San Juan 16

1’Catyí tuhun ihya chi ndo tacuhva cha ma sandɨhɨ ndo cha chinó iñi ndo chii. 2Cutava ñehe ñáyɨvɨ chi ndo vehe ñuhu. Ta cuchaa chi quɨvɨ vatyi ñu cahñi chi ndo, cucuñi ñu vatyi tyiño nuu Nyoo sacuví ñu. 3Tyehe caa cusacuvi ñu cha cuenda vatyi ni chiin maa ta cohon nuu ca ñu ni chi Suti ta ni chi mai. 4Catyí tuhun ihya chi ndo tacuhva vatyi quɨvɨ chaa chi tari cuhva catyí chi ndo, nɨcohon iñi ndo vatyi cha yaha̱ catyi̱ chi ndo. ’Ña catyi̱ tuhun ihya chi ndo quɨvɨ xihna ri cha cuenda tyi nyaá que chihin ndo. 5Soco vityin cuhin vatyi cunyai chihin ra cha tachi̱ chii. Ta ni noo nyoho ña ndacá tuhun ndo chii nya cuhin. 6Soco nducuihya ndɨhɨ iñi ndo cha catyí tuhun ihya chi ndo. 7Soco catyí cha ndicha chi ndo: vaha ca cha cuhin cha cuenda cha vaha chi ndo. Vatyi tatu ma cuhin, ma quichi Tatyi Ii cha naquehen ndahvi chi ndo. Soco tatu cuhin, cutachi mai chi ra. 8Ta quɨvɨ quichi ra cusacoto ra chi ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ vatyi iyó cuatyi ñu. Ta cusañaha ra chi ñu vatyi iyó noo cuhva vaha tahán chi coo ñu. Ta cusacoto ra chi ñu vatyi cutuñi chi ñu nuu Nyoo. 9Cusacoto ra chi ñu tyi iyó cuatyi ñu cha cuenda cha ña chinó iñi ñu chii. 10Cusacoto ra chi ñu tyi iyó noo cuhva vaha cha tahán chi coo ñu, vatyi yuhu cuhin nu nyaá Suti ta ma nyehe ca ndo chii. 11Ta cu coto ñu tyi cusandaa Nyoo cuatyi ñu vatyi cha yaha̱ cundaa̱ cuatyi ra cuví cuihna, ra nyacá ñaha sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. 12’Ta cuaha ca tuhun nyaá catyi chi ndo, soco ma cutuñi iñi ndo vityin. 13Soco quɨvɨ quichi Tatyi Ii cha cahán maa ri cha ndicha, maa ra cusañaha tandɨhɨ cha ndicha chi ndo. Vatyi ñima cuenda maa ra cucahan ra, soco cucahan ra tandɨhɨ cha chiñí ra. Ta cusacoto ra tuhun ñáá cha cucuvi nu cuahan ca chi. 14Cusacahnu ra chii, vatyi cunaquehen ra tuhin ta cusañaha ra chi ndo. 15Tandɨhɨ cha iyó chi Suti, chi mai cuví ñandɨhɨ. Yucuan chaha vatyi Tatyi Ii cuquehen cuenda ra cha iyó chii, ta cusañaha ra chi nyoho. 16’Ña naha ca ta ma nyehe ca ndo chii, soco yaha cuan ta cunyehe tucu ndo chii, vatyi yuhu cuhin nu nyaá Suti ―catyí ra Jesús. 17Tyicuan ta suhva ra cachicá noo chihin ra, candaca tuhun ra chi tahan ra ta catyí ra: ―¿Ñana vaha tuhun cahán ra ihya? Catyí ra chi yo vatyi ña naha ca ta ma nyehe ca yo chi ra, ta yaha cuan ta cunyehe tucu yo chi ra inga chaha vatyi cuhun ra nu nyaá Sutu ra. 18¿Ñáá cha cuñí chi catyi cha ña naha ca cuan? Ña cutuñí iñi yo ñáá túhun cahan ra ―cacatyí ra. 19Ra Jesús tuvi̱ iñi ra vatyi cacuñí ra candaca tuhun