San Juan 18

1Cha yaha̱ cha catyi̱ ra Jesús tuhun ihya, quita̱ ra ta cuahan ra chihin ra cachicá noo chihin ra inga chiyo yuhu yuvi Cedrón. Ta yucuan nyaá noo chacu yutun yucu. Ta yucuan quɨhvɨ̱ ra Jesús chihin ra cachicá noo chihin ra. 2Ta ra Judas, ra cha naxicó tuhun chi ra, chitó ra nu cuahan ra Jesús. Vatyi tuhvá ra Jesús chahán ra yucuan chihin ra cha cachicá noo chihin ra. 3Ta yucuan chaa̱ ra Judas chihin cuaha sɨndaro ta cuaha policía cuenda vehe ñuhu cha tachi̱ ra cuví nuu chi tata sutu ta ra cuví fariseo. Chaa̱ coyo ra yucuan, canyisó ra mityi, ta canyiso ra lámpara ta ñuhu̱ yɨtɨ. 4Ta vatyi ra Jesús cha chitó ra tandɨhɨ cha cucuvi chi ra, quita̱ ra ta ndaca̱ tuhun ra chi ra: ―¿Yóó chi nanducú ndo? ―catyí ra. 5Ta cacatyí ra chi ra: ―Chi ra Jesús ra ñuu Nazaret. Ta catyí ra Jesús: ―Yuhu cuví ―catyí ra. Ta ra Judas, ra cha naxicó tuhun chi ra Jesús nuu ra xaan iñi chi ra, nanyaá ra chihin ra yucuan. 6Ta cuhva cha catyi̱ ra Jesús: “Yuhu cuví”, tandɨhɨ ra canandaca̱ chata ra ta canduva̱ ra nu ñuhú. 7Tyicuan ta inga tucu chaha ndaca̱ tuhun ra Jesús chi ra, ta catyí ra: ―¿Yóó chi nanducú ndo? Ta cacatyí ra: ―Chi ra Jesús ra ñuu Nazaret. 8Ta catyí ra Jesús: ―Cha catyi̱ chi ndo tyi yuhu cuví. Tatu chii nanducú ndo, sa̱ña ndo chi ra chica noo chihin na cunuhun coyo ra ―catyí ra Jesús chi ra. 9Ican tyehe caa catyi̱ ra Jesús tacuhva na chino cava cha catyi̱ maa ra ta ityi chata ca nu catyí ra: “Ra cha chaha̱ Suti chii, ni noo ra ña cuanaá.” 10Tyicuan ta ra Simón Pedro nyisó ra noo mityi. Ta tava̱ ra ta chahnya̱ ra soho chiyo vaha noo ra cha nañí Malco. Cuví ra cuan musu ra cuví nuu chi tandɨhɨ tata sutu. 11Soco ra Jesús catyí ra chi ra Pedro: ―Na̱tyihi mityun chichi veno. Tatu Nyoo Suti ta cuñí ra cha nyehi tɨndoho, tahán chi cha nyehi ―catyí ra Jesús chi ra. 12Tyicuan ta sɨndaro cuan chihin capitán ra, ta policía cuenda vehe ñuhu, catɨɨ̱n ra chi ra Jesús, ta chahñi̱ ra chi ra vatyi cuhun ra vehe caa. 13Tyicuan ta chinyaca̱ ra chi ra vehe ra Anás, vatyi ra Anás cuan tyiso ra Caifás cuví chi ra. Ta cuiya cuan cuví ra Caifás ra cuví nuu chi tata sutu. 14Ican ra Caifás ihya cuví ra cha catyi̱ chi ra cacuví nuu chi ñu Israel vatyi vaha ca cha cúvi noo ri rayɨɨ cha cuenda tandɨhɨ ñáyɨvɨ ñuu. 15Ra Simón Pedro ta nonga ra cha chica̱ noo chihin ra Jesús, canyicón ra chi ra Jesús nu cuahan ra nuquehe vehe ra Anás cuan. Ta ra cuvi̱ nuu chi tata sutu cuan ñohó nuu ra chi inga ra cuan. Yucuan chaha quɨhvɨ̱ ra cuan