San Juan 13

1Nonga quɨvɨ cumañi ta chaa vico pascua chitó ra Jesús vatyi cha chaa cuhva cha cuaquita ra ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya ta cunuhu ra nu nyaá Sutu ra. Tyicuan ri cuñí xaan ra chi ñu cuenda ra cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Ta vityin cua sañahá ra chi ñu tyi cuñí xaan ra chi ñu vatyi cuacúvi ra cha cuenda ñu. 2Ta cuxiñí ra Jesús chihin ra cachicá noo chihin ra. Ta cha quɨhvɨ̱ cuihna añima ra Judas Iscariote sehe ra Simón tyiyuhu̱ ra chi ra, naxico tuhun ra chi ra Jesús ta nacuhva cuenda ra chi ra chi ra xaan iñi chi ra. 3Soco ra Jesús chitó ra vatyi chaha̱ cuenda Sutu ra tandɨhɨ chi ra vatyi cunyaa ndaha ra. Ta chitó ra vatyi nu nyaá Nyoo quita̱ ra ta suri yucuan cunanuhu ra. Ta nyaá ra Jesús cuxiñí ra. 4Tyicuan ta nicuinanyaa̱ ra ta tava̱ ra sahma chata ra, ta chahñi̱ ra noo toalla chichi ra. 5Tyicuan ta tyihi̱ ra ndutya chichi noo caa ta quichaha nacatya ra chaha ra cachicá noo chihin ra. Ta quichaha nacuhva ra chihin toalla cuan. 6Ta cha cuanacatya ra chaha ra Simón Pedro ta catyí ra Simón chi ra: ―Sutu Mañi yuhu, ¿atu yoho cuanacatyon chahi? 7Tyicuan ta catyí ra Jesús: ―Vityin ña cutuñí iñun cha sacuví. Soco cucutuñi maa iñun nu cuahan ca chi. 8Soco ra Pedro catyí ra chi ra: ―Ni noo chaha ta ma nacatyon chaha yuhu. Ta catyí ra Jesús chi ra: ―Tatu ma nacatye chahun, ñima ra cuende cuvún. 9Tyicuan ta catyí ra Pedro chi ra Jesús: ―Tu tyicuan caa, Sutu Mañi yuhu, ñima chaha ri nacatyon, soco na̱catya tucun ndahi ta xiñi ñandɨhɨ ―catyí ra. 10Soco ra Jesús catyí ra chi ra: ―Ñu cha ni chityi, ña cuñí chi cha ndoo tandɨhɨ coño ñuhu ñu. Chaha ri ca ñu cuñí chi, vatyi cha ndɨɨ maa nanɨɨ ñu. Nyoho cha ndɨɨ ndo, vasɨ ña tandɨhɨ ndo ―catyí ra Jesús. 11Ta catyi̱ ra vatyi ña tandɨhɨ ra ndɨɨ ra vatyi chitó ra yóó cha cunaxico tuhun chi ra chi ra xaan iñi chi ra. 12Ta cha yaha̱ cha nacatya̱ ra Jesús chaha ra cachicá noo chihin ra, ndɨhvɨ̱ noo ra sahma ra, ta nɨcunyaa̱ tucu ra inga chaha nu mesa ta catyí ra chi ra: ―¿Atu cutuñí iñi nyoho cha sacuví chi ndo? 13Nyoho catyí ndo chii, Maestro ta Sutu mañí yuhu, ta ndicha vatyi ican cuví. 14Yuhu cha cuví Ra Sacuaha ta Sutu Mañi ndo, nacatye̱ chaha ndo, tyicuan caa cuñí tucu chi cha nacatya ndo chaha tahan ndo. 15Yuhu chahi̱ noo cuhva chi ndo vatyi sa̱cuvi ndo tari cuhva sacuvi̱ mai. 16Cha ndicha catyí chi ndo vatyi ni noo musu ta ña cahnu ca ra ican saha chitoho ra. Ta ni noo ra cha cuahan tyiño, ña cahnu ca ra ican saha ra cha tachi̱ chi ra. 17Tatu cutuñí iñi ndo tuhun ihya, ta sacuví ndo, sɨɨ xaan cucuví chi ndo. 18’Ñima cha cuenda tandɨhɨ ndo cahín. Yuhu chité yóó chi nacachi̱ mai. Soco cuñí chi cha cucuvi tari catyí tuhun Nyoo tyehe caa: “Ra cha chachi̱ pan chihin, ican ra cuan cunaxico tuhun chii chi ra xaan iñi chii”, catyí chi nu tutu Nyoo. 19Catyí chi ndo tuhun ihya cha ni cumañi ca chino cava tacuhva vatyi quɨvɨ nacuvi tyehe caa, chino iñi ndo tyi iquen cuví ra cha tinyaa cuatyi ndo. 20Cha ndicha catyí chi ndo vatyi ñu tɨɨ́n cuenda chi ñu tachí yuhu chi, chi yuhu tɨɨ́n cuenda ñu cuví cuan. Ta ñu cha tɨɨ́n cuenda chi yuhu, tɨɨ́n cuenda tucu ñu chi ra cha tachi̱ chii ―catyí ra Jesús. 