San Juan 15

1’Yuhu cuví yoho tɨchaha ndɨvɨ cha ndicha vaha. Ta Suti cuví ra sahá cumi chi yoho cuan. 2Chahnyá ra soco cha ña chahá chɨtɨ. Ta soco cha chahá chɨtɨ nacahnyá ra nuu chi, ta sanduvií ra, tacuhva nacuhva ca chi cuaha ca chɨtɨ. 3Suti cha sandundɨɨ̱ ra chi ndo chihin tuhun cha cahín chihin ndo. 4Sa̱ñihi ca ndo cu ɨɨn ri ndo chihin, tari yuhu ɨɨn ri cuví chihin ndo. Tari noo soco yoho cuan ma cuvi cuhva chi chɨtɨ cha maa ri maa chi tatu ña nyañaá chi chata yoho cahnu, tyicuan caa nyoho, ma cuvi sacuvi ndo cha vaha tatu ña ɨɨn ri cuvi ndo chihin. 5’Yuhu cuví yoho cahnu cuan. Ta nyoho cuví ndo soco yoho cuan. Ñu cha nyañaá chii, ta yuhu nyañaí chi ñu, cuaha cha vaha sacuví ñu, vatyi ñahri cha cuví sacuvi ndo tatu yori yuhu nyaá chihin ndo. 6Ñu cha ña nyañaa chii, cusacuita Suti chi ñu, tari sacuitá yo soco yoho cha chahnya̱ yo vatyi ña chahá chɨtɨ. Ta na ityi ta nasataca yo, ta cucayu nu ñuhu. 7’Tatu nyoho ta tyicuan ri nyañaa ndo chii, ta ña naa iñi ndo tuhin, ca̱can ndo ñáá cha cuñí ndo, ta yuhu cuhve. 8Tatu cuaha cha vaha sacuví ndo, sacahnú xaan ndo chi Suti. Ta tyicuan caa sañahá ndo tyi cuví ndo noo ñu ndicha cha nyicón chii. 9Yuhu cuñí chi ndo, tari cuñí Suti chii. Ma naa iñi ndo cuhva cuñí chi ndo. 10Tatu quichahá ndo tuhun cahín, cuacuñi que chi ndo. Tari yuhu quichahí nu cahán Suti, ta cuñí xaan ra chii. 11’Cahín tyehe caa chihin ndo tacuhva na cusɨɨ cuñí ndo chihin. Ta cucusɨɨ vavaha cuñi ndo. 12Tuhun cha catyí chi ndo, ican cuví ihya: na cuñi ndo chi tahan ndo, tari cuñí yuhu chi ndo. 13Tatu yaha xaan cuñí yo chi tahan yo, caña iñi yo cuhva yo nyacua nya ñayɨvɨ̱ yo cha cuenda ñu. 14Nyoho cuví ndo amigue, tatu sacuví ndo cha catyí chi ndo. 15Ña catyí que vatyi musi cuví chi ndo, vatyi noo musu ña chitó ra ñáá cha sacuví chitoho ra. Amigue, catyí chi ndo vatyi sacote̱ chi ndo tandɨhɨ maa cha catyi̱ Suti chii. 16Nyoho ña cachi̱ ndo chii. Mai nacachi̱ chi ndo. Ta catyi̱ chi ndo na cuhun ndo ta sa̱cuvi ndo tyiño nui. Ta tyiño sahá ndo cucuvaha xaan tari cuvaha noo itu. Ta cuaha vavaha nɨñɨ cucoo, ta ma tɨvɨ maa chi. Ta tyicuan caa ta Suti cuhva ra tandɨhɨ cha cacan ndo chihin sɨvi. 17Ican ihya cuví cha catyí chi ndo: Cu̱ñi ndo chi tahan ndo. 18’Tatu ñu cuenda ñuhu ñayɨvɨ̱ ña cuñí nyehe ñu chi ndo, co̱to ndo vatyi xihna ca chi yuhu ña cuñi̱ nyehe ñu. 19Tyehe ta cuví ndo ñu cuenda ñuhu ñayɨvɨ̱, cucuñi ñu chi ndo tari cuñí ñu chi tahan ñu. Soco yuhu nacachi̱ chi ndo mahñu ñu. Ta yucuan chaha tasɨ cuñí nyehe ñu chi ndo, vatyi ñima ca ñu cuenda ñuhu ñayɨvɨ̱ cuví ndo. 20Nɨ̱cohon iñi ndo tuhun cha catyi̱ chi ndo, tyi ni noo musu ta ña cahnu ca ra ican saha chitoho ra. Ta tatu quichahá ñu tuhun cahín chihin ñu, tyicuan caa cuquichaha tucu ñu tuhun sañaha ndo chi ñu. Ta tatu satasɨ́ iñi ñu chii, cusatasɨ iñi tucu ñu chi nyoho. 21Tandɨhɨ ihya cusacuvi ñu chi ndo cha catyi yuhu, vatyi ña ñohó nuu ñu chi ra cha tachi̱ chii. 22’Tyehe ta ña quichi̱ cahin chihin ñu, yucuan ndicha ñahri cuatyi ñu. Soco vityin ñahri sɨquɨ tyaa ñu cuenda cuatyi ñu, vatyi cha yaha̱ catyi chi ñu. 23Ñu cha tasɨ cuñí nyehé chii, tasɨ cuñí nyehé ñu chi Suti ñandɨhɨ. 24Ñahri cuatyi ñu, tyehe ta ña sacuví milagru cha ni nonga ñáyɨvɨ ta sacuvi ca. Soco cha nyehé ñu tandɨhɨ ihya. Ta vasɨ cha nyehé ñu soco tasɨ cuñí nyehé ñu chii, ta chi Suti ñandɨhɨ. 25Soco tandɨhɨ tuhun ihya cuví chi tyehe caa, vatyi cuñí chi cha chino cava tari cuhva catyí nu tutu ley cha sacuaha ñu nu catyí chi tyehe caa: “Ñahri vihi tuhun, ta cutasɨ cuñi̱ ñu nyehe ñu chii”, catyí chi. 26’Soco cuquichi Tatyi Ii, ra cha cahán maa ri cha ndicha. Maa ra cuví ra cha naquehen ndahvi chi ndo. Nachai nu nyaá Suti ta cusaquichi ndi chi ra nu nyicú ndo. Ta quɨvɨ quichi ra, cucahan ra tumañi iñi cuende. 27Ta nyoho tucu cucahan ndo tumañi iñi cuende, vatyi nyaá ndo chihin nyata quɨvɨ quichaha̱ sahatyiñe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\