñuhu cuan: Chata noo cortina nyaá cuartu cha xihna ri nu tayucú cañileru, ta nanyaá mesa nu catuvi̱ pan ii. Ta chicunañi̱ cuartu cuan Nu Ii. 3Chata cortina cu uvi, yucuan cuvi̱ nu chicunañi̱ Nu Ii Xaan Ca. 4Ta yucuan nanyaá noo arta xuhun cuaan nu chahmi̱ ra cutu. Ta nanyaá caja, cha natyihi̱ tahan Nyoo tuhun chihin yo, ta iñi xuhun cuaan nɨcacahnu. Ta chichi cuan ñoho̱ casitu xuhun cuaan cha ñoho̱ maná. Ta ñoho̱ yutun cha natyacu̱ cha chindaha̱ ra Aarón. Ta ñoho̱ tucu yuu cha nyaá ndɨ uchi mandamientu. 5Ta sɨquɨ caja cuan nyicú cha tari caa ángel, ta cuñí chi catyí vatyi nyaá Nyoo yucuan. Ta chihin ndichin ángel cuan cachasɨ́ ra nu cuví nu tuhva̱ Nyoo saha̱ ra tɨcahnu iñi cuatyi ñáyɨvɨ. Cha vityin ña cuví nacatyí ca ndi sɨquɨ tuhun ihya. 6Ta tyicuan caa cuvi̱ vehe ñuhu cuan. Ta ndɨquɨvɨ ri caquɨhvɨ̱ ra cacuví sutu chichi cuartu cha xihna ri nu nañí Nu Ii, tacuhva sacahnu ra chi Nyoo. 7Soco cuartu cu uvi Nu Ii Xaan Ca cuan iyó maa minoo ra cuví nuu chi sutu, ta yucuan ra cuví quɨhvɨ yucuan, noo chaha cha noo cuiya. Ta cuhva cha quɨhvɨ̱ ra, cuñí chi cuiso ra nɨñɨ quɨtɨ vatyi cuhva cuenda ra chi Nyoo cha cuenda cuatyi maa ra ta cuatyi ñáyɨvɨ. 8Ta cha tyicuan caa sañahá Tatyi Ii Nyoo chi yo vatyi, ta cuvi ca chaa yo nuu Nyoo vatyi ni nyaá ca cuartu cha xihna ri cuan. 9Tandɨhɨ maa ihya cuví chi tari noo xiñahñu ri cha cuenda tuhun chaa cha chacu̱n Nyoo vityin: vatyi noo cha chaha̱ cuenda ñu chi Nyoo ña tyiñyee̱ chi chi ñu na caca vaha iñi ñu. 10Vatyi tandɨhɨ cuhva sacuvi̱ ra cacuvi̱ sutu cuan cahán chi maa ri cuenda ñáá cha cuví cachi ñáyɨvɨ, ta ñáá cha cuví coho ñu, ta yoso caa cundundɨɨ coño ñuhu ri ñu. Ta catuvi̱ cuhva cuan, nyatu̱ chi nya quɨvɨ cacun Nyoo inga cuhva vaha ca. 11Soco vityin cha yaha̱ quichi̱ ra Cristo ta maa ra cuví tata sutu cahnu cha cuenda tuhun vaha ca cha chacu̱n Nyoo. Quɨhvɨ̱ ra chichi vehe ñuhu vaha ca, ta ndɨɨ ca, vatyi maa ra cuví sutu. Ta ñima rayɨɨ savaha̱ vehe ñuhu cuan o cuñí chi catyí, ñima vehe ñuhu ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya cuví. 12Ra Cristo quɨhvɨ̱ ra vehe ñuhu nu cuví gloria Nu Ii Xaan Ca. Soco ñima ca cha cuhva cuenda ra nɨñɨ mbee luhlu, o becerro, soco nɨñɨ maa ra chaha̱ cuenda ra. Ta tyicuan caa quɨhvɨ̱ ra noo ri chaha nu ndɨhɨ tuhun, ta tyicuan caa ta cuví sacacu ra chi yo tyicuan ri maa. 13Nɨñɨ toro, ta nɨñɨ ndixihyu, ta ñiyaa becerro cha cachahmi̱ ra nu arta, tuhva̱ ra catyicu̱ ra chata ñu ca iyó cuatyi, ta coño ñuhu ri ñu sandundɨɨ̱ chi cuan nuu Nyoo. 14Ta tatu tyicuan caa, ¡Ñana cha cahnu ca tunyee iñi iyó chi nɨñɨ ra Cristo! Vatyi tyinyee̱ Tatyi Ii chi ra ta chaha̱ cuenda ra chi ra chi Nyoo chihin cha ñahri cuatyi ra. Ta nɨñɨ ra sandachí chi cha ña vaha cha caá añima yo tacuhva ma cuita ca iñi yo ley cha chaha̱ tuhun chihi chi yo, ta tyicuan caa ta cuví sacuvi yo tyiño nuu ra cuví Nyoo nyitó. 