Santiago 5

1¡Cuɨ̱ñɨ ndo tuhun ihya, nyoho ñu tyayɨɨ! Cua̱cu ndo chihin cha cuihya cuñi ndo, ca̱nachaa ndo cha cuenda tɨndoho cha cunyehe ndo. 2Vatyi cha tyayɨɨ cha sacayá ndo, cha cuñí tɨvɨ. Ta sahma finu ndo, ndɨɨ maa cha cuñi cachi tɨquixin. 3Xuhun cuaan ndo ta xuhun cuichin ndo cuxi vavaha chi. Ta yucuan chahá chi noo seña cha chinyacuvi̱ ndo. Ta tari quɨvɨ cha cucahmi chi chi ndo tari cayu ñuhu̱ vatyi cucunaa ndo. Tyi sacayá xaan ndo cha tyayɨɨ ndo tyi cotyiño ndo tyaan. 4Ta ña tyiyahvi̱ ndo yahvi cha tahán chi chi ñu ndahvi cha sahatyiño̱ nu tyiño sahá ndo. Ta vityin chicán ñu cuatyi chaha ndo nuu Sutu Mañi yo ra nyacá ñaha ángel cha cuví sɨndaro cuenda ra. Ta maa Sutu Mañi yo chiñí ra tuhun cahán ñu ndahvi cuan. 5Ihya sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ tyaquɨ iyó ndo, tyayɨɨ́ iyó ndo. Ta sacuví ndo yoso cuhva cuñí maa ndo. Tari nduxahan quɨnɨ cha cucúvi, tyicuan caa nyoho, vatyi cucunaa ndo. 6Ta nyoho tyaa̱ ndo cuatyi chaha ñáyɨvɨ vaha. Ta chahñi̱ ndo chi ñu. Ta ñu ndahvi cuan ña cuví sacacu ñu chi ñu. 7Yucuan chaha, yañi, nyatú yo chihin cha cama iñi yo nyacua nya quɨvɨ quichi Sutu Mañi yo. Tari noo ra cha sahá tyiño chi cuhu nyatú ra nyacua nya cha coon savi cha xihna ri ta cha yaha savi nu ndɨhɨ, tyicuan ta naquehen ra ñáá cha tachi̱ ra. 8Ican tuhun cua̱tu ndo chi Nyoo chihin cha cama iñi ndo. Ta cunɨɨ ca iñi ndo vatyi cha cuyatyin cha quichi Sutu Mañi yo. 9Yañi, ma tyaa ndo cuatyi chaha tahan ndo, coto tachi tuñi Nyoo chi ndo. Vatyi Nyoo, juez cuví ra. Ta cha cuñi quichi ra. 10Yañi, sa̱ha ndo cuenda cuhva chiyo̱ ra profeta cha chaha cuenda tuhun Sutu Mañi yo ta cha naha, vatyi cuhva cha canyehé ra tɨndoho, cacunyee xaan ra. 11Chitó yo vatyi sɨɨ xaan cuñí ra cha cunyee̱ tandɨhɨ nuu tɨndoho. Tari ra Job. Chiñi̱ ndo tuhun yoso caa cunyee̱ ra tɨndoho cha nyehe̱ ra. Ta chitó ndo vatyi nu ndɨhɨ tuhun, cuaha xaan cha vaha chaha̱ Sutu Mañi yo chi ra. Vatyi Sutu Mañi yo iyó xaan tɨcahnu iñi chi ra. Ta cundahvi cuñi ra nyehe ra chi yo. 12Soco yañi, ma tyanaha ndo tacuhva chino iñi ñáyɨvɨ vatyi ndicha cha sacuví ndo. Ma tyanaha ndo nɨ tuhun andɨvɨ, ni tuhun ñuhu ñayɨvɨ̱, ni ma catyi ndo: “Chitó vaha maa Nyoo.” Tatu ndicha tuhun cahán ndo, ndicha ca̱tyi ndo. Soco tatu chitó ndo tyi ña ndicha, ca̱tyi ndo tyi ña ndicha, vatyi coto tachi tuñi Nyoo chi ndo. 13Tatu nya noo nyoho nyehé ndo tɨndoho, ca̱can tahvi ndo chi Nyoo. Ta tatu nya noo ndo sɨɨ cuñí ndo, ca̱ta ndo yaa Nyoo. 14Tatu nya noo ndo cuhví ndo, cuñí chi cana ndo chi ra nyisó tyiño vehe ñuhu vatyi cacan tahvi ra chaha ñu cuhví cuan ta tyihi ra acetye chi ñu chihin sɨvɨ ra Cristo. 15Ta tatu chinó vavaha iñi ra chi Nyoo cuhva cha chicán tahvi ra, ñu cuhvi cuan cucacu ñu. Ta Sutu Mañi yo cusanducuita ra chi ñu. Ta tatu sacuvi̱ ñu cuatyi, Nyoo cusaha ra tɨcahnu iñi cuatyi ñu. 16Yucuan chaha na̱hma ndo cuatyi ndo nuu tahan ndo. Ta ca̱can tahvi ndo chaha tahan ndo vatyi na nduvaha ndo. Vatyi nu chicán tahvi noo ra vaha chicá chihin Nyoo iyó xaan tunyee iñi Nyoo. 17Tari ra Elías ra profeta Nyoo ta cha naha. Cuvi̱ ra noo rayɨɨ tari maa yo. Ta chica̱n tahvi ra chi Nyoo vatyi ma coon savi. Ta ña coo̱n savi uñi cuiya sɨsava. 18Yaha̱ cuan ta nacaca̱n tahvi tucu ra chi Nyoo inga chaha. Ta nacoo̱n savi inga chaha. Ta cuvaha̱ chɨtɨ cha tachi̱ ñáyɨvɨ nu ñuhú. 19Yañi, tatu noo tahan ndo sandoo̱ ñu tuhun ndicha Sutu Mañi yo, ta cuanuhu ñu ñayɨvɨ̱ inga chaha, ta tatu tyinyeé ndo chi ñu na ndichi ñu ityi Nyoo inga chaha, 20co̱to ndo vatyi cha tyinyeé ndo chi ñu sacuvi̱ cuatyi cuan na ndɨhvɨ ñu ityi Nyoo inga chaha, sacacú ndo añima ñu ndahvi cuan coto cuhun ñu anyaya. Ta sacuvi̱ ndo vatyi saha̱ Nyoo tɨcahnu iñi tandɨhɨ cuatyi ñu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\