Santiago 2

1Yañi yuhu, nyoho chinó iñi ndo chi Sutu Mañi yo Jesucristo ra cha cahnu ca cuví, ta ña tahán chi cha vaha ca cahán ndo chihin noo ri ñáyɨvɨ, ta chihin inga ñu ma cahan ndo. 2Vatyi tatu quɨhvɨ̱ noo ra tyayɨɨ nu nyicu ndo, yɨhɨ́ xehe xuhun cuaan ndaha ra, ta finu sahma ra, ta quɨhvɨ̱ tucu nonga ra cha ñihnó sahma chahnu ri. 3Ta nyoho tatu vaha ca tyiñuhu ndo chi ra cha vaha ñihno cuan, ta catyí ndo chi ra: “Cu̱nyaa ihya noo nu vaha.” Ta chi ra ndahvi cuan catyí ndo chi ra: “Yoho cui̱nanyaa yucuan o cu̱nyaa ihya nu ñuhú”, catyí ndo chi ra. 4Ña vaha tatu sacuví ndo tyicuan caa, vatyi ña inuu ri sahá ndo ñáyɨvɨ chi ñu, ta cha tyicuan caa, ña vaha cha chicá xiñi ndo. 5Yañi, tya̱soho ndo tuhun ihya. Nyoo nacachi̱ vaha ra chi ñu ndahvi ihya ñayɨvɨ̱, vatyi ta cuhva cuví ñu ñu tyayɨɨ chihin cha chinó xaan iñi ñu chi Nyoo, ta cuñihi ñu nu vaha nu nyacá ñaha ra. Vatyi ican ihya cuví cha catyi ra tyi cuhva ra chi ñu cuñí chi ra. 6Soco nyoho chahá ndo tɨcahan nuu chi ñu ndahvi. Ta ¿atu ña chitó ndo vatyi ñu tyayɨɨ, ican ñu cuví ñu cha chahñí ndahvi chi ndo? Ta chinyacá ñu chi ndo nuu ra cuví tyiño. 7Ta ¿atu ña chitó ndo vatyi ican ñu cuví ñu cahán ña vaha sɨquɨ ra Cristo? Ta cuenda ra Cristo yɨhɨ́ ndo. 8Tatu ndicha cha sacuví ndo tandɨhɨ cha catyí ley Nyoo ra cuví rey cuenda yo, vaha nyacuví ndo. Tari catyí tuhun Nyoo: “Cu̱ñi ndo chi tahan ndo tari cuñí ndo chi maa ndo.” 9Soco tatu chi noo ri ñu cuñí ndo. Ta chi inga ñu ña cuñí ndo, chicoó cuatyi ndo. Ta iyó cuatyi ndo nu ley Nyoo. 10Vatyi tatu noo ñáyɨvɨ sacuví ñu tandɨhɨ cha catyí ley, ta cumañí ñu noo ri cha catyí chi, cuví chi tari cha tandɨhɨ ley ña sacuví ñu. 11Vatyi Nyoo catyi̱ ra vatyi ma coo inga ñusɨhɨ o inga rayɨɨ chi ñu, tatu iyó yɨɨ ñu o iyó ñasɨhɨ ra. Ta suri maa ra catyi̱ vatyi ma cahñi yo. Yucuan chaha tatu noo ñu ña sacuvi ñu cuatyi cha ña iyó inga rayɨɨ o inga ñusɨhɨ chi ñu soco chahñí ñu, suri ña quichahá ñu cha catyí ley. 12Soco yoó cucutuñi chi yo nu ley ra Cristo cha sacacú chi yo. Yucuan cuenda tahan chi nducu yo cuhva cahan yo ta nducu yo cuhva coo yo. 13Vatyi ñu cha ña cundahvi cuñí nyehe chi inga ñu, Nyoo cusacutuñi ra chi ñu, soco ma cundahvi cuñí ra nyehé ra chi ñu. Soco ñu cha ndahvi cuñí nyehé chi inga ñu, cuquita vaha ñu cuhva cha cutuñi chi ñu. 14Yañi, ñáá ri tuhun tatu catyí ndo vatyi chinó iñi ndo, soco ñahri cha vaha nyacuví ndo. ¿Atu cuví