San Juan 10

1Cahán ca ra Jesús ta catyí ra: ―Cha ndicha catyí chi ndo, tatu noo ra cuaquɨhvɨ chichi noo chacu mbee, ta cha nuu cha quɨhvɨ́ ra yuhu chacu, quɨhvɨ́ ra inga ityi, ra suhu cuví ra. 2Soco ra quɨhvɨ́ ityi yuhu chacu, ra sahá cumi mbee cuan cuví ra. 3Ra nyaá yuhu chacu cuan nuña ra na quɨhvɨ ra sahá cumi mbee cuan. Ta mbee cuan nɨcohón soho tɨ ndusu ra. Noo noo tɨ ta iyó sɨvɨ tɨ sahá ra, ta cana ra chi tɨ ta tavá ra chi tɨ ityi chata chacu. 4Ta cha yaha̱ tava̱ ra chi tɨ, ta cuahan ra ityi nuu tɨ ta nyicón tɨ chi ra, vatyi nɨcohón soho tɨ ndusu ra. 5Soco tatu ña ñohó soho tɨ ndusu ra, chinó tɨ chi ra ta ma cunyicon tɨ chi ra. 6Tyehe caa tuhun caha̱n ra Jesús chihin ñu. Soco maa ñu ña cutuñí iñi ñu ñáá tuhun cuñí ra cahán ra cha tyicuan caa. 7Tyicuan ta catyí ra Jesús inga chaha chi ñu: ―Cha ndicha catyí chi ndo vatyi yuhu cuví tari noo yuhu chacu nu quɨhvɨ́ coyo ñáyɨvɨ cuende cha cuví ñu tari mbee sane. 8Tandɨhɨ ra cha yaha̱ caquichi̱ coyo, ra suhu cacuví ra. Soco mbee ña quichaha̱ tɨ cha cacaha̱n ra. 9Yuhu cuví yuvehe gloria. Ñu quɨhvɨ̱ cuende, cacu̱ ñu cha ma cuhun ñu anyaya. Ta cuví ñu tari noo mbee cha quɨhvɨ́ ta quitá chichi chacu cuan. Ta ñihí tɨ cuhu cachi tɨ. 10’Noo ra suhu vachí ra, soco vachí suhu ra, vachí cahñi ra, vachí satɨvɨ ra. Soco yuhu vachí vatyi coo ndo noo ñayɨvɨ̱ chaa cha ma naa ca maa. 11Yuhu cuví noo ra vaha sahá cumi mbee. Vatyi ra sahá cumi mbee chahá ra ñayɨvɨ̱ ra cuenda sana ra. 12Soco ra cuví musu, tatu nyehé ra vachí lobo cha cuví noo quɨtɨ xaan, sandoo maa ra chi mbee sana chitoho ra. Ta chinó ra. Vatyi ñima sana maa ra cuví tɨ. Tyicuan ta tɨɨn quɨtɨ xaan chi mbee cuan. Ta saquicono tɨ chi tɨ ityi cuan ityi ihya. 13Musu cuan chino ra cha cuenda vatyi cha cuenda xuhun ri sahá tyiño ra. Ta ñahri cuenda ra chi mbee, tyi ñima sana ra cuví. 14’Yuhu cuví ra sahá cumi vaha mbee sane. Ta ñohó nui chi tɨ. Ta maa tɨ ñohó nuu tɨ chii, 15tari ñohó nuu Suti chii, ta yuhu ñohó nui chi ra. Yuhu chahí ñayɨvi̱ cuenda mbee sane. 16Iyó tucu inga mbee sane cha ñima chichi chacu ihya iyó tɨ. Cuñí chi cha cuhin cunaquehin chi tɨ. Ta cuquichaha tɨ chii. Ta coo noo ri nu quɨhɨ tandɨhɨ tɨ. Ta noo ri ra sahá cumi chi tɨ cucoo. 17’Suti cuñí ra chii vatyi chahí ñayɨvi̱ cha catyi ñáyɨvɨ cuende. Soco yaha cuan, nacuhva tucu ra ñayɨvi̱ inga chaha. 18Yori tinyaá ñayɨvi̱, soco cha iyó vaha iñi mai ta chahí. Iyó ityi chii cha cuhve ñayɨvi̱ ta cúvi, ta iyó tucu ityi chii cha naquehen tiqui inga chaha vatyi cunandote. Ican ihya cuví tyiño cha tyaa̱ Suti chii ―catyí ra Jesús. 19Cha cachiñi̱ tucu ra cacuví nuu chi ñu Israel tuhun cha cahán ra Jesús ihya, cacusɨɨ̱n tucu ra chihin tahan ra inga chaha. 20Ta cuaha xaan ra catyí ra: ―¿Ñáá tuhun cha quichaha ndo chi ra chiña? Ta yɨhɨ́ noo tatyi ña vaha chi ra, ta loco ra ―cacatyí ra. 21Ta inga ra catyí ra: ―Yori ñu ñohó tatyi ña vaha chi cahán tyehe caa. ¿Atu cuví sananyehe noo tatyi ña vaha chi noo ra cuaa? ―catyí ra. 22Nya ñuu Jerusalén yoo vichin cuví. Ta sanducahnú ñu noo vico quɨvɨ nanduchin cuiya cha suhñi̱ ñu vehe ñuhu cahnu cuan. 23Ta ra Jesús chicá noo ra vehe ñuhu cuan ityi corredor ra Salomón. 24Ta ra cacuví nuu chi ñu Israel cachicuitayucu̱ cutya ra nuu ra. Ta quichaha̱ ndaca tuhun ra chi ra: ―¿Ama catyi cachun chi ndi tatu icon cuví Cristo? ɨngaña ri ca̱tyi cachi chi ndi. 25Ta ra Jesús catyí ra: ―Cha yaha̱ catyi chi ndo, ta ña chinó iñi ndo chii. Tyiño sacuví nuu Suti ican cuví cha ndaa cuende. 26Soco nyoho ña chinó iñi ndo chii vatyi ñima mbee sane cuví chi ndo. Tari cuhva catyi̱ chi ndo ndaa ri. 27Mbee sane nɨcohón soho tɨ ndusi, ta yuhu ñohó nui chi tɨ. Ta maa tɨ nyicón tɨ chii. 28Yuhu chahí ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa coo tɨ. Ta ma cunaa tɨ. Ta ni yori maa cuví tinyaa chi tɨ chichi ndahi. 29Maa Suti chaha̱ chi tɨ chii. Ta cahnu ca cuví maa ra ican saha tandɨhɨ ca. Ta yori cuví tinyaa chi tɨ chichi ndaha ra. 30Yuhu ta Suti Nyoo, noo ri cuví ndi ―catyí ra Jesús. 31Tyicuan ta ra cacuví nuu chi ñu Israel cuan caquehe̱n tucu ra yuu vatyi tuchi ra chi ra. 32Ta ra Jesús catyi ra chi ra: ―Cuaha xaan cha vaha sacuvi̱ yuhu nuu ndo chihin tunyee iñi Suti. ¿Ta nya cuenda cuan cua tuchi ndo yuu chii? ―catyí ra Jesús chi ra. 33Ta ra cacuví nuu chi ñu Israel cuan cacatyí ra: ―Ñima cha cuenda noo cha vaha sacuvu̱n cutuchi ndi yuu chuun, soco cha cuenda vatyi yahun nuu Nyoo chihin tuhun cahún. Noo rayɨɨ ri cuvún, soco sahún tari Nyoo chuun ―cacatyí ra chi ra. 34Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra: ―Nu tutu tuhun Nyoo nyaá vatyi Nyoo catyí ra: “Nyoho cuví ndo nyoo”, catyí Nyoo. 35Chitó yo vatyi cha cahán tuhun Nyoo, ma cuvi catyi yo tyi ña ndicha. Ta Nyoo sacunañí ra nyoo chi ñu naquehén tuhun cahán ra. 36Ta tatu maa Nyoo nacachi̱ chi yuhu ta tachi̱ ra chii sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya ¿yoso caa catyí nyoho vatyi yahá yuhu nuu Nyoo nu catyí tyi Sehe Nyoo cuví chii? 37Tatu ña sacuví cha sacuví Suti, ma chino iñi ndo chii. 38Soco tatu sacuví, vasɨ ma chino iñi ndo chii, soco chi̱no iñi ndo tyiño sacuví. Tyicuan ta cucoto cachi ndo vatyi Nyoo Suti ɨɨn ri cuví ra chihin. Ta yuhu ɨɨn ri cuví chihin Nyoo Suti ―catyí ra Jesús. 39Inga tucu chaha cacuñi̱ ra catyihi ra chi ra vehe caa, soco ra Jesús cuahan ri ra. 40Tyicuan ta cuanuhu̱ ra ityi nu caña ñanyii inga chiyo yuvi cahnu Jordán cuan nu sacondutya̱ ra Juan ta xihna ri. 41Cuaha ñáyɨvɨ chaha̱n chinyehe chi ra, ta catyí ñu: ―Ndicha, vasɨ ni noo milagru ña sacuvi̱ ra Juan, soco tandɨhɨ tuhun cha caha̱n ra cuenda ra ihya ta ndicha ―catyí ñu. 42Ta cuaha xaan ñu cachino̱ iñi ñu chi ra Jesús ityi cuan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\