21Cha yaha̱ cha catyí ra Jesús tyehe caa, quichaha̱ nducuihya xaan cuñi añima ra, ta catyí cachi ra: ―Cha ndicha catyí chi ndo, vatyi noo nyoho cunaxico tuhun ndo chii nuu ra xaan iñi chii ―catyí ra Jesús. 22Tyicuan ta ra cachicá noo chihin ra, quichaha̱ canyehe ra nuu tahan ra, ta ña cachitó ra yóó chi tuhun cahán ra Jesús. 23Noo ra chicá noo chihin ra nyañaá ra chi ra Jesús nu cuxiñí ra. Ta ican ra cuví ra cha cuñí xaan ra Jesús chi. 24Ta ra Simón Pedro savaha̱ ra seña chi ra, na ndaca tuhun ra yóó chi tuhun cahán ra. 25Tyicuan ta nyañaá ra chi ra Jesús, ta ndaca̱ tuhun ra chi ra: ―Sutu Mañi yuhu, ¿yóó ra cuví ra cha cahún tuhun? 26Ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Cuasatyii chiin pan, ta ra cha cuhve chi, ican ra cuan cuví ra ―catyí ra. Tyicuan ta quehe̱n ra chiin pan ta satyii̱ ra, ta chaha̱ ra chi ra Judas Iscariote, sehe ra Simón. 27Ta cha quehe̱n ra Judas pan cuan ta quɨhvɨ̱ ra ña vaha añima ra. Tyicuan ta ra Jesús catyí ra chi ra: ―Tuhun cha yɨhɨ́ iñun sacuvun, sa̱cuvi cha numi ri ―catyí ra Jesús chi ra Judas. 28Soco ni noo ra canyicú nu mesa cuan, ña cacutuñí iñi ra ñáá tuhun cha catyi̱ ra chi ra tyicuan caa. 29Soco cha cuenda vatyi ndaha ra Judas nyaá yɨtɨn xuhun, yucuan chaha yɨhɨ́ ra cuñi̱ maa ra vatyi cuñí ra Jesús cha cusata ra cha chiñuhú chi ra cha cuenda cha vico cuan, o nacuhva ra suhva xuhun cuan chi ñu ndahvi, cacuñi̱ maa ra. 30Cha yaha̱ chachi̱ ra Judas pan, tyicuan ta quita̱ ra. Ta cha cuaa cuví cuan. 31Cha yaha̱ cha cuahan ra Judas, ra Jesús catyí ra: ―Vityin cunyehe ñáyɨvɨ yoso cha cahnu yuhu cha cuví Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria. Ta cuanyehe ñu yoso cha cahnu Nyoo cha cuende. 32Ta tatu Rayɨɨ cha quichi̱ nya gloria sacahnú ra chi Nyoo, tyicuan ta Nyoo cusacahnu ra chi ra. Ta cha chaa̱ quɨvɨ cuasacahnu ra chi ra. 33Sehe luhli, ña naha ca cuacunyai chihin ndo. Nyoho cunanducu ndo chii, soco tari catyi̱ chi ra cacuví nuu chi ñu Israel cuan, catyí chi ndo vityin, vatyi ma cuvi cuhun ndo nu cuahin. 34Chahí noo tuhun chaa chi ndo. Cu̱ñi ndo chi tahan ndo. Tari cuñí yuhu chi ndo, tyicuan caa cuñí chi cha cuñí ndo chi tahan ndo. 35Tatu cuñí ndo chi tahan ndo, tandɨhɨ ñáyɨvɨ ta coto ñu vatyi ñu nyicón chii cuví ndo. 36Ra Simón Pedro ndaca̱ tuhun ra chi ra Jesús ta catyí ra: ―Sutu Mañi yuhu, ¿nya cuhun? ―catyí ra. Ta ra Jesús nacaha̱n ra ta catyí ra: ―Nu cuahan yuhu, vityin ma cuvi cunyicon chii. Soco nu cuahan ca chi, ta cunyicon chii ―catyí ra Jesús. 37Tyicuan ta catyí ra Pedro chi ra: ―Sutu Mañi yuhu, ¿ñáá tuhun ma cuvi cunyiquen chuun vityin? Nyaí cha cuhve ñayɨvi̱ cha cuendon ―catyí ra. 38Ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―¿Atu ndicha cha cuhvon ñayɨvu̱n cha cuende? Cha ndicha catyí chuun, vatyi cha ni cumañi ca cuacu chaa loho, yoho cucatyun uñi chaha tyi ña ñohó nuun chii ―catyí ra Jesús chi ra Pedro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\