chihin ra Jesús nuquehe ra cuví nuu cuan. 16Soco ra Pedro ndoo̱ ra yuvehe chata vehe. Yucuan chaha quita̱ ra cha ñohó nuu chi ra cuvi̱ nuu chi tata sutu cuan, ta caha̱n ra chihin ñaha cha nyaá yuvehe cuan. Ta tyihi̱ ra chi ra Pedro chichi nuquehe cuan. 17Tyicuan ta ñaha cha nyaá yuvehe cuan ndaca̱ tuhun ña chi ra Pedro, ta catyí ña: ―¿Atu ñima noo ra chica̱ noo chihin rayɨɨ cuan cuvún? Ta ra Pedro catyí ra: ―Ñime cuví ―catyí ra chi ña. 18Tyicuan ta musu ta policía cha tayucú yucuan, casanataha̱n ra ñuhu̱ vatyi vichin xaan. Ta tayucú ra casanasaá ra chi ra. Ta ñohó tucu ra Pedro cuan yunuhu cuan, sanasaá ra chi ra. 19Tyicuan ta ra cuvi̱ nuu chi tata sutu quichaha̱ ndaca tuhun ra chi ra Jesús, yóó ra cuví ra cachicá noo chihin ra, ta ñáá cha sañahá ra chi ñáyɨvɨ. 20Ta ra Jesús catyí ra chi ra: ―Yuhu chihin nuu tandɨhɨ ñáyɨvɨ cahín. Ta sañahi̱ chichi vehe ñuhu tahan tahan ñuu ta chichi vehe ñuhu cahnu ñuu ihya nu ndu ɨɨ́n ri tandɨhɨ ñu Israel. Ta ñahri tuhun xehe cahín. 21¿Ñáá tuhun cha ndacá tuhun chii? Vaha taxin ca nda̱ca tuhun chi ñu cha chiñi̱ tuhun cahi̱n, ta maa ñu nacatyi ñu ñáá tuhun cahi̱n chihin ñu. Maa ñu chitó ñu ñáá tuhun cahi̱n ―catyí ra Jesús chi ra. 22Cuhva cha catyí ra Jesús tuhun ihya, noo policía vehe ñuhu cha nanyaá cuan, cañi̱ ra noo nuu ra Jesús ta catyí ra: ―¿Atu tyiña caa nacahún nu cahán ra cuvi̱ nuu chi tata sutu? ―catyí ra chi ra Jesús. 23Ta ra Jesús catyí ra: ―Tatu cahi̱n noo tuhun ña vaha, ca̱tyi chii nya maa maa ña vaha cahi̱n. Soco tatu cahi̱n tuhun vaha, ¿ñáá tuhun cha cañu̱n chii? ―catyí ra Jesús chi ra cuan. 24Yaha̱ cuan ta nuhñí ra Jesús, ta tachi̱ ra Anás chi ra nu nyaá ra Caifás, ra cuví nuu chi tata sutu. 25Ta ra Pedro nanyaá ca ra yunuhu cuan sanasaá ra chi ra. Ta catyi̱ ñu chi ra: ―¿Atu ñima noo ra chicá noo chihin ra cuan cuví yoho? ―catyí ñu chi ra. Ta ra Pedro tixehe̱ ra, ta catyí ra: ―Ñime. 26Tyicuan ta noo musu ra cuví nuu chi tata sutu, noo ra cha cuví ñáyɨvɨ chi ra cha chahnya̱ ra Pedro soho, quichaha̱ ndaca tuhun ra ta catyí ra: ―Ta caa cuiri tyi nyehi̱ chuun chihin ra chichi chacu cuan ―catyí ra chi ra Pedro. 27Ta ra Pedro tixehe̱ ra inga chaha, ta caa cuhva ri cuan ta chacu̱ noo loho. 28Yaha̱ cuan ta quita̱ coyo ra chihin ra Jesús vehe ra Caifás ta chinyaca̱ ra chi ra vehe tyiño gobernador. Cha vachi cundichin ta ra Israel ña caquɨhvɨ̱ ra chichi vehe tyiño cuan vatyi ñima vehe ñu Israel cuví. Ta vatyi catyí ñu tyi yɨca cha quɨhvɨ̱ ñu vehe savahri vatyi coto ma cuvi cuxiñi ñu quɨvɨ vico pascua cuan. 29Yucuan chaha quita̱ ra Pilato vatyi cahan ra chihin ra, ta catyi ra: ―¿Ñáá cuatyi tyaá ndo sɨquɨ ra ihya? ―catyí ra Pilato chi ra ñuu Israel. 