San Juan 12

1Cumañi iñu ca quɨvɨ cha cuatahan chi vico pascua, ta chaa̱ ra Jesús ñuu Betania nu iyó ra Lázaro, ra cha sanandoto̱ ra Jesús chi. 2Yucuan savaha̱ ñu cha cuxiñi ra Jesús. Cu Marta tyihi̱ ña coho nu mesa. Ta chicunyaa̱ ra Jesús nu mesa. Ta nyaá tucu ra Lázaro chihin ra. 3Tyicuan ta cu María quehe̱n ña ta cha sava litro ndutya vixi chahán cha chino̱ chihin maa ri nardo, noo cha yahvi xaan nyaá. Ta cuhvi̱ ña chaha ra Jesús chihin ndutya vixi chahán cuan. Yaha̱ cuan ta sana ityi ña chihin ixi xiñi ña. Tandɨhɨ chichi vehe cuan chitu̱ chihin xico ndutya vixi chahán cuan. 4Ta yucuan nyaá tucu ra Judas Iscariote, sehe ra Simón. Cuví ra noo ra chicá noo chihin ra Jesús. Ta suri maa ra cuví ra cha naxico̱ tuhun chi ra Jesús nuu ra xaan iñi chi ra. Ta quichaha catyí ra Judas cuan chi ñu cuan: 5―¿Ñáá tuhun ña xico̱ ndo ndutya vixi chahán ihya chi ñáyɨvɨ, cuhva ñu cuenda mil chi ndo chihin, ta tyinyee ndo chi ñu ndahvi? ―catyí ra. 6Soco ra Judas ña catyí ra tuhun ihya cha cuenda cha ndahvi cuñí ra nyehe ra chi ñu ndahvi, soco vatyi ra suhu cuví ra. Ta vatyi ndaha maa ra nyaá yɨtɨn xuhun ta tuhvá ra suhu ra cha tyihí ñu chichi yɨtɨn cuan. 7Tyicuan ta catyí ra Jesús chi ra: ―Sa̱ña chi ña, vatyi ñaha ihya sacuvi̱ ña tyehe caa cha cuenda cha cuquɨhvɨ coño ñuhi chichi ñuhu. 8Ñu ndahvi tyicuan ri cu cunyicú ñu chihin ndo, soco yuhu ña tyicuan ri ―catyí ra Jesús chi ra Judas cuan. 9Cuaha xaan ñu Israel ñihi̱ ñu tuhun tyi ra Jesús ñohó ra Betania, ta chaha̱n coyo ñu nyicuan. Ñima cha cuñí ñu nyehe ñu chi ra Jesús ri, soco cuñí tucu ñu nyehe ñu chi ra Lázaro, ra cha sanandoto̱ ra Jesús chi. 10Tyicuan ta ra cacuví nuu chi tata sutu catyihi̱ tahan ra tuhun vatyi cucahñi tucu ra chi ra Lázaro ñandɨhɨ. 11Vatyi cha cuenda ra ta cuaha xaan ñu Israel cacusɨɨn ñu chihin ra ta nachino iñi ñu chi ra Jesús. 12Cuaha xaan ñáyɨvɨ cuahan ñu Jerusalén cha vico pascua. Ta cha inga quɨvɨ cachitó ñu tyi ra Jesús cuachaa ra. 13Tyicuan ta chahnya̱ ñu ndaha tunducaha ta cuahan coyo ñu cuasatahan ñu chi ra Jesús. Ta canachaa ñu, ta catyí ñu: ―¡Cahnu xaan ca cuví maa Nyoo! ¡Nasoco xaan Nyoo chi ra vachi ihya chihin tunyee iñi Nyoo! ¡Nasoco xaan Nyoo chi Rey cuenda yo ñu Israel! ―cacatyí ñu, canachaa ñu. 14Ta ra Jesús ñihi̱ ra noo burru ta chicoso̱ ra chi tɨ tari cuhva catyí maa nu tutu Nyoo tyehe caa: 15Ma yuhvi ndo ñáyɨvɨ ñuu Sión Nye̱he ndo, vachi Rey ndo. Yosó ra noo burru ―catyí chi nu tutu Nyoo. 16Quɨvɨ cuan ra cachicá noo chihin ra Jesús, ña cacutuñí iñi ra tuhun cuan cha nyaá nu tutu Nyoo. Soco cha yaha̱ cuanuhu ra Jesús gloria, canɨcohon iñi ra vatyi tandɨhɨ tuhun cuan ta nyaá nu tutu Nyoo tyi tyicuan caa cucuvi chi ra. Ta tyicuan caa cuvi̱ chi ra. 17Ta ñáyɨvɨ cha nyehe̱ quɨvɨ cha cana̱ ra Jesús chi ra Lázaro chichi