15Yucuan chaha ra Jesucristo cuví ra cha cahán chaha yo cha cuenda tuhun chaa cha natyihi̱ tahan Nyoo chihin yo. Ta cha cuenda cha chihi̱ ra, iyó tɨcahnu iñi cuatyi cha sacuvi̱ yo quɨvɨ chinyaca̱ ñaha tuhun cha xihna ri cuan chi yo. Ta yoó, ñu nacana̱ Nyoo chi cuví yo, cuví naquehen cuenda yo noo cha ma ndɨhɨ ca maa, cha catyi̱ maa ra tyi cuhva ra chi yo. 16Vatyi tatu iyó noo tutu cha sandoo̱ noo ra chihi, ta catyí tutu cuan ñáá ndɨhɨ cha cuñihi ñáyɨvɨ chi ra tatu chihi ra; cuñí chi cha coto vaha ra cuví tyiño tatu ndicha cha chihi̱ ra cha sandoo̱ tutu cuan; tyicuan ta cuví sacaca ra tyiño cuan ta nasacha ra cha tahán chi chi ñu cuan. 17Vatyi cha nɨri ca cha iyó ra cha sandoó tutu cuan, ma cuvi cundaa tyiño cha quehen cuenda ñu cha tahán chi chi ñu, soco nya cúvi ra, tyicuan ta cuví quehen cuenda ñu. 18Yucuan chaha chihi̱ quɨtɨ ta chatɨ̱ nɨñɨ tɨ quɨvɨ natyihi̱ tahan Nyoo tuhun cha xihna ri cuan chihin yo. 19Quɨvɨ cuan, ra Moisés sacoto̱ ra tandɨhɨ ley Nyoo chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ. Yaha̱ cuan ta quehe̱n ra noo sahma cuaha cha chino̱ chihin ixi mbee ta chihin noo soco yutun cha nañí hisopo, satyii̱ ra nu nɨñɨ becerro ta nu nɨñɨ ndixihyu luhlu, nasaca̱ ra chihin ndutya, ta tyicu̱ ra chata libru ley Nyoo ta chata tandɨhɨ ñáyɨvɨ ñandɨhɨ. 20Tyicuan ta quichaha catyí ra chi ñu: “Ican ihya cuví nɨñɨ cha cuví cha ndaa vatyi natyihi̱ tahan Nyoo tuhun chihin ndo”, catyí ra. 21Ta suri tyicu̱ tucu ra Moisés nɨñɨ nu cuví vehe ñuhu cuan, ta sɨquɨ tandɨhɨ cha cachotyiñó ra yucuan nu casacahnú ra chi Nyoo. 22Tyicuan caa sacuvi̱ ra vatyi catyí ley Nyoo tyi tandɨhɨ ta chihin nɨñɨ, cuñí chi ndundɨɨ nuu Nyoo. Ta catyí tucu chi vatyi ma saha Nyoo tɨcahnu iñi cuatyi tatu ma catɨ nɨñɨ. 23Ta yucuan chaha cuñi̱ chi cha sacuvi̱ tata sutu tyicuan caa, vatyi ndundɨɨ tandɨhɨ cuan, vatyi cuví chi noo xiñahñu cha iyó ityi andɨvɨ. Soco tandɨhɨ cha cuenda ityi andɨvɨ, cuñí chi noo nɨñɨ vaha ca cha cuhva cuenda yo, ta ñima ca tari nɨñɨ quɨtɨ cuan. Cuñí chi nɨñɨ ra Cristo. 24Vatyi ra Cristo ña quɨhvɨ̱ ra chichi noo vehe ñuhu cha savaha̱ ñáyɨvɨ cha cuví xiñahñu ri. Soco quɨhvɨ̱ ra chichi vehe ñuhu cha ndicha vaha cha cuví gloria. Ta vityin cahán ra chaha yo nuu Nyoo. 25Ra cuví nuu chi sutu cuenda ñu Israel quɨhvɨ̱ ra Nu Ii Xaan Ca cuan tahan cuiya vatyi cuhva cuenda ra nɨñɨ cha ñima nɨñɨ ra cuví. Soco ra Cristo, ña cuaha chaha cuñí chi cuhva cuenda ra chi ra. 26Vatyi tyehe ta tyicuan caa, cuaha chaha cuñí chi cha nyehe ra tɨndoho ta cúvi ra nyata chino̱ ñuhu ñayɨvɨ̱ ta nya vityin. Soco vityin cha cua cuyatyin cundɨhɨ tuhun ñayɨvɨ̱, noo ri chaha quichi̱ ra Cristo, ta chaha̱ cuenda ra chi maa ra tacuhva vatyi cuví tinyaa ra cuatyi yo. 27Noo ri chaha, cúvi yo ta yaha cuan ta cucutuñi chi yo. 28Ta tyicuan caa tucu ra Cristo, noo ri chaha, chaha̱ cuenda ra chi ra tacuhva tinyaa ra cuatyi cuaha xaan ñáyɨvɨ. Yaha̱ cuan ta cuquichi ra cha cu uvi chaha, ñima ca cha quichi tinyaa ra cuatyi, soco cha quichi sacacu ra chi ñu cha nyatú chi ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\