Santiago 3

1Nyoho yañi, ma yatyi xaan quichi cuvi iñi ndo cuvi ndo noo ra sañahá tuhun Nyoo. Vatyi nyuhu cha sañahá ndi tuhun Nyoo, tatu ña vaha sañahá ndi, cahnu ca cuatyi cuvi, ta cuaha ca cutachi tuñi Nyoo chi ndi. 2Vatyi ni noo yo ta ña sacuví yo maa maa ri maa cha vaha. Soco tandɨhɨ yo cuaha ri cuhva sacuví yo cuatyi. Soco tatu noo yo cuví cunyaca ñaha vaha yo cuhva cahan yo tacuhva ma coo cuatyi yo cha cuenda cha cahán yo, cuñí chi catyi vatyi ñahri cuatyi yo vatyi cuví tucu cunyaca ñaha yo tandɨhɨ coño ñuhu yo. 3Vatyi tatu tyihi yo yoho yuhu caballo cuví cunyaca ñaha yo chi tɨ, vasɨ cahnu tɨ. 4Ta tyicuan caa tucu noo barcu cahnu, vasɨ cahnu chi soco chihin noo vitu luhlu ri cha nyaá chata chi, cuví sacuhun ra chi chi nya ityi nu cuñí maa ra, vasɨ ñihi tatyi. 5Ta tyicuan caa tucu yaa yo. Cuví chi noo cha luhlu ri. Soco cahnu xaan cahnu xaan nanduvi noo tuhun luhlu ri cahan yaa yo. Tari nahnu cuvi cayu chihin ñuhu̱ lee cha tyaa yo chichi cuhu ta ndɨɨ maa yutun cayu. 6Vatyi tyicuan caa yaa yo tari noo ñuhu̱ luhlu cuví chi. Ta cuví chi tari noo cha quiñi caa cahnu cha ñohó chichi coño ñuhu yo, ta satɨvɨ́ chi chi coño ñuhu yo ta tandɨhɨ cuhva iyó yo ñayɨvɨ̱, vatyi suri maa cuihna, ican tyiyuhú chi chi. 7Ñáyɨvɨ cuví samasu ñu tandɨhɨ ri nuu quɨtɨ: saa, coo, ta quɨtɨ cha iyó chichi tyañuhu, ta samasú ñu chi tɨ. 8Soco yori cuví samasu yaa yo. Vatyi cuví chi noo cha ña vaha cha ña chahá chi cha cunyaca ñaha yo chi chi. Tari noo coo, tyaá tɨ chi ñáyɨvɨ, tyihi tɨ venenu tɨ ta chihi ñáyɨvɨ. Ta tyicuan caa yaa yo. 9Vatyi suri chihin yaa yo sacahnú yo chi Nyoo Sutu yo. Ta suri chihin cuan cahán ña vaha yo chi ñáyɨvɨ cha savaha̱ Nyoo tari cuhva caá maa ra. 10Suri maa chihin yuhu yo sacahnú yo chi Nyoo. Ta suri chihin cuan cahán yo cha quiñi caa. Soco yañi, ña tahán chi cha sacuví yo tyicuan caa. 11Vatyi, ¿atu cuví quita ndutya vixi ta ndutya uva noo ndohyo? Ma cuvi. 12Yañi, ¿atu cuví quita papaya nuu noo tumangu, o cuvi cuhva tupapaya noo mangu? Ma cuvi. Ta tyicuan caa ma cuvi quita ndutya uhva ta ndutya vixi noo ndohyo. 13Tatu yɨhɨ́ ndo cha chitó ndo ta iyó cha chiñi tuñi chi ndo, sa̱ñaha ndo chihin cha cachi iyó ndo. Ta sa̱cuvi ndo cha vaha chihin cha ma cahnu saha ndo chi ndo, vatyi iyó cha chiñi tuñi Nyoo chi ndo. 14Soco tatu iyó tuhun nyiyo iñi ña vaha chichi añima ndo, sacuví ndo cha sacuvi ndo soco cha cuenda cha cuñí ndo cuvaha ndo nuu ñáyɨvɨ, ta cha tyicuan caa nyacuví ndo, ña tahán chi cuyaa ndo tyi iyó cha chiñi tuñi chi ndo, vatyi cha cuyaa ndo, sandaví ñaha ndo cuví cuan, ta tixehe ndo cha ndicha. 15Vatyi tatu chicá xiñi ndo tyicuan caa ñima cha chiñi tuñi Nyoo cuví cuan, soco cuhva chicá xiñi ñu ña ñohó nuu Nyoo cuví. Cuenda cuihna cuví. 16Vatyi tatu nyiyo iñi ndo ta cuñí ndo cuvaha ndo nuu ñáyɨvɨ, yucuan cuví nu ican ñima nyicú ndo. Ta iyó tucu tandɨhɨ inga nuu cha ña vaha nu nyicú ndo. 17Soco tatu iyó cha chiñi tuñi Nyoo chi ndo, ndaa iyó ndo, cachi iyó ndo. Ta nanducú ndo cuhva coo vaha ndo chihin ñáyɨvɨ chihin cha vita iñi ndo. Ta vaha ñáyɨvɨ cuví ndo. Ta cachi vaha chicá xiñi ndo. Ta cundahví cuñi ndo chi ñáyɨvɨ. Ta nducú ndo cha vaha chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ chihin cha nɨɨ iñi ndo. 18Tatu nanducú yo cha coo vaha yo chihin ñáyɨvɨ, ta sañihi yo coo taxi ri yo chihin ñu, cuacoo yo noo ñayɨvɨ̱ cha cuɨtɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\