Santiago 1

1Yuhu ra Santiago cuví noo ra sacuví tyiño nuu Nyoo ta nuu Sutu Mañi yo Jesucristo. Sacuhín nocumi chi ndo cha cuví ndo cha uchi uvi ityi ñáyɨvɨ Israel ñu yɨhɨ́ cuenda ra Cristo. Ta quɨtɨ̱ cuatyi ndo sɨɨn sɨɨn ñuu. 2Yañi, cuñí chi vatyi sɨɨ cuví chi ndo tatu cuaha nuu tɨndoho nyehé ndo. 3Vatyi chitó ndo tatu nyehé ndo tɨndoho tari cha vatyi Nyoo nducu nyehé ra tatu ndicha cha chinó iñi ndo chi ra cuví cuan. Ta tyicuan caa ta cua cutuhva ca ndo cha cucama iñi ndo. 4Sa̱ña ndo na quichi maa tɨndoho sɨquɨ ndo, vatyi ican cuví cha sacoó cha cama iñi ndo. Ta tatu cha chicoo cha cama iñi ndo ta cucuvi ndo noo ñáyɨvɨ chicha chihin tuhun Nyoo, ta cuacunyee ndo tandɨhɨ cuii maa tɨndoho cha vachi ca sɨquɨ ndo. 5Tatu nya noo nyoho cumañí cha chiñi tuñi chi ndo, ca̱can ndo chi Nyoo. Ta Nyoo cuhva ra. Ta ñima chiin ri chahá ra chi ñu chicán chi ra. Ta ña tyicuhvá ra cuhva chahá ra. Ta ña natyihí ra nuu yo cha cuenda cha chahá ra chi yo. 6Soco cuñí chi ca̱can yo chi ra chihin cha chinó vaha iñi yo. Ta ma quɨhɨ iñi yo vatyi ma cuhva ra chi yo. Vatyi ñu cha ña chinó vaha iñi, cuví ñu tari ndutya yuhu tyañuhu cha tyandahá tatyi chii sɨɨn sɨɨn ityi. 7Ta tyicuan caa maa ñu cuan, sɨɨn sɨɨn cuhva chicá xiñi ñu, vatyi sɨɨn cha chicán ñu vityin ta sɨɨn cha chicán ñu tyaan, ta ña nɨɨ iñi ñu sacuví ñu noo cha sacuví ñu. Ña tahán chi quɨhɨ iñi ñu vatyi cuñihi ñu cha cuacuhva Sutu Mañi yo chi ñu. 9Tatu iyó noo ra yañi yo, ndahvi ra, cuñí chi cusɨɨ cuñí ra vatyi Nyoo nacoñehé ra chi ra. 10Soco tatu noo ra yañi yo, tyayɨɨ ra, cuñí tucu chi cha cusɨɨ cuñí ra tatu ndundahvi ra, vatyi ra tyayɨɨ cuví ra tari noo ita cha nyaá nu cuhu, vatyi ña naha maa chiyó chi. 11Vatyi tatu cañá ñanyii ta ihñi vavaha cuhu cuan, na ityi chi. Ta ita cuan canacavá ri ta ndɨhɨ cha tyaquɨ chi. Ta tyicuan caa tucu ra tyayɨɨ, cuquichi tuhun chihi chi ra ta ndoó maa tyiño sahá ra. 12Ñana cha sɨɨ cuví chi ndo cha cunyeé ndo chihin cha cama iñi ndo ñáá tɨndoho cha vachí chi ndo. Vatyi tatu cunyeé ndo, cuñihi ndo tari noo corona. Vatyi Nyoo cucuhva ra chi ñu cuñí chi ra, cha coo ñu ñayɨvɨ̱ chaa chihin ra. 13Tatu nya noo nyoho quichí cuví iñi ndo cha sacuvi ndo cha ña vaha, ma cuñi ndo vatyi Nyoo sacuví cha caca xiñi ndo tyicuan caa. Vatyi Nyoo ña quichí cuví iñi ra sacuví ra cha ña vaha. Ta ni ña tyiyuhú ra chi yo cha sacuví yo cha ña vaha. 14Soco tatu nya noo ndo quichí cuví iñi ndo sacuví ndo cha ña vaha, suri cha cuenda cha chicá xiñi maa ndo cha ña vaha, yucuan chaha canacava ndo nu cuatyi. 