ñaña, quɨvɨ sanandoto̱ ra chi ra, nacatyí ñu cha nyehe̱ ñu. 18Ta yucuan chaha cuaha xaan ñáyɨvɨ chisataha̱n ñu chi ra Jesús, vatyi chito̱ ñu milagru cha sacuvi̱ ra. 19Tyicuan ta ra cuví fariseo cacatyí ra chi ra tahan ra: ―Cha nyehé maa ndo tyi ñahri maa cuví sacuví yo, vatyi tandɨhɨ ñáyɨvɨ nyicón chi ra ―cacatyí ra. 20Ñohó tucu suhva ra ñuu Grecia mahñu ñáyɨvɨ cha chaha̱n coyo chisacahnu vico ñuu Jerusalén cuan. 21Tyicuan ta catuhva̱ ra ñuu Grecia cuan nu nyaá ra Felipe, ra ñuu Betsaida nu cuví Galilea, ta cachacu̱ ndahvi ra nuu ra ta cacatyí ra: ―Tata, cuñí ndi cahan ndi chihin ra Jesús ―cacatyí ra. 22Ta ra Felipe chaha̱n ra chicatyi̱ ra chi ra Andrés. Ta nɨnduvi ra chinacatyi̱ ra chi ra Jesús vatyi ra Grecia cuan cuñí ra cahan ra chihin ra. 23Ta nacaha̱n ra Jesús, ta catyí ra: ―Chaa̱ cuhva vityin vatyi yuhu cha cuví Rayɨɨ cha quichi nya gloria, cuananuhu tiqui nya gloria, ta cusacahnu Suti chii. 24Cha ndicha catyí chi ndo vatyi tatu noo chɨtɨ ta ma quɨhɨ chichi ñuhú ta ma tyahyu chi, noo ri chɨtɨ cucuvi chi tyicuan ri maa. Soco tatu tyahyu chi, nduchaa chi inga chaha ta coo cuaha ca chɨtɨ chi. 25Ñu cuñí xaan ñayɨvɨ̱ iyó ñu, cucunaa ñu. Soco ñu ña cuñí ñayɨvɨ̱ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, cunañihi ñu noo ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa cucoo ñu. 26Tatu yɨhɨ́ ndo cuñí ndo sacuvi ndo tyiño nui, cu̱nyicon ndo chii. Ta nu cuacunyai, yucuan cucunyaa tucu ñu sacuví tyiño nui. Tatu nya nyoho sacuví ndo tyiño nui, Suti cusacahnu ra chi ndo. 27’Vityin chicá xaan xiñi. Ta ¿ñáá cha cucatyi? ¿Atu catyi chi Suti na sacanyaha ra tɨndoho cha nyaá cunyehi vityin? Ma catyi cha tyicuan caa vatyi cha cuenda cuan vachi sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. 28Vaha ca catyi chi Suti: “Sutu Mañi yuhu, sa̱cahnu sɨvun” ―catyí ra Jesús. Tyicuan ta caha̱n noo ndusu ityi andɨvɨ ta catyí chi tyehe caa: ―Cha yaha̱ sacahni sɨvi, ta cusacahni inga chaha ―catyí ndusu cuan. 29Ta ñu nyicú yucuan, chiñi̱ ñu ndusu cuan, ta catyí ñu vatyi savi caha̱n. Ta inga ñu catyí ñu: ―Noo ángel caha̱n chihin ra. 30Tyicuan ta ra Jesús catyí ra chi ñu: ―Ñima cha cuenda cha vaha chi yuhu caha̱n ndusu cuan soco cha cuenda cha vaha chi maa ndo cuví. 31Vityin cuví cuhva cutachi tuñi Nyoo chi ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Ta vityin cuhva cutava ñehe Nyoo chi ra nyacá ñaha sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. 32Ta cuhva cha cuitacai nu cruzi, yucuan cuhva cunaxite chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ ―catyí ra Jesús. 