cacu ndo chihin cha chino iñi ri ndo chi Nyoo? 15Vatyi tatu noo ñu tahan yo cumañí sahma ñu, cumañí cha cachi ñu, 16ta minoo nyoho catyí ndo chi ñu: “Cua̱han ta Nyoo na cocumi ra chuun. Na coo ca sahmon ta cha cachun”, catyi ndo. Soco ña chahá ndo cha chiñuhú chi ñu. ¿Ñáá ri tuhun cuan? 17Ñahri yahvi nyaa cha catyí yo vatyi chinó iñi yo chi Nyoo, ta ña tyinyeé yo chi tahan yo. 18Vasɨ yɨhɨ́ ndo cua catyi ndo: “Yoho chihin cha chinó iñun chi Nyoo ta cuñun cacun, ta yuhu caqui soco chihin cha vaha ñáyɨvɨ cuví ta chihin cha tyinyeí chi tahan yo.” Vaha. Soco yuhu catyí chuun, ¿atu cuví sañahun chii tyi ndicha chinó iñun chi Nyoo tatu ña vaha ñáyɨvɨ cuvún ta ña tyinyeún chi tahun? Ma cuvi. Soco yuhu chihin cha tyinyeí chi tahan yo sañahí chuun vatyi chinó vaha iñi chi Nyoo. 19Ta yoho chinó vavaha iñun tyi iyó noo ri Nyoo. Vaha cha chinó iñun. Soco cuihna chinó tucu iñi ra cuan tyi iyó noo ri Nyoo. Ta nɨhɨ́ ra chihin cha yuhví ra vatyi ma cacu ra. 20Ma tondo xaan caca xiñun. Na cutuñi iñun vatyi tatu chinó iñi yo ta ña sacuví yo cha vaha, ñahri yahvi nyaa cha chinó iñi yo. 21Ra Abraham sutu chahnu yo, cuvi̱ ra noo ra vaha nuu Nyoo cha cuenda cha sacuvi̱ ra cha catyi̱ Nyoo. Vatyi chaha̱ ra chi sehe ra, ra Isaac chi Nyoo tari cuhva catyi̱ Nyoo chi ra. 22Nyehún vatyi chinó iñi ra Abraham chi Nyoo ta chaha cha chinó iñi ra ta sacuvi̱ ra tuhun cha catyi̱ Nyoo chi ra tyi sacuvi ra. Ta nu sacuvi̱ ra cuhva catyi̱ Nyoo chi ra, yucuan cuvi̱ nu natuvi vaha cha chinó iñi ra chi Nyoo. 23Ta tyicuan caa chino̱ cava tari cuhva catyí nu tutu Nyoo tyehe caa: “Ra Abraham chino̱ iñi ra chi Nyoo ta yucuan chaha Nyoo saha̱ ra tuhun tyi vaha ra nuu ra.” Ta iyó inga nu catyí chi: “Ra Abraham, nanduvi̱ ra amigo Nyoo.” 24Ta tyicuan caa nyehe yo vatyi vaha yo nuu Nyoo cha cuenda cha nyacuvi yo cha vaha, ta ñima cha cuenda cha chinó ri iñi yo chi ra. 25Ta tyicuan caa tucu cu Rahab ñaha cata iñi cha chiyo̱ ta cha naha. Yaha̱ cha sacuvi̱ ña cuatyi, sacuvi̱ ña cha vaha quɨvɨ chaha̱ ña nu cacohon xehe ra cha tachi̱ ra Josué. Ta tyinyee̱ ña chi ra cha cuhun ra inga ityi. Ta cha cuenda cuan Nyoo saha̱ ra tuhun tyi vaha ña. 26Ta tyicuan caa tucu cuví noo coño ñuhu ñáyɨvɨ. Tatu ñahri ca cha nyitó ñu yɨhɨ́ chichi coño ñuhu cuan, ñahri ca vale chi. Ta tyicuan caa yoó, tatu ña sacuví yo cha vaha, ña vale cha chinó iñi yo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\