San Juan 14

1Ta catyí ra Jesús: ―Ma caca xaan xiñi ndo. Chi̱no iñi ndo chi Nyoo, ta chi̱no iñi ndo chii. 2Vehe Suti cuaha xaan nuu coo ndo iyó. Tyehe ta ñima tyicuan caa, cha naha catyí yuhu chi ndo. Ta cuhin cusanduvahi noo nu coo ndo. 3Ta cha yaha cha cuhin ta sanduvahi nu coo ndo, ta cuquichi inga chaha, quichi naquehin chi ndo. Tacuhva cunyaa ndo nu cuacunyai. 4Nyoho chitó ndo nya cuhin, ta chitó ndo ityi. 5Ta catyí ra Tomás chi ra: ―Tata, ña chitó ndi nya cuhun. Ta ¿yoso caa coto ndi ityi? ―catyí ra. 6Ta ra Jesús catyí ra: ―Yuhu cuví ityi cha cuahan gloria. Ta yuhu cuví cha ndicha. Ta suri yuhu cuví ra chahá ñayɨvɨ̱ coo ndo. Noo tuhun ri cha cuenda yuhu, cuvi chaa ndo nu nyaá Suti. 7Ñohó nuu ndo chii, ta cha cuenda cuan ñohó nuu tucu ndo chi Suti. Ta nya vityin ta nu cuahan ca chi, ñohó nuu ndo chi ra, vatyi cha nyehé ndo chi ra ―catyí ra Jesús. 8Tyicuan ta catyí ra Felipe chi ra: ―Tata, cu̱hva cha nyehe ndi chi Sutu yo Nyoo, ta chihin yucuan ri ta ndoo ndi vaha. 9Ta nacaha̱n ra Jesús, ta catyí ra: ―Yoho Felipe, cha naha nyaí chihin ndo, ta ¿yoso caa cha catyún cha ta cohon nuu con chii? Ñu cha nyehé chii, nyehé tucu ñu chi Nyoo Suti. Ta ¿ñáá tuhun catyún chii: “Cu̱hva cha nyehe ndi chi Sutu yo Nyoo”? 10¿Atu ña chinó iñun tyi ɨɨn ri cuví yuhu chihin Suti Nyoo? Ta maa ra ɨɨn ri cuví ra chihin. Tuhun cha catyí chi ndo, ñima yuhu ri catyí, soco Suti cha nyaá chihin, ican ra sacuví tyiño ra chihin. 11Chi̱no iñi ndo chii vatyi ɨɨn ri ra cuví chihin Nyoo Suti. Ta Nyoo Suti ɨɨn ri ra cuví ra chihin. O cuví tucu chino iñi ndo chii cha cuenda tyiño Nyoo Suti cha sacuví. 12Cha ndicha catyí chi ndo vatyi ñu chinó iñi chii, cusacuvi tucu ñu cha sacuví yuhu. Ta cahnu ca cusacuvi ñu, vatyi yuhu cuhin nu nyaá Nyoo Suti. 13Ta tandɨhɨ cha cacan ndo chihin sɨvi, yuhu cusacuvi tacuhva vatyi sacahnu ñáyɨvɨ chi Suti Nyoo cha cuenda cha cuví Sehe ra. 14Yuhu cusacuvi ñáá cha cacan ndo chihin sɨvi. 15’Tatu cuñí ndo chii, qui̱chaha ndo tuhun cahín. 16Ta cacan tahvi mai chi Nyoo Suti na saquichi ra noo ra naquehen ndahvi chi ndo. Ta ican ra cuan cuví Tatyi Ii Nyoo, ra cha cahán maa ri cha ndicha. Ta cucunyaa ra chihin ndo tyicuan ri maa. Soco ñáyɨvɨ cha tahán ca iñi cha iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya ma cuvi naquehen ñu Tatyi Ii Nyoo vatyi ña cuví nyehe ñu chi ra. Ta ni ña caá ra añima ñu. Ta ni ña ñohó nuu ñu chi ra. Soco nyoho ñohó nuu ndo chi ra vatyi nyaá ra chihin ndo ta cuandoo ra chihin ndo. 18Ma sandoo maa ri mai chi ndo. Quichi tiqui nu nyaá ndo. 19Chiin ri ca, ta ñáyɨvɨ cuenda ñuhu ñayɨvɨ̱ ma nyehe ca ñu chii. Soco nyoho nyehé ndo chii. Vatyi yuhu iyé, yucuan chaha nyoho coo ndo ñandɨhɨ. 20Quɨvɨ cuan cucoto ndo tyi yuhu ɨɨn ri cuví chihin Suti. Ta nyoho ɨɨn ri cuví ndo chihin. Ta yuhu ɨɨn ri cuví chihin ndo. 21Ñu cha cumí vaha tuhun cahín, ta sacuví ñu cuhva catyí, ican ñu cuan cuví ñu cha cuñí chii. Ta ñu cha cuñí chii, Suti cucuñi ra chi ñu. Ta cuñí tucu yuhu chi ñu ta cusañahi chi ñu yóó ra cuví yuhu ―catyí ra Jesús. 22Ta catyí ra Judas, ñima ra Judas Iscariote, inga ra. ―Sutu Mañi yuhu, ¿yoso caa cha chi nyuhu cusañahun chuun, ta ñima chi ñu cuenda ñuhu ñayɨvɨ̱? 23Nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Ñu cuñí chii, sacuví ñu tuhun cahín. Ta Suti cuñí ra chi ñu. Ta quichi ndi nu nyaá ñu ta coo ndi chihin ñu. 24Ñu ña cuñí chii, ña sacuví ñu cha catyí. Ta tuhun cahín cha chiñi̱ ndo, ñima tuhun mai cuví, tuhun cahán Suti, ra cha tachi̱ chii cuví. 25’Catyí tandɨhɨ tuhun ihya chi ndo cha nɨ ri ca cha nyaí chihin ndo. 26Soco nu cuahan ca chi cutachi Suti Tatyi Ii ra tyiño nui. Maa ra cuví ra cutyinyee chi ndo ta cunaquehen ndahvi ra chi ndo ta cusañaha ra tandɨhɨ chi ndo. Ta cusanɨcohon ra iñi ndo tuhun cha yaha cahi̱n chihin ndo. 27’Sandoí noo cha taxi coo añima ndo, tari cha taxi cuñí añime. Ican chahí chi ndo. Ñima tari cha taxi cha ñihí ndo sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Ma caca xaan iñi ndo ta ma yuhvi ndo. 28Chiñi̱ ndo tuhun cha cahi̱n nu catyi̱ vatyi cuahin ta quichi tiqui nu nyicú ndo. Tatu cuñí ndo chii, cucusɨɨ cuñi ndo tyi catyi vatyi cuahin nu nyaá Suti. Vatyi cahnu ca cuví Suti ican saha yuhu. 29Ta vityin catyí tiqui chi ndo cha ni cumañi ca cuhin, tacuhva quɨvɨ cuhin, cunachino iñi ndo chii. 30’Ma cahan cuaha que chihin ndo. Vatyi vachi ra nyacá ñaha sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Vasɨ ña nyacá ñaha ra chii. 31Soco cuñí chi nacoto ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ vatyi yuhu cuñí chi Nyoo Suti, ta sacuví tyiño tyaa̱ ra chii. ’Ndɨ̱cuita ndo. Co̱ho ndo, naquita yo ihya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\