ra chi ra, ta catyí ra: ―Yuhu catyi̱ chi ndo vatyi ña naha ca ta ma nyehe ca ndo chii, soco yaha cuan ta nanyehe tucu ndo chii. ¿Atu ican ihya cuví cha ndacá tuhun ndo chi tahan ndo? 20Cha ndicha catyí chi ndo vatyi nyoho cucuacu ndo ta cunducuihya iñi ndo, soco ñu cuenda ñuhu ñayɨvɨ̱ cusɨɨ cuñi ñu. Soco vasɨ cuihya iñi ndo vityin, tucuihya iñi cha iyó chi ndo cunanduvi chi tusɨɨ iñi. 21Cuhva cha cuacacu sehe noo ñaha sɨhɨ nyehé ña cha uhvi. Soco cha yaha cha cacu cha lee cuan, ni tuhun cha uhvi cuan ña nɨcohon ca iñi ña cha cuenda cha sɨɨ cuñí ña vatyi cacu̱ noo cha lee sehe ña. 22Tyicuan caa tucu nyoho vityin, nducuihyá iñi ndo. Soco cunanyehe tiqui chi ndo inga chaha. Tyicuan ta cundusɨɨ tucu iñi añima ndo. Ta yori cuví tinyaa tusɨɨ iñi cuan chi ndo. 23’Quɨvɨ cuan ñahri ca cha cundaca tuhun ndo chii. Cha ndicha catyí chi ndo vatyi Nyoo Suti cucuhva tandɨhɨ cha cacan ndo chi ra chihin sɨvi. 24Nya vityin ta ta ñaha ca cha cacan ndo chihin sɨvɨ yuhu. Ca̱can ndo ta cuñihi ndo tacuhva na cusɨɨ xaan cuñi ndo. 25’Maa maa ri chihin cuhva ri sañahí chi ndo. Soco nu cuahan ca chi, ñima ca chihin cuhva cuasañahi chi ndo, soco cuacatyi cachi chi ndo tuhun Suti. 26Quɨvɨ cuan chihin sɨvi cucacan ndo cha cacan ndo chi ra. Ta ña chiñuhú ca cha cucuacu ndahvi nuu Suti cha cuenda ndo. 27Vatyi maa Nyoo Suti suri cuñí ra chi ndo. Cuñí ra chi ndo vatyi nyoho cuñí ndo chii. Ta nachinó iñi ndo vatyi nu nyaá Nyoo quite̱. 28Nu nyaá Suti quite̱ vatyi quichi sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Soco vityin cusandoi ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya vatyi cunuhi nu nyaá ra ―catyí ra Jesús. 29Tyicuan ta ra cachicá noo chihin ra cacatyí ra: ―Vityin ndicha catyí cachun chi ndi. 30Vityin nyehe ndi vatyi chitón tandɨhɨ maa tuhun, ta ña nyatun cha ndaca tuhun ndi chuun, vatyi cha chitón nyacua nya tandɨhɨ cha chicá xiñi ndi. Yucuan chaha chinó iñi ndi vatyi nu nyaá Nyoo quito̱n ―cacatyí ra chi ra Jesús. 31Ta catyí ra Jesús: ―Ta vityin ¿atu chinó iñi ndo chii? 32Soco catyí chi ndo vatyi cha vachi chi cuhva ta vityin cuví cuhva vatyi nyoho cuquɨtɨ cuatyi ndo sɨɨn sɨɨn ityi, ta cusandoo ndo notuhun mai. Soco ñima notuhun ri mai nyaá, vatyi nyaá Suti chihin. 33Catyí tuhun ihya chi ndo tacuhva na coo cha taxi ri añima ndo cha cuenda cha ɨɨn ri cuví ndo chihin. Ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya cunyehe ndo tɨndoho, soco sa̱nyee ndo iñi ndo vatyi yuhu cha cuvi̱ chasahi chi cha ña vaha cha iyó ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\