15Tatu cuhva xaan yo cuhva cha quɨhɨ tuhun ña vaha iñi yo, cuacoo noo quɨvɨ ta cuasacuvi yo cuhva ña vaha cuan, ta tyicuan caa cacu cuatyi yo nuu Nyoo. Ta Nyoo tachi tuñi ra cuatyi cuan ta cuchaa tuhun chihi chi yo. 16Yañi yuhu, cuñí xain chi ndo. Ma sandavi ñaha ndo chi ndo. 17Tandɨhɨ cha vaha ta cha vii cha ñihí yo, quichi chi nya ityi sɨquɨ vatyi maa Nyoo chahá ra. Ta maa ra savaha̱ ra ñuhu̱ cha iyó andɨvɨ: tɨñoo, ta yoo, ta ñanyii. Ta Nyoo tyicuan ri cuví ra Nyoo, ta ni chiin ña tuhvá ra nasama ra cuhva cuví ra. 18Ta chahá ra ñayɨvɨ̱ chaa cha iyó yo cha cuenda tuhun ndicha cha cahán ra. Vatyi xihna ca yo cuví cha nduchaá cha nuu tandɨhɨ ca cha savaha̱ ra. Vatyi tyicuan caa cuñi̱ maa ra. 19Yucuan chaha yañi, noo noo yo ta cuñí chi cha yatyi co̱hon iñi yo cha tyasoho yo, soco cuñí chi cha ma yatyi xaan nacahán yo ta ma yatyi xaan cuxaan yo. 20Vatyi ñáyɨvɨ cha cuxaán, ña nyacuví ñu cha tahán iñi Nyoo. 21Yucuan chaha sa̱ña ndo cha ña vaha ta cha quiñi caa cha cuaha xaan iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Ta na̱tɨɨn cuenda vaha ndo chihin cha masu iñi ndo tuhun Nyoo cha tachi̱ ra añima ndo. Vatyi tuhun Nyoo cuan iyó tunyee iñi chi chi vatyi sacacú chi añima yo. 22Soco sa̱cuvi yo yoso cuhva sañahá tuhun Nyoo. Ta ma cuɨñɨ ri maa yo vatyi tatu tacuhva chiñí ri maa yo, suri chi maa yo sandavi ñahá yo. 23Vatyi ñu cha chiñí ri maa tuhun Nyoo ta ña sacuví ñu, cuví ñu tari noo ñu cha nyehé chi nu ino. 24Ta nyehé ñu yoso caa nuu ñu, ta yaha cuan ta cuahan ñu ta naá ri iñi ñu yoso cuhva caá nuu ñu. 25Soco inga ñu cha nyita ri tyasohó tuhun Nyoo, vatyi sacuví vaha ñu cha chiñí ñu. Ta tyicuan ri sahá vaha ñu cuenda cha catyí ley Nyoo, cha cuví ley vaha ca, ley cha chahá libertad chi yo tyi tava chi chi yo ndaha ra ña vaha. Ta ñu nyacuví tyicuan caa sɨɨ xaan cucuvi chi ñu. 26Tatu nya noo ñáyɨvɨ cuñí maa ñu vatyi ityi Nyoo cuahan ñu, soco ña nyatú yuhu ñu cahan ñu, suri chi maa ñu sandahvi ñahá ñu. Ta cha catyí ñu tyi ityi Nyoo cuahan ñu, cha ñima ri tuhun cuví. 27Vatyi ityi ndicha, ityi vaha nuu Nyoo Sutu yo ican cuví ihya: Cha tyinyeé yo chi ñu nyehe tɨndoho, ñu yori sutu ta sɨhɨ, ta ñu chihi̱ yɨɨ. Ta inga, cha sahá vaha yo cuenda chi yo coto sacuvi yo cha quiñi caa cha sacuví ñu ña ñohó nuu Nyoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\