San Juan 17

1Cha yaha̱ cha catyi ra Jesús tuhun ihya, nanyehe̱ ndaa ra ityi andɨvɨ ta catyí ra: ―Sutu Mañi yuhu, cha chaa̱ cuhva vityin. Sa̱cahnu chi yuhu cha cuví sehun, tacuhva sacahnu tucu yuhu chuun. 2Vatyi tyau̱n tyiño chii sɨquɨ tandɨhɨ ñáyɨvɨ, vatyi cuhve ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa chi tandɨhɨ ñu chahu̱n chii. 3Ta ihya cuví cuhva coo ñu ñayɨvɨ̱ cha ma naa ca maa: Cha cohon nuu ñu chuun vatyi noo tuhun ri maun cuví Nyoo cha ndicha vaha, ta cohon nuu ñu chi yuhu ra Jesucristo ra cha tachu̱n chi. 4’Cha sacahni̱ chuun ihya sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ta cha sandɨhi̱ tyiño cha chahu̱n chii. 5Ta vityin, Sutu Mañi yuhu, cua ndichi nu nyaun, na̱cuhva cha cahnun cuví maun chii, tari cuhva cha chiyo chii nyata ni cumañi ca chino ñuhu ñayɨvɨ̱. 6’Tandɨhɨ ra cha chahu̱n chii ra cha natava̱ vahun mahñu ñu iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya sacote̱ chi ra yóó ra cuví yoho. Chi maun cuví chi ra ta chahu̱n chi ra chii. Ta quichahá ra tuhun cahún. 7Vityin cachitó ra vatyi tandɨhɨ cha chahu̱n chii, nu nyaún quita̱. 8Vatyi catyi̱ chi ra tuhun cha catyu̱n chii, ta maa ra canatɨɨ̱n cuenda ra. Ta tuvi̱ iñi ra vatyi ndicha cha quite̱ nu nyaún, ta chinó iñi ra tyi maun tachi̱ chii. 9’Yuhu chiquén cha cuenda ra chuun. Ña chiquén cha cuenda ñáyɨvɨ ña ñohó nuu chuun, soco chiquén cha cuenda ra cha chahu̱n chii, vatyi chi maun cuví chi ra. 10Tandɨhɨ cha iyó chii, chi maun cuví. Ta tandɨhɨ cha chuun, chi mai cuví. Ta tandɨhɨ cuan sacahnú chii. 11’Yuhu ma ndoo que ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, soco maa ra cundoo ra ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Ta yuhu cuhin tyi cunyai chuhun. Sutu Mañi yuhu, sa̱ha cumi chihin cha ndicha ñuhu chi ra cha chahu̱n chii, tacuhva na cu ɨɨn ri ra chihin ra tahan ra, tari yoho chihin yuhu, ɨɨn ri cuví yo. 12Quɨvɨ chinyai ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya chihin ra, saha̱ cumi chi ra cha chahu̱n chii chihin cha ndicha ñuhun. Ta sahi̱ cuenda chi ra. Ta ni noo ra ña cuanaa̱ soco noo tuhun ri ra cha cha nyaá maa cunaa, ican ra cuan cunaa, tacuhva chino cava tari cuhva catyí nu tutu maun. 13’Vityin cha vachi nu nyaún, soco cha nɨ ri ca cha nyaí sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, catyí tuhun ihya tacuhva na cusɨɨ cuñi ra tari mai. 14Yuhu catyi̱ chi ra tuhun cahún, soco ñáyɨvɨ cuenda ñuhu ñayɨvɨ̱ tasɨ cuñí nyehe ñu chi ra nyicón chi yo, cha cuenda vatyi ñima ra cuenda ñuhu ñayɨvɨ̱ cuví ra, tari yuhu, ñima ra cuenda ñuhu ñayɨvɨ̱ cuví. 15Ña chiquén chuun cha tavon chi ra nyicón chi yo nu ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, soco sa̱ha cumun chi ra coto ñáá cha saha ra ña vaha chi ra. 16Tari yuhu ñima ra cuenda ñuhu ñayɨvɨ̱ cuví, tyicuan caa tucu ra ihya, ñima ra cuenda ñuhu ñayɨvɨ̱ cuví ra. 17Cu̱hva cha ndicha chi ra nasacuvi ra maa maa ri cuhva cuñí maun. Tuhun cahún, ican cuví cha ndicha. 18Tari tachu̱n chi yuhu nu nyicú ñu iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱, tyicuan caa tachi̱ tucu yuhu chi maa ra nyicón chi yo nu nyicú ñu iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. 19Ta cha cuenda cha vaha chi ra, sacuví yuhu maa maa ri cuhva cuñí maun, tacuhva vatyi chihin cha ndicha, cuví sacuvi tucu maa ra maa maa ri cuhva cuñí maun. 20’Soco ñima cha cuenda ri ra ihya chiquén chuun, soco chicán tiqui cha cuenda ñáyɨvɨ cha cuchino iñi chii chihin tuhun cahán ra ihya nu cuahan ca chi. 21Chiquén chuun na tandɨhɨ ñu ta ɨɨn ri na cuvi ñu chihin tahan ñu. Ta noo ri na cuvi ñu chihin yo, Sutu Mañi yuhu. Tari yoho nyaún chihin ta yuhu nyaí chuhun, na cu ɨɨn ri cuví ñu chihin yo, tacuhva vatyi tandɨhɨ ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ chino iñi ñu tyi maun tachi̱ chii. 22Yuhu chahi̱ cha ndicha ñuhu chi ñu nyicón chi yo, suri cha ndicha ñuhu cha chahu̱n chii. Vatyi chihin cuan na ɨɨn ri cuví ñu tari yoho chihin yuhu noo ri cuví yo. 23Yuhu nyaí chihin ñu ta yoho nyaún chihin, tacuhva na cuvi yo noo ri chihin ñu. Tyicuan caa ta coto tandɨhɨ ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ tyi maun tachi̱ chii, ta cuñí xaun chi ñu nyicón chi yo tari cuñún chi yuhu. 24’Sutu Mañi yuhu, maun chahu̱n chi ñu chii. Ta cuñí cha cunyaa ñu chihin nu cuacunyai, tacuhva nanyehe ñu cha ndicha ñuhu cha chahu̱n chii vatyi cuñún chii nyata ni cumañi ca chino ñuhu ñayɨvɨ̱. 25Sutu Mañi yuhu, ra vaha cuvún, ta ñu cuenda ñuhu ñayɨvɨ̱ ña ñohó nuu ñu chuun, soco yuhu ñohó nui chuun. Ta ra nyicón chi yo ihya chitó ra tyi maun tachi̱ chii. 26Cha catyi̱ chi ra yóó ra cuvún, ta cucatyi tiqui inga chaha, tacuhva vatyi tari cuhva cuñún chii, tyicuan caa cuhva cuacuñi tucu maa ra chi ra tahan ra. Ta yuhu cunyai añima ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\