Santiago 4

1¿Ñáá tuhun iyó tɨsɨhɨ nu nyicu ndo? ¿Ñáá tuhun iyó cuatyi? Cha cuenda cha ña vaha cha cuñí coño ñuhu ndo. Vatyi tyicuan ri iyó cha cuñi ndo ta yucuan sacañí tahan chi ndo. 2Nyoho cuñí ndo coo ñáá ndɨhɨ cha coo chi ndo. Ta ñahri iyó chi ndo. Tyicuan ta satasɨ́ iñi ndo ta chahñí ndo tacuhva ñihi ndo. Iyo tahan ndo chihin cha nyiyo iñi ndo ñáá cha nyehé ndo soco ña cuví ñihi ndo. Tyicuan ta cañí tahan ndo. Iyó cuatyi nu nyicú ndo soco ña ñihí ndo cha cuñí ndo. Vatyi ña chicán tahvi ndo chi Nyoo. 3Ta tatu chicán tahvi ndo chi Nyoo, nɨ ri ña ñihí ndo cha cuenda vatyi ña vaha chicán ndo. Vatyi cuñí ndo soco cha sanaa ndo cha caca noo ri maa ndo cuhva cuñí ñáyɨvɨ. 4Ña ndicha cha chinó iñi ndo chi Nyoo. ¿Atu ña chitó ndo vatyi tatu nyacuví ndo cuhva cuñí ñáyɨvɨ, ñu xaan iñi chi Nyoo cuví ndo vatyi ña nyacuví ndo cuhva cuñí Nyoo? Yucuan chaha tatu yɨhɨ ndo nyacuví ndo cuhva cuñí ñáyɨvɨ, ñu xaan iñi chi Nyoo cuví ndo. 5¿Atu cha caha ri catyí nu tutu Nyoo vatyi Tatyi Ii cha chahá Nyoo coo añima yo, cuñí xaan chi chi yo, ta cuiño xaan chi chi yo? Cuñí Nyoo cha ɨɨn ri chi maa ra cua cuñi xaan yo. 6Soco tyinyeé ca ra chi yo tacuhva vatyi cuvi nacuhva ndɨhɨ yo chi yo chi ra. Yucuan chaha catyí tucu tuhun Nyoo vatyi Nyoo ña tahán iñi ra chi ñu cahnu saha chii. Soco tyinyeé ca ra chi ñu nacotó tyi chiñuhu ra chi ñu. 7Ican tuhun na̱cuhva vaha ndo chi ndo chi Nyoo. Ma quichaha ndo nu cahán cuihna chihin ndo. Ta maa ra cucacacono ra nyehe ra chi ndo. 8Tu̱hva yatyin ndo chi Nyoo ta maa ra tuhva yatyin ra chi ndo. Nyoho ñu iyó cuatyi, sa̱ndundɨɨ ndo chi ndo. Ta nyoho cha uvi nyaa xiñi ndo sa̱ndunɨɨ ndo iñi ndo ta cu̱hva ndo na sacutu Nyoo añima ndo chihin cha vaha, tyicuan ta cundundɨɨ ndo nuu ra. 9Cu̱cuihya cuñi ndo. Cuacu ndo. Na ndichi xiñi ndo vatyi ña vaha cuhva iyó ndo. Cha nuu cha cuacu ndo chihin cha sɨɨ cuñi ndo cuacu ndo chihin cha cuihya iñi ndo. Ta cha sɨɨ cuñi ndo na nanduvi chi tucuihya iñi. 10Ndahvi sa̱ha ndo chi ndo nuu Sutu Mañi yo, ta maa ra cusanducahnu ca ra chi ndo. 11Yañi, ma cahan ña vaha ndo sɨquɨ noo tahan ndo. Vatyi ñu cha cahán ña vaha sɨquɨ noo tahan, o nyehé nyaa ñu chi ñu, sɨquɨ ley Nyoo cahán ña vaha ñu ta nyehé nyaa ñu. Vatyi tatu nyehe nyaun, juez nasahún chuun cha nuu cha quichahún nu cahán ley cuan. 12Vatyi noo ri ra cuví ra cha chahá ley cuan. Ta suri ra cuví ra juez. Ta suri maa ra cuví ra ra sacacu chi yo, o sacunaa ra chi yo. Soco ¿yóó ñu cuví yoho vatyi nyehe nyaun chi inga ñu, ta sacutuñun chi ñu tari cha juez cuvún? 13Vityin cuɨ̱ñɨ ndo tuhun ihya, nyoho cha catyí ndo: “Vityin o tyaan cuhun yo ñuu cuan, o inga ñuu cuan. Ta yucuan cunyaa yo noo cuiya vatyi sahatyiño yo ta saha ganaa yo xuhun”, catyí ndo. 14Ta ni ña chitó ndo cha cucuvi tyaan. Vatyi ñayɨvɨ̱ cha iyó yo cuví chi tari noo vico nuhu vatyi noo ri cuhva yɨhɨ chi, ta tañi ri ta cha naa tucu chi. 15Soco tahán chi catyí ndo tyehe caa: “Tatu Sutu Mañi yo ta cuñí ra, coo yo ta sacuvi yo ihya o yucuan.” 16Soco nyoho nyee xaan ndo cuñí maa ndo ta cahnu sahá ndo chi ndo. Ta ña vaha tyicuan caa. 17Vatyi tandɨhɨ yo cha chitó yo sacuví yo cha vaha ta ña sacuví yo, chicoó cuatyi yo cha tyicuan caa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\