33Cahán ra tyehe caa cha cuñí ra na cutuñi iñi ñu tyi tyicuan caa cuhva cucúvi ra. 34Ta ñáyɨvɨ nacaha̱n ñu ta catyí ñu chi ra: ―Tuhvá ndi chiñi ndi sacuaha ra nu libru ley yo vatyi ra cuví Cristo tyicuan ri maa cucoo ra. ¿Yoso caa cha catyí yoho tyi cusandaa ñu chi Rayɨɨ quichi nya gloria nu cruzi? ¿Yóó ra cuví Rayɨɨ cha quichi nya gloria cha cahún tuhun? ―catyí ñu, ndacá tuhun ñu chi ra. 35Tyicuan ta ra Jesús catyí ra chi ñu: ―Iyó cha ndichin nu nyicu ndo, soco suhva ri ca quɨvɨ. Ca̱ca ndo ityi nu ndichin cha ni ri ca cha ndichin. Coto sana ri iñi ndo ta nduñaa iñi, vatyi ñu chicá noo nu ñaa iñi ña chitó ñu nya ityi cuahan ñu. 36Chi̱no iñi ndo chi yuhu ra cuví ñuhu ndichin cuan, cha nɨ ri ca cha nyaá que chihin ndo. Tyicuan ta cuví ndo ñáyɨvɨ iyó nu ndichin. Cha yaha̱ catyi̱ ra Jesús tuhun ihya tixehe̱ nuu ra chi ñu. 37Vasɨ cuaha xaan milagru sacuvi̱ ra Jesús nuu ñu soco ña chinó iñi ñu chi ra. 38Vatyi tahán chi cha cuví tari catyi̱ ra Isaías profeta Nyoo, nu caha̱n ra tyehe caa: Sutu Mañi yuhu, yori cuñí chino iñi tuhun cahán ndi. Yori cutuñí iñi tunyee iñi iyó chuun, Sutu Mañi yuhu, catyi̱ ra Isaías ta cha naha. 39Ta cha cuenda tuhun ihya cha nyaá nu tutu, yucuan chaha vatyi ña cuví chino iñi ñu vatyi suri tyaa̱ tucu ra Isaías tyehe caa: 40Nyoo sanducuaa̱ ra chi ñu. Ta sandundava̱ ra añima ñu, tacuhva cha ma nyehe ñu chihin chɨtɨ nuu ñu, ta ma cutuñi iñi añima ñu, ta ni ma nacuhva cuenda ñu chi ñu chi ra tacuhva sanduvaha ra chi ñu. 41Ra Isaías catyi̱ ra tyehe caa vatyi nyehe̱ ra nu nyacá ñaha Sutu Mañi yo Jesús ta caha̱n ra tuhun ra. 42Soco cuaha ñu Israel chinó iñi chi ra Jesús, ta nyacua nya suhva ra cacuví nuu, soco ña saquetuví ra nuu ñáyɨvɨ vatyi yuhví ra chi ra cacuví fariseo coto tava ñehe ra chi ra vehe ñuhu. 43Vatyi cuñí ca ra cuvaha ra nuu ñáyɨvɨ ta ñima ca cha cuvaha ra nuu Nyoo. 44Ñihi cahán ra Jesús, ta catyí ra: ―Ñu chinó iñi chii, ñima chi maa ri mai chinó iñi ñu, soco chinó tucu iñi ñu chi ra cha tachi̱ chii. 45Ta ñu nyehé chii, nyehé tucu ñu chi ra cha tachi̱ chii. 46Yuhu cha cuví tari noo cha ndichin vachi ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, vatyi tacuhva vatyi ñu chinó iñi chii ma ndoo ñu nu ñaa iñi. 47Soco tatu yɨhɨ́ ndo chiñí ndo tuhun cahín, ta ña sacuví ndo cha cahín, ñima yuhu tachi tuñi chi ndo. Vatyi ña vachi yuhu ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya vatyi tachi tuñi chi ñáyɨvɨ. Soco vachi sacaqui añima ñu. 48Ñu ña cuñí naquehen tuhun cahín ta ña cuñí ñu sacuvi ñu tari cuhva cuñí, iyó cha cutachi tuñi chi ñu. Tuhun cha cahín, ican cuan cutachi tuñi chi ñu nu cundɨhɨ quɨvɨ. 49Vatyi ñima cuenda mai cahín. Suti ra cha tachi̱ chii, chaha̱ ra tuhun chii ñáá cha cucahin ta ñáá cha cusañahi. 50Ta chité vatyi tuhun cha chaha̱ ra, chahá chi noo ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa coo ñáyɨvɨ. Yucuan chaha, tuhun cha cahín, cahín soco cuhva catyí maa Suti cha cahín cuví.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\