30Ta canacaha̱n ra Israel ta catyí ra: ―Tyehe ta ñima noo ra iyó cuatyi cuví ra, ma nacuhva cuenda ndi chi ra chuun ―cacatyí ra chi ra Pilato. 31Tyicuan ta ra Pilato catyí ra chi ra: ―Que̱hen maa ndo chi ra, na cutuñi chi ra nuu maa ndo tari cuhva catyí ley maa ndo. Ta nacaha̱n ra ñuu Israel cuan ta cacatyí ra: ―Soco nyuhu ñu Israel ñahri ityi iyó chi ndi cha cahñi ndi chi ni noo ñáyɨvɨ ―catyí ra. 32Tyicuan caa chino̱ cava cha catyi̱ ra Jesús yoso caa cucúvi ra. 33Tyicuan ta nandɨhvɨ̱ tucu ra Pilato chichi vehe tyiño cuan inga chaha. Ta cana̱ ra chi ra Jesús ta ndaca̱ tuhun ra chi ra: ―¿Atu yoho cuvún rey cuenda ñu Israel? ―catyí ra chi ra. 34Ta ra Jesús catyí ra: ―¿Atu cha cuenda maun ndaca tuhun, o inga ñu nacatyi̱ ñu tuhin chuun? ―catyí ra Jesús chi ra Pilato. 35Ta catyí ra Pilato: ―Ñima ra ñuu Israel cuví yuhu. Suri ra ñuu maun ta ra cuví nuu chi tata sutu ñuu maun cuví ra canacuhva̱ cuenda chuun chii. ¿Ñáá cha sacuvu̱n? ―catyí ra chi ra Jesús. 36Tyicuan ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Nu nyacá ñahi ñima cuenda ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya cuví. Tyehe ta ican, ra nyicón chii cañi tahan ra tacuhva ma cunyai ndaha ra Israel. Soco nu nyacá ñahi, ñima cuenda ihya cuví ―catyí ra Jesús chi ra Pilato. 37Tyicuan ta ra Pilato catyí ra chi ra: ―¿Tu tyicuan caa, rey cuvún vii? ―catyí ra Pilato chi ra Jesús. Ta nacaha̱n ra Jesús ta catyí ra: ―Rey cuví tari catyun chiña. Yucuan cuenda caqui̱ ta vachi ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, vatyi catyi ñáá cha cuví cha ndicha. Tandɨhɨ ñu quichaha cha ndicha, tyasohó ñu tuhun cahín ―catyí ra Jesús. 38Ta ra Pilato catyí ra chi ra: ―¿Ta ñaá cha cuví cha ndicha? ―catyí ra. Cha yaha̱ cha ndaca̱ tuhun ra tuhun ihya, quita̱ ra Pilato chicaha̱n ra chihin ra Israel inga chaha ta catyí ra: ―Yuhu ña nañihi mai ni noo cuatyi ra ihya. 39Soco nyoho iyó noo costumbre chi ndo cha chican ndo na sañe chi noo ra ñohó vehe caa cha vico pascua ihya. ¿Atu cuñí ndo cha sañe chi ra cha cuví rey cuenda ndo ñu Israel? ―catyí ra Pilato chi ra. 40Tyicuan ta tandɨhɨ ra quichaha̱ canachaa ra ta catyí ra: ―¡Ma sañon chi ra chiña! ¡Chi ra Barrabás sa̱ñon! ―catyí ra. Ta ra Barrabás cuví ra